اعضای هیات علمی

علي حسين صمدي

علي حسين صمدي

علي حسين صمدي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هادوشنبه و چهارشنبه ساعت یازده الی سیزده http://vroom.shirazu.ac.ir/ahsamadi


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسين عباسي خالجيري رابطه رشد اقتصادي و محيط زيست در استان فارس کارشناسی ارشد
پگاه عبدالهي آزمون وجود حباب نرخ ارز در ايران با استفاده از رويکرد انتقال مارکف کارشناسی ارشد 1393/10/28
علي عابدي قهي برآورد تمايل به پرداخت براي بيمه ي درماني تکميلي با استفاده از الگوي پوياي زندگي تقاضا: مطالعه ي موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/31
\tهانا \tابوالحسن بيگي آزمون قانون واگنر، مطالعه موردي: كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي (2006-1990) کارشناسی ارشد 1390/10/19
سعيده آفرينش فر بررسي تاثير فضاي کسب و کار بر عملکرد صنايع کارخانه اي در ايران کارشناسی ارشد 1394/10/15
سجاد افروزه ارزيابي فرضيه کوزنتس زيست محيطي با در نظرگرفتن انتقال هاي فناوري، زيست محيطي و نهادي: يک کاربرد از رويکرد کنترل مدل پيش بين کارشناسی ارشد
حبيب اله افشون بررسي اثرات مخارج عمومي بر متغيرهاي كلان اقتصادي تحت قاعده بودجه متوازن در ايران: رهيافت DSGE دکتری 1399/05/01
وحيده احمدي پويايي هاي فرار مالياتي در ايران؛ رويکرد اقتصاد رفتاري با روش عامل مبنا دکتری 1400/06/31
شيوا عالم زاده بررسي الگوريتم‌هاي زمان‌بندي در محيط گريد اقتصادي و ارائه الگوريتمي کارا کارشناسی ارشد 1392/07/10
سميه علي کرمي بررسي اثرات عوامل قيمتي و غير قيمتي بر تقاضاي صادرات غيرنفتي ايران دکتری 1398/08/19
علي عباسي تعيين قاعده بهينه پولي در شرايط انتظارات ناهمگن با در نظر گرفتن سلطه مالي:مورد مطالعه ايران دکتری 1399/06/31
مجتبي اميري محمدآبادي رابطه‌‌‌ي بين شوک‌هاي قيمتي نفت و متغيرهاي عمده کلان اقتصادي: مورد کشورهاي جنوب شرق آسيا کارشناسی ارشد 1391/04/25
علي انصاري تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر نابرابري سلامت در ايران: کاربرد الگو سازي پويا شناسي سيستمي کارشناسی ارشد
محسن ارامش پور کاوش فرايندهاي اجتماعي مديريت بدن در بين مردان جوان مراجعه کننده به باشگاههاي بدنسازي شهر شيراز: ارائه نظريه‌اي زمينه‌اي دکتری 1399/11/30
کوثر اسديان فلاحيه سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني و رشد اقتصادي: مطالعه موردي اقتصاد ايران (85-1345) کارشناسی ارشد 1390/03/11
زهرا عزيزي ميزان مداخله بهينه در بازار ارز مورد ايران دکتری 1391/12/16
پريسا بهلولي سياست بهينه زيست محيطي در شرايط وجود نااطميناني اقتصادي و زيست محيطي در ايران: رويکرد نهادگرايي دکتری 1397/06/25
محمد بهبودي بررسي نوسانات نرخ ارز اسمي، قيمت هاي نسبي و نرخ ارز حقيقي: کشور هاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد 1391/11/15
سجاد بهپور شناسايي عوامل موثر بر نوسان توليد ناخالص داخلي در ايران دکتری 1397/03/13
توفيق بيگي اثر سياستهاي مالي بر عملکرد اقتصاد کلان در فضاي نااطميناني: شواهدي از اقتصاد ايران دکتری
خديجه چناري گاونرودي ارائه چارچوبي براي ارزيابي اقتصاد سيستمهاي مديريت دانش کارشناسی ارشد 1392/11/16
بابک چوبينه تعيين قاعده پولي بهينه در شرايط نظام مالياتي ناكارا و نبود استقلال بانك مركزي: مطالعه موردي ايران دکتری 1400/06/31
