اعضای هیات علمی

رضا اکبريان

رضا اکبريان

رضا اکبريان    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نگار عباس ابادي ارائه مدل بلوغ بيمه الكترونيك کارشناسی ارشد 1390/12/10
اسحق عباس زاده بزي مقايسه شبکه¬هاي موجود با شبکه¬هاي نسل آينده و چالش¬هاي پيش رو جهت پياده سازي در مخابرات ايران کارشناسی ارشد 1393/06/29
نصراله عبدي چالش هاي امنيتي در اينترنت اشياء کارشناسی ارشد 1394/06/31
فريبا آبروئي ارائه مدلي براي مديران باك ها در بهره برداري از فرصت هاي استراتژيك بانكداري سيار کارشناسی ارشد 1389/06/24
مرادعلي افخمي عمله قشقائي بررسي تاثير سرمايه گذاري درصادرات غير نفتي برايجاد اشتغال دراقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1399/11/19
نگين افشاري بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر كارايي پرسنل امور مالياتي استان خوزستان کارشناسی ارشد 1389/06/30
طهمورث افشاري بررسي موانع اجرايي مديريت دانش در شركت مخابرات استان فارس کارشناسی ارشد 1387/06/31
زهرا آقاجاني فرآيند هويت‌يابي زنان در جريان تجربة طلاق (مطالعه موردي زنان تحصيلکرده علوم اجتماعي دانشگاه¬هاي تهران) دکتری 1396/06/29
زهرا عقيلي يکپارچگي تجاري با رويکرد تنوع¬سازي مالي: ايران و شرکاي تجاري (اکو، D8 و اوراسيا) دکتری
فاطمه احمدي بررسي رابطه باز بودن اقتصادي، رشد اقتصادي و تورم درايران(1387-1347) کارشناسی ارشد 1390/10/21
حبيب اله احمدي اهميت همسويي استراتژي فناوري اطلاعات و استراتژي سازمان : مزيت ها و چالش ها کارشناسی ارشد 1392/12/20
روزبه علايي اورکاني ارايه يك مدل كنترل موجودي با زمان پيشبرد (كاربرد در زنجيره تامين) کارشناسی ارشد 1387/06/18
فاطمه علي جان زاده بررسي و ارزيابي نقش بوروکراسي در برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي در دوران جمهوري اسلامي ايران(1378_1368) کارشناسی ارشد 1394/12/19
يوسف عليمرداني بانک توسعه اسلامي وهمگرايي اقتصادي در خاورميانه کارشناسی ارشد 1390/12/21
محمدهادي عليزاده موضوعاتي در بانکداري و ماليه اسلامي: بانک هاي اسلامي، سرمايه گذاري مطابق با شريعت و صکوک کارشناسی ارشد 1396/12/19
حميد الماسي بررسي راهکارهاي مديريت و عمليات شبکه کارشناسی ارشد 1393/07/20
سميه اماني جونقاني بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش آموزش الکترونيکي در سطح شهر اصفهان با استفاده از مدل موفقيت سيستم‌هاي اطلاعاتي کارشناسی ارشد 1391/11/18
مرتضي اميني مقدم ارائه روشي در تشخيص چهره مبتني بر شبکه¬هاي عصبي (مطالعه موردي: روش¬هاي جاري تشخيص چهره ) کارشناسی ارشد 1391/07/12
امير اميرپورزارمکلا بررسي اثرات سبدانتخابي وسيله¬نقليه خانوار برتقاضاي بنزين در گيلان کارشناسی ارشد 1395/03/31
غزل اريايي گهر مطالعه زمينه¬ها و پيامدهاي انجام بازي¬هاي ديجيتال در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
رادا اسدپور پيرانفر بررسي جرم دستکاري بازار اوراق بهادار در ايران ترکيه و فرانسه کارشناسی ارشد 1391/06/28
سمانه اصغري جهرمي طراحي الگوي ارزشيابي عملکرد کارکنان بر مبناي مدل هاي ارزيابي عملکرد سازماني براي سازمان هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان فارس) کارشناسی ارشد 1395/08/18
اعظم عسکري تحليل تهديدها و فرصت هاي بانكداري الكترونيك در كشور و تدوين استراتژيهاي فرصت ساز براي تبديل تهديدات بر فرصت ها کارشناسی ارشد 1389/01/15
محمدعلي آتشي کنترل فرکانس ميکروشبکه ACبا استفاده از کنترلر PI فازي در مد جزيره اي کارشناسی ارشد 1392/05/27
محسن عطايي بررسي تاثير مخارج دولت بر سلامت و رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1400/06/23
محمدرضا آزادي بازاريابي چريکي و کاربرد آن در افزايش جذب مشتري کارشناسی ارشد 1393/12/19
زهرا آذرپيکان بررسي رابطه عملکرد زنجيره تامين و چابکي سازماني با بکارگيري ERP در شرکت پليمر آرياساسول کارشناسی ارشد 1393/12/18
