اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز دانشکده

چشم انداز:

         معتبرترین پردیس علوم اقتصادی – اجتماعی در منطقه خاور میانه در جهت تولید علم و فن‌آوری و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در آموزش و پژوهش‌‌های بنیادی و کاربردی در جهت حل مسائل اساسی جامعه

راهبردها:

  1. رشد و توسعه کمی و کیفی هر یک از بخش‌های دانشکده برای تبدیل شدن هر یک از بخش‌ها به یک دانشکده در پردیس علوم اقتصادی – اجتماعی؛
  2. توسعه همکاری‌های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج از کشور؛
  3. تولید علم و گسترش مرزهای دانش؛
  4. گسترش خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره به جامعه.