ويدا دادخواه بررسي ناکارآمدي‌هاي نهادي در بودجه‌ريزي دولتي و تأثير آن بر آنتروپي اقتصادي دکتری 1400/06/31
محمد دانش نيا بررسي موانع نهادي توسعه کارآفريني و نقش دولت در تعديل آن ها: مطالعه موردي ايران دکتری 1400/06/31
عباسعلي دريائي الگويي براي تبيين نگرش حسابرسان نسبت به مسئوليت¬هاي حسابرسي و فعاليت¬هاي بازاريابي و تأثير آن بر نگرش به حاكميت شركتي دکتری 1395/06/08
احمد دهقان فر اثر ساز و کارهاي اجراي قرارداد بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران: رهيافت اقتصادآزمايشگاهي دکتری
احمد دهقان فر بررسي عوامل موثر بر جرايم عليه اموال در ايران با استفاده از الگوي نسل هاي همپوشان کارشناسی ارشد 1394/06/28
علي اصغر دهقاني سعدي نقش تأخير غيرعادي در ارائه گزارش حسابرسي در تبيين رابطه بين کيفيت سود و ارزش شرکت (با استفاده از تکنيک معادلات ساختاري) کارشناسی ارشد 1394/06/31
خسرو دهقان ‌رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در ايران (تحليل اقتصادسنجي فضايي) کارشناسی ارشد 1394/11/06
افضل عبادي نژاد تاثير بهره وري كل عوامل توليد بر اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شيميايي کارشناسی ارشد 1390/07/05
مسلمه ابراهيمي اثر ميزان استقلال بانک مرکزي بر چرخه‌هاي تجاري سياسي در ايران دکتری
مهدي امامي ميبدي تجزيه و تحليل بازار تجارت جهاني گاز طبيعي مبتني بر رويکردي چند گانه: طراحي راهبردهاي بهينه براي ايران دکتری 1395/12/17
مجيد اسلامي اندارگلي فرضيه مزاياي مضاعف و اثار آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران دکتری 1398/04/02
نادر اسماعيلي بررسي و اندازه گيري رقابت در صنعت بيمه -به جز بيمه عمر-در ايران کارشناسی ارشد 1391/09/22
زهرا اسپناني کاربرد تئوري شبکه در سنجش انعطاف پذيري اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1392/11/30
قمر اتحادپور تأثير هزينه هاي دولت بر شدت مصرف انرژي در صنايع ايران (1386-1376) کارشناسی ارشد 1389/10/22
شهرام عيدي زاده ارايه ي يک مدل ديناميک براي تدوين سياست هاي صنعت گاز ايران تا افق چشم انداز 1404 کارشناسی ارشد 1391/06/29
مريم فيضي تاثير سرمايه اجتماعي بر نابرابري توزيع درآمد در کشورهاي منتخب آسيا کارشناسی ارشد 1395/11/05
محمد علي فني ارزشيابي ساختار اقتصاد ايران با رويکرد توسعه پايدار دکتری 1395/11/13
بهاره فرهمندپور بررسي اثر نابرابري توزيع درآمد بر فساد اقتصادي با توجه به درجه ي آزادي اقتصادي کشورها کارشناسی ارشد 1391/10/16
سعيد فاريابي داده کاوي براي ابر داده با استفاده از استخراج قوانين انجمني کارشناسی ارشد 1392/11/16
افروزسادات فروغي پور بررسي عوامل مؤثر بر زمينه‌هاي شکل‎گيري افزونه خواهي با تأکيد بر نقش حقوق مالکيت در کشورهاي منتخب کارشناسی ارشد 1396/04/20
بتول قادري ثاني اثر تکانه کسري بودجه بر کسري حساب جاري مورد اقتصاد ايران (1385:4-1369:1) کارشناسی ارشد 1389/11/23
محمدحسين قديريان آراني بررسي کيفيت سود شرکت¬هاي تجديد ارائه¬کننده صورت¬هاي مالي: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/16
محمد غفورنيان مدل سازي رياضي و شبيه سازي مديريت زنجيره تامين خدمات با رويکرد پويايي شناسي سيستم مطالعه موردي : شرکت مخابرات استان هرمزگان دکتری 1393/06/01
ايمان قرباني بررسي ساختار هزينه شركت گاز استان فارس با استفاده از تابع هزينه ترکيبي. کارشناسی ارشد 1391/10/16
زهرا گشتاسبي تعيين تركيب بهينه توليدات و نحوه تعامل با مشتريان در بانك تجارت با استفاده از تابع هزينه تركيبي کارشناسی ارشد 1392/12/14