سيدعلي آذريار اثر نااطميناني تورم، نااطميناني توليد و قيمت نفت بر تورم و رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1392/06/30
مريم بابادي عکاشه طراحي الگوي زنجيره ارزش خدمات بانکي (مورد مطالعه: بانک ملت) کارشناسی ارشد 1399/06/20
شفيقه بابايي تأثير سطح درآمد ملي، نابرابري و فقر بر سلامت عمومي کارشناسی ارشد 1397/11/29
محبوبه بهمني پياده سازي موفق استراتژي به كمك مدل كارت امتيازي متوازن - مطالعه موردي شركت برق منطقه‌اي فارس کارشناسی ارشد 1393/07/23
زهره بهمن اصفهاني طراحي وشبيه سازي يک مدل هوشمند جهت توسعه گردشگري الکترونيک با استفاده از شبکه عصبي کارشناسی ارشد 1391/06/25
سيد علي بحريني مطالعه چالش‌هاي برنامه‌نويسي براي محيط‌هاي هوشمند کارشناسی ارشد 1393/12/17
سيد محمد بحريني پردازش کلان‌داده‌ها با استفاده از چارچوب نرم‌افزاري هادوپ کارشناسی ارشد 1393/12/17
محمد هادي بخشي خانکهداني ارائه يک مدل هوشمند بازاريابي بهينه در شبکه هاي اجتماعي : مطالعه موردي جامعه ايراني کارشناسی ارشد
مريم بالائي چرياني بررسي تأمين مالي مسکن کم درآمدها از طريق تعاوني بر مبناي وقف کارشناسی ارشد 1394/12/19
محمد براتي طراحي و ارايه مدل مهندسي مجدد فرايندهاي سازمان با استفاده از فناوري اطلاعات کارشناسی ارشد 1388/01/15
ايوب بردي شبيه سازي و بهبود كنترل فرآيند شيرين سازي گاز توسط كنترل فرآيند پيشرفته کارشناسی ارشد 1391/12/05
الهه برکتين بررسي نيازمنديهاي بي نشاني و ارائه مدلي براي حفظ حريم خصوصي در نظام اطلاعات سلامت (HIS) کارشناسی ارشد 1391/12/16
عصمت برزگر ارائه روشي جديد در خوشه بندي اطلاعات با استفاده ازترکيب الگوريتم خفاش و fuzzy c-means کارشناسی ارشد 1391/07/12
الهه بشيري بکارگيري رايانش ابري در مديريت دانش و تاثير آن بر مزيت رقابتي سازمان ها کارشناسی ارشد 1394/04/01
آراد بصيري ارائه يک مدل نوين پيشنهادگر بر اساس تلفيق تکنيکهاي محتوا محور و مشارکت محور کارشناسی ارشد 1392/07/10
محمد بهبودي بررسي نوسانات نرخ ارز اسمي، قيمت هاي نسبي و نرخ ارز حقيقي: کشور هاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد 1391/11/15
سيمين دخت بهداروندان بررسي ابزارهاي مورد نياز پورتال پنجره واحد تجارت در ايران کارشناسی ارشد 1389/06/31
زهرا بهزادي بررسي رابطه اندازه بنگاه و رشد بنگاه هاي صنايع مواد غذايي و آشاميدني در ايران (1386-1376). کارشناسی ارشد 1389/10/01
زينب بيگي زاده برآورد مهاجرپذيري و مهاجرفرستي نقاط شهري ايران بر اساس مدل رتبه -اندازه و مدل جاذبه کارشناسی ارشد 1390/06/28
شبنم بهلولي ماکوئي دسته بندي خدمات بيمه اي جهت ارائه آنها به صورت الكترونيكي در ايران با استفاده از آزمون خريد الكترونيكي (مطالعه موردي شركت هاي بيمه در شهر اصفهان) کارشناسی ارشد 1391/12/16
سهيلا سادات برقعي موحد نقش عامل ها ي هوشمند در بهبود کيفيت ترافيک شهري کارشناسی ارشد 1394/03/05
سميه چالاک فرد بررسي ريسک هاي بانکداري الکترونيک وارائه مدل مديريت و مقابله با آن کارشناسی ارشد 1390/11/19
ليلا چمکوري ارائه مدلي جهت ميزان تاثير گذاري فناوري اطلاعات بر سرمايه گذاري در رونق بخشيدن به صنعت گردشگري کارشناسی ارشد 1390/04/04
فاطمه چوبينه اثر تغييرات نرخ ارز بر تجارت بين الملل: مقايسه کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته کارشناسی ارشد 1397/02/25
مهدي داداش زاده طراحي و پياده سازي براي روانشناسي از راه دور در ايران با استفاده از کنفرانس ويديويي کارشناسی ارشد 1392/07/21
معصومه دادپور سنجش کارآفريني دانشگاهي دانشگاه شيراز و ارائه راهکارهاي ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1394/06/29
فاطمه دميري بررسي رابطه ميان نوسانات متغيرهاي کلان اقتصادي و نوسان بازار سهام در ايران کارشناسی ارشد 1388/12/01
فاطمه دميري بررسي تاثير تکانه هاي نفتي بر بخش خارجي اقتصاد ايران: کاربرد يک الگوي تعادل عمومي تصادفي پوياي باز دکتری 1396/07/24
سيما دانا مروري بر امنيت سامانه هاي مجازي : رهيافت هاي مبتني بر محاسبات امن کارشناسی ارشد 1393/12/17
