اعضای هیات علمی

ابوالقاسم ابراهيمي

ابوالقاسم ابراهيمي

ابوالقاسم ابراهيمي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استراتزي بازاريابي 230342061 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1200) 1400/10/25 (0900 - 1100) ترم اول 1140
زبان تخصصي 230348401 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1100) 1400/10/21 (0900 - 1100) ترم اول 1140
بازارشناسي و مسايل بازاريابي 230349911 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/30 (1000 - 1200) ترم اول 1140
مديريت تبليغات و برند 230348431 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/24 (1400 - 1600) 13992
مديريت بازاريابي 230342001 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1300) 1400/04/24 (1000 - 1200) 13992
نمایش 5 نتیجه