طاهره حبيبي سنجش عدم انطباق عمودي شغل - مهارت در شهرستان هاي استان فارس کارشناسی ارشد 1400/06/31
فارس حمندوش بررسي تاثير مخارج دولت بر بيکاري در سوريه با استفاده از رهيافت پويايي شناسي سيستم کارشناسی ارشد
جواد هراتي بررسي تاثير پيامدهاي جنبي آلودگي و انتقال تکنولوژي پاک بر مسير رشد در وضعيت پايدار (ss): مورد ايران دکتری 1391/09/02
هومن حسن زاده دستفروش تجزيه وتحليل عوامل مؤثر بر کارآيي بانک مرکزي : کاربرد الگوسازي پويايي¬شناسي سيستمي کارشناسی ارشد
سيد نورالدين هاشمي ليفرجاني تجزيه و تحليل کارايي مصرف انرژي بخش خانگي در اقتصاد ايران : رهيافت پويايي شناسي سيستم (افق 1404) کارشناسی ارشد
مهدي حسن زاده تعيين مسير بهينه زماني نرخ هاي مالياتي منتخب و تاثير آن بر اشتغال بخش غير رسمي:مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/19
مهدي همتي بررسي تأثير تحريم‌هاي اقتصادي بر ناترازي نرخ ارز در ايران دکتری
حسن حسيني بررسي عوامل مرتبط با ميزان هسته¬اي شدن خانواده در مناطق شهري و روستايي شهرستان شاهين-دژ کارشناسی ارشد 1389/07/27
مصيب حسيني سربسي بررسي عوامل موثر بر جذب گردشگران داخلي و آثار اقتصادي آن در شهرستان سپيدان(مطالعه موردي مناطق نمونه گردشگري آبشار مارگون، تنگ تيزاب، تفرجگاه چله‌گاه وچشمه شش‌پير در تابستان 1388) کارشناسی ارشد 1389/12/18
محبوبه جعفري بررسي نقش کيفيت نهادي در اثربخشي منابع طبيعي بر رشد اقتصادي دکتری 1394/07/08
زهرا جهاني تحليل مقايسه اي شبکه ي اقتصاد ايران و شناسايي بخش هاي حساس نسبت به تحريم ها کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهسا جلالي بررسي روشهاي رزرو از پيش منابع و مديريت بهره وري در گريد اقتصادي کارشناسی ارشد 1392/11/27
زهرا جمشيدي شناخت شاخص‌هاي تاب‌آوري در برابر مخاطرات طبيعي و ميزان دسترسي به آن¬ها در نهادهاي مرتبط با مديريت بحران در کلان‌شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/17
خديجه جوکار بررسي تاثير تمرکززدايي مالي بر فقر و توزيع درآمد در ايران کارشناسی ارشد 1394/02/21
حميد کهرمي شاهرخت بررسي نقش کيفيت نهادي در اثرگذاري تحريم هاي اقتصادي بر شکاف فقر در ايران کارشناسی ارشد 1398/01/24
مصطفي کرمي اردالي نقش صندوق هاي سرمايه گذاري در رشد اقتصادي ايران دکتری
اعظم کارگرمحمودآبادي مطالعه عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مرتبط با نقش کار خانگي زنان در اقتصاد غيررسمي : مطالعه موردي زنان متأهل شهر کوار کارشناسی ارشد 1393/03/24
محدثه کارگرفردجهرمي بررسي تأثير رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/06/26
محمدرضا کارکن بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت مورد ايران (1386-1339) کارشناسی ارشد 1388/10/12
مينا خليفه مطالعه عوامل مرتبط با هرزه‌نگاري اينترنتي و پيامدهايآن در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
زهرا خسروي بررسي رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم با وجود انتقال رژيم طي بازه زماني (1392-1369). کارشناسی ارشد 1392/11/14
محمد کيامهر مدل سازي اجتناب مالياتي با استفاده از اطلاعات حسابداري: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1395/06/07
حميد کوهستاني عوامل مؤثر بر صادرات ايران به کشورهاي اسلامي با تأکيد بر ريسک سياسي کارشناسی ارشد