حکيمه درويشي تدوين راهکارهاي بهبود ارتباطات بين سازماني با تمرکز بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه هاي اجرايي شهرستان هنديجان کارشناسی ارشد 1393/12/20
علي درويشي بررسي رابطة اعتبارات بانكي، شاخص قيمت واردات و تورم در ايران (1381-1338):يك الگوي تصحيح خطاي غير مقيد(UECM) کارشناسی ارشد 1389/11/01
خديجه دشتيان اشکالات اساسي قراردادهاي مشارکت موجود در بانکداري ايران و ارائه راهکاري بنيادي کارشناسی ارشد 1395/02/07
سمانه دهباشيان بررسي نقش تسهيلات تكليفي بخش تعاون در ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار کارشناسی ارشد 1389/12/25
کامبيز دهقاني کهنه شهري شناسايي اتوماتيک خطا بر پايه الگوريتم SDG و بهبود آن با منطق فازي براي يک فرآيند پتروشيميايي کارشناسی ارشد 1391/06/28
امنه دلجو طراحي شبكه هاي بيسيم در كشاورزي دقيق وارزيابي كارايي آنها کارشناسی ارشد 1390/11/12
سعيده ديانت بررسي احساس امنيت زنان در فضاهاي عمومي( مطالعه ي موردي: زنان ساکن در محلات مجاور با پارک آزادي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1391/12/06
افضل عبادي نژاد تاثير بهره وري كل عوامل توليد بر اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شيميايي کارشناسی ارشد 1390/07/05
فهيمه ابراهيمي بررسي تأثير ساز و کارهاي حاکميت شرکتي بر محتواي اطلاعاتي سود شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/10/26
مريم ابراهيمي نژاد تعيين مدل شاخص رضايت مشتريان در سيستم مديريت ارتباط با مشتري(مطالعه موردي: اداره ارتباطات ديتاي شرکت مخابرات استان فارس) کارشناسی ارشد 1391/10/13
علي ابراهيمي ترکماني بررسي رابطه وفور منابع طبيعي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي: مورد کشورهاي منتخب آسيا کارشناسی ارشد 1388/06/31
زينب ابراهيم پورمونس شالکوهي تحليل رفتار مشتريان در محيط هاي تجارت الکترونيک کارشناسی ارشد 1393/12/19
ازاده اقبال پويا سازي بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي با بهره گيري از فناوري اطلاعات .مورد مطالعاتي (كارگاههاي سفالگري شهرستان ميبد) کارشناسی ارشد 1390/12/23
مهدي امامي ميبدي تجزيه و تحليل بازار تجارت جهاني گاز طبيعي مبتني بر رويکردي چند گانه: طراحي راهبردهاي بهينه براي ايران دکتری 1395/12/17
مهدي اسکندري طراحي و ارائه مدلي جهت پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي(مطالعه موردي: اداره كل امور مالياتي استان قزوين) کارشناسی ارشد 1390/06/23
امين اسکندري برون سپاري فعاليت هاي حوزه IT و توسعه نرم افزار کارشناسی ارشد 1393/05/26
مجيد اسلامي اندارگلي فرضيه مزاياي مضاعف و اثار آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران دکتری 1398/04/02
نادر اسماعيلي بررسي و اندازه گيري رقابت در صنعت بيمه -به جز بيمه عمر-در ايران کارشناسی ارشد 1391/09/22
محمدحسن استرحام تهديدات امنيتي بازار هاي مبتني بر شبکه هاي اجتماعي از منظر اقتصاد مقاومتي کارشناسی ارشد 1395/06/31
مهدي عوض نژاد تأثير آراء رياست جمهوري بر تخصيص بودجه در استان هاي ايران کارشناسی ارشد 1397/03/09
شهرام عيدي زاده ارايه ي يک مدل ديناميک براي تدوين سياست هاي صنعت گاز ايران تا افق چشم انداز 1404 کارشناسی ارشد 1391/06/29
حسن فدائي قطبي مقايسه و ارزيابي کارايي الگوريتم هاي مسيريابي در شبکه هاي اقتضايي و بهبود آنها براي استفاده در شبکه هاي اقتضايي بيسيم خودرويي کارشناسی ارشد 1391/12/12
مريم فيضي تاثير سرمايه اجتماعي بر نابرابري توزيع درآمد در کشورهاي منتخب آسيا کارشناسی ارشد 1395/11/05
ميلاد فيضي تعيين كننده هاي باروري زير حد جايگزين زنان کرد (نمونه موردي زنان 49-15 ساله شهرسنندج) کارشناسی ارشد 1393/12/18
سيد محمدرضا فخري مدل تجاري سرويسهاي وبلاگ نويسي، مطالعه موردي : پارسي بلاگ کارشناسی ارشد 1391/02/30
حسن فخري زاده چنارسوخته بررسي عوامل مرتبط با سازگاري مهاجرين افغاني: مطالعه موردي شهرك گلