نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی

 

اکونوموس

صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد

مدیرمسئول: محمدامین زارعی

سردبیر: فاطمه میرزایی

زمینه انتشار: علمی

دانلود اکونوموس 10

 

عصرگردشگری

صاحب امتیاز: انجمن علمی گردشگری و هتلداری

مدیرمسئول: مائده امیری

سردبیر: سارا ایمانیان نجف آبادی

زمینه انتشار: علمی

دانلود عصر گردشگری 11

بهین

صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت

مدیرمسئول: سیدرضا میرزائی دورکی

شورای سردبیری: امین نیکبخت، فاطمه میرشکاری فرد و فاطمه رشیدی

زمینه انتشار: علمی

دانلود بهین 24