فرخنده کوشا رابطه‌ي بين قيمت نفت و بازار سهام در ايران: رويکرد همجمعي نامتقارن کارشناسی ارشد 1395/06/23
امير لعلي نهادها و پويايي‌هاي تجاري در شرايط بروز تکانه‌‌هاي قيمت نفت: کاربردي از الگوي GVAR دکتری
سبحان مهدوي پور ارزيابي سياست قيمت گذاري انرژي در چارچوب نظريه کنترل بهينه: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد
غلامحسين محمودي اندازه گيري رشد بهره وري كل عوامل توليد شركت هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:با رويكرد مرزي تصادفي کارشناسی ارشد 1393/07/16
مريم مجيدي مطالعه عوامل اقتصادي-اجتماعي مرتبط با سالمندي فعال درسالمندان شهر شيراز. دکتری 1398/04/31
بهاره ملکي پويايي‌هاي اکوسيستم کارآفرينانه و تأثير آن بر توسعه‌ي شاخص انگيزش کارآفريني در ايران. دکتری 1399/06/31
حسين مهرکي بررسي نقش کيفيت توليدات داخلي در دفاع اقتصادي و راهکارهاي تقويت آن در صنعت پتروشيمي (مورد مطالعه : پتروشيمي بوشهر) کارشناسی ارشد 1396/05/25
سارا مهرعليان بررسي تأثير عدم اطمينان مالي بر تورم و محصول در ايران: کاربرد الگوي مارکوف-جهشي کارشناسی ارشد 1392/12/20
فريبا مهرپور بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالکيت بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران طي دوره ي زماني 1388-1350 کارشناسی ارشد 1391/11/29
مهنوش مهرپور تخمين ريسک سيستماتيک شرکت هاي پتروشيمي شيراز و پتروشيمي خارک در بورس اوراق بهادار تهران : رويکرد رگرسيون فازي کارشناسی ارشد 1394/12/19
سيدمحمد ميرهاشمي دهنوي ارزيابي رويکردهاي مختلف تنظيم مقررات در صنعت توزيع برق ايران دکتری 1396/11/03
فرزانه معدلي محاسبه بازده کل سرمايه اجتماعي در کشورهاي منتخب درحال توسعه (براساس تعميم مجدد مدل رشد تعميم يافته سولو ) کارشناسی ارشد 1390/09/09
احمد مؤيدفرد بررسي آثار تامين مالي پروژه هاي عمومي از طريق انتشار اوراق مشارکت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران کارشناسی ارشد 1394/06/21
ميلاد محمدي بررسي رابطه تغييرات نرخ ارز حقيقي و چرخه توليد. کارشناسی ارشد 1392/04/16
کورش محمدي طيبي تحليل فضايي توزيع فعاليت هاي اقتصادي اصناف:مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1394/10/12
زهرا محب نقش تربيت ديني در اصلاح الگوي مصرف کارشناسی ارشد 1396/10/02
جعفر مختاري شيره جيني نقش متنوع سازي صادرات در ميزان اثربخشي شوکهاي اقتصادي بين المللي در اقتصاد ايران دکتری
زهرا منفردوجشک اثرات نوسانات در قيمت نفت بر اقتصاد ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي چندبخشي کارشناسی ارشد 1396/02/27
حميده مرادي برزيان بررسي موانع نهادي توسعه صادرات عيرنفتي با تاکيد بر نقش حقوق مالکيت مطالعه موردي: ايران کارشناسی ارشد
عاطفه مرادي کوچي تحليل فضايي تأثير نابرابري توزيع درآمد بر رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1392/08/15
فروغ متوسلي ارزيابي نقش سياستگذاري پولي با در نظر گرفتن پول الکترونيک دکتری
سيدصادق موسويان راد ارائه يک الگوي پويا براي بررسي تاثير سياست هاي انرژي مبتني بر خورشيد و باد بر انتشار CO2 در ايران: کاربرد رويکرد پويايي شناسي سيستمي فازي کارشناسی ارشد
شهره نصيرآبادي تعيين ماليات بهينه بر سرمايه مسکن در اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1395/03/03
نواب نظري دموکراسي، حکمراني خوب و توسعه اقتصادي پايدار کارشناسی ارشد 1390/07/06
فاطمه نعمت اللهي بررسي آثار اقتصادي و رفاهي ماليات بر مصرف سوخت فسيلي و يارانه به تحقيق و توسعه در اقتصاد ايران در راستاي کاهش آلودگي هوا دکتری 1397/11/28
زهور نژادحلافي آزمون عليت نرخ حقيقي ارز و قيمت نفت در ايران با استفاده از روش هاي شبکه ي عصبي موجک(1390- 1370). کارشناسی ارشد 1392/07/07
زينب نيک نجات بازنمايي بنيادگرايي تکفيري در رسانه؛ تحليل نشانه شناسي اجتماعي مفهوم جهاد در عکس هاي گروه داعش کارشناسی ارشد 1394/10/28
نيما نيلفروشان واکنش سياست پولي به نوسانات بازار سهام در اقتصاد ايران دکتری 1397/10/18
مريم نوح پيشه اندازه¬گيري پويايي کسب و کار بين بنگاه¬ها، مطالعه¬ي موردي: بنگاه¬هاي منتخب پذيرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/01/26
علي حسين استادزاد بررسي تاثير منابع انرژي بر متغيرهاي کلان اقتصادي در قالب يک الگوي رشد درون زاي تصادفي (مطالعه موردي: اقتصاد ايران) دکتری 1395/11/20
سکينه اوجي مهر تجزيه و تحليل ناسازگاري زماني سياست هاي پولي و مالي در اقتصاد ايران دکتری 1395/12/09
حجت پارسا بررسي نقش انضباط مالي در تعديل آثار درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران دکتری 1394/11/12
هومن پشوتني زاده مدلسازي تاثير متغيرهاي اقتصادي و رفتاري بر نوسانات قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ساير بازارهاي پولي و مالي جايگزين دکتری 1399/05/19
مريم پذيرفتکار بررسي رابطه‌ي بين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سياست‌هاي رشد به نفع فقرا در ايران با استفاده از رگرسيون‌هاي چرخشي مارکف کارشناسی ارشد 1392/12/20
پوريا پيراني 1-\tکاوش فرآيندهاي اجتماعي شکل‌گيري مقاومت در برابر پروژه‌هاي انتقال آب بين‌حوزه‌اي (مورد مطالعه: ساکنين روستاي بهشت‌آباد) کارشناسی ارشد 1397/04/03
علي پيرداده بيرانوند تحليل تأثير سياست‌هاي پولي بانک مرکزي در مديريت نقدينگي اقتصاد ايران: رويکرد پويايي‌شناسي سيستمي کارشناسی ارشد
رها پوراحمدي حقيقي تعيين قاعده بهينه سياست پولي با در نظر گرفتن اهميت ثبات نرخ ارز : مورد مطالعه ايران دکتری 1397/04/20
محسن رييسي بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر سبک زندگي مهاجرين و غير مهاجرين شهر قائميه کارشناسی ارشد 1390/07/05
وحيد رحيم زاده رابطه عليت ميان توليد ناخالص داخلي، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي-مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه منتخب کارشناسی ارشد 1392/06/30
نيلوفر رحماني خواجويي بررسي رابطه تعاملي دولت- کارآفرين- تأمين¬کنندگان مالي: کاربرد نظريه بازي فازي دکتری
سارا رضاعليزاده برآورد منابع مورد نياز در بانک هاي ايران مطابق با عنصر کفايت سرمايه قوانين بازل 3 دکتری 1399/11/27
حميدرضا رضائي بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/10/14
آناهيتا روحي ارائه يك مدل ديناميكي براي گردشگري در ايران: نگرش سيستمي کارشناسی ارشد 1390/08/18
ايمان روستا سياست‌هاي پولي و مالي بهينه، با تأکيد بر خروج غيرتورمي از رکود: مطالعه موردي اقتصاد ايران دکتری 1399/06/03
عبدالرسول صادقي عوامل پولي و مالي تاثيرگذار بر توسعه اقتصادي دکتری
نفيسه صدرارحامي بررسي رابطه بين شکاف ديجيتالي و سرمايه اجتماعي با هويت شهروندي (مورد مطالعه جوانان شهرهاي اصفهان و نجف آباد) دکتری 1396/06/13
سيما صفائي تاثير سرريزهاي فضايي سرمايه گذاري در زيرساخت‌هاي حمل و نقل بر رشد اقتصادي در ايران. کارشناسی ارشد 1394/12/17
زهرا صفرپور تأثير تجارت بر شدت مصرف انرژي در ايران (92-1360) کارشناسی ارشد 1395/02/15
نجمه ساجديان فرد انتخاب شرکاي تجاري مناسب براي ايران: رويکرد نظريه شبکه دکتری 1399/05/11
نجمه ساجديان فرد فرار مالياتي و رشد اقتصادي در ايران : يک الگوي رشد درونزا کارشناسی ارشد 1393/06/29
سهيلا صارم اثرات متقابل صادرات و بهره وري در بخش محصولات شيميايي( 83-1378) کارشناسی ارشد 1389/03/16
سيدمحمد سيدي يررسي رابطه ي بين مخارج دولت و مصرف خصوصي: مطالعه موردي ايران و کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامي کارشناسی ارشد 1390/11/12
ليلا شاه علي اثرات گذار جمعيتي بر متغيرهاي کلان اقتصادي در ايران: کاربرد همجمعي آستانه‌اي کارشناسی ارشد 1394/10/26
وحيده شاهين ارائه چارچوبي براي غلبه بر موانع نوآوري سبز در صنايع غذايي و آشاميدني کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتي بزرگ شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
ريحانه شاهولي مطالعه گردشگري هويتي و زمينه فرهنگي گردشگران داخلي ورودي به شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/25
فاضل شمسي زادگان \tاستخراج منحني فيليپس کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ايران با استفاده از روش داده هاي پانلي (1390:4 – 1350:1) کارشناسی ارشد 1392/06/19
جعفر شمس نيا بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر نوسانات جريان تجاري در ايران کارشناسی ارشد 1390/11/29
سيده فاطمه شريف فرد بررسي امكان كاهش فقر بدون رشد اقتصادي کارشناسی ارشد 1390/12/01
حمزه شيخياني تاثير آزادسازي تجاري بر نابرابري درآمدي تحت حاکميت اقتصاد مقاومتي: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه ( مطالعه موردي ايران) دکتری 1397/11/24
همايون شيرازي اثر فساد بر ميزان حجم تجارت کشورهاي منتخب منطقه خاورميانه و آمريکاي لاتين (2002-2008) کارشناسی ارشد 1389/12/07
احمد شکرالهي بررسي تعامل بين جريان نقدي آزاد، سياست بدهي و ساختار مالکيت با استفاده از سيستم معادلات همزمان: مطالعه موردي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد 1391/11/24
محبوبه سربي تعيين عوامل موثر بر روندسود عملياتي بانک سپه: کاربرد روش کنترل بهينه تصادفي کارشناسی ارشد 1393/06/31
سارا تقا بررسي تأثير حقوق مالکيت بر کارآفريني در کشورهاي منتخب کارشناسی ارشد 1396/04/20
محمدرضا وقفي پيش بيني دوره ( طول مدت) بيکاري در ايران: کاربرد رهيافت داده کاوي کارشناسی ارشد 1400/06/22
زينب يادگار بررسي نقش کيفيت نهادي در ميزان تأثير گسترش سهم بانک‌هاي خصوصي بر ثبات سيستم بانکي در ايران کارشناسی ارشد 1397/06/20
حميده يزدان پناه نقش عوامل بنياني قابل مشاهده و غيرقابل مشاهده در حرکت نرخ ارز: مورد ايران کارشناسی ارشد 1392/07/10
الهام يوسفي نژاد ويژگي¬هاي اجتماعي تجربه¬ي زنان از مزاحمت جنسي در عرصه¬ي عمومي: کارشناسی ارشد 1389/09/09
ستاره زاهدي تجزيه و تحليل شبکه تجارت جهاني گازطبيعي : کاربرد نظريه شبکه پيچيده کارشناسی ارشد 1394/11/21
مينا زردشت عوامل رواني، اجتماعي- فرهنگي مرتبط با توانمندي زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان تحت پوشش کميته‌ي امداد امام خميني(ره) شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/26
فاطمه زارعي بررسي تأثير نااطميناني اقتصاد کلان بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران کارشناسی ارشد 1395/06/31
شاپور زارعي بررسي تاثيرات شوکهاي خبري بر سياست هاي پولي در اقتصاد ايران با استفاده از يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE ) دکتری 1397/02/04
زهرا زارعي بررسي ترکيب بهينه مخارج دولت بر اساس وظايف اسلامي ومرسوم: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
آمنه زارع تحليل تأثير بازار بالقوه بر رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1394/11/27
هاشم زارع بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران رهيافتي از اقتصاد فيزيک دکتری 1391/12/09
طاهره زارع بررسي رابطه رشد،توزيع در آمد و تلاطم سياست مالي مطالعه موردي ايران (1387-1363) کارشناسی ارشد 1391/04/11
محمد زه تاب شناسايي موانع توسعه صادرات غير نفتي در استان فارس با تأکيد بر موانع نهادي کارشناسی ارشد 1398/06/31
لادن ايران پور آزمون علّيت بين کارآفريني و بيکاري در کشورهاي منتخب منبع محور، کارآيي محور و نوآور محور کارشناسی ارشد 1398/06/31
زينب خسرواني بررسي تاثير تحريم هاي اقتصادي بر نابرابري درآمد در ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمد دهقان منشادي نقش تغييرات کيفيت نهادي ناشي از تکانه هاي نفتي در پويايي اقتصاد کلان يک کشور صادرکننده نفت: مطالعه موردي ايران دکتری 1398/11/29
ژاله کورکي نژاد بررسي اثرات متقابل بين بخشهاي اقتصادي با تأكيد بر نقش بخش كشاورزي: كاربرد مدل شبيه سازي کارشناسی ارشد 1385/06/27
رحيمه رستگارتل زالي بررسي رابطه حقوق مالکيت بر فقر در کشور هاي نفتي و غير نفتي منتخب اوپک و منا کارشناسی ارشد 1397/06/31
معصومه علي پوريان شناسايي ابزارهاي سياست¬گذاري دولت در توسعه توليد برق از انرژي¬هاي تجديدپذير:حکمراني انرژي و محيط-زيست دکتری
لقمان قديري گل تپه بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر مشارکت اجتماعي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1390/06/29
فاطمه معززي بررس‍ي تاث‍ير صادرات محصولات کشاورزي بر صادرات صنعت‍ي و رشد اقتصادي در ا‍يران کارشناسی ارشد 1384/06/19
ساناز منصوري بررسي تاثير سرکوب مالي بر بهره¬وري سرمايه و رشد اقتصادي در بخش کشاورزي کارشناسی ارشد 1386/06/31
ميترا منصوري زاد بررسي عملكرد نوسانات بخش مالي بر رشد اقتصادي کارشناسی ارشد 1390/07/10
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادخردپيشرفته 1 - دكترا 230177011 3 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/22 (1000 - 1200) ترم اول 1140
سيستم هاي ديناميكي 1 230144091 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/30 (1000 - 1200) ترم اول 1140
اقتصادسنجي عمومي 230145071 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/26 (1000 - 1200) ترم اول 1140
موضوعات انتخابي در اقتصاد بخش عمومي 230177311 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
اقتصاد خرد پيشرفته 2 230177052 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1430 الی 1600) 1400/04/24 (1000 - 1200) 13992
اقتصادسنجي ـدكترا 230177041 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/22 (0800 - 1000) 13992
مدل سازي اقتصاد انرژِي 230146661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1300) 1400/04/19 (0800 - 1000) 13992
اقتصادبخش عمومي 2 230131262 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/06 (1400 - 1600) 13992
نمایش 8 نتیجه
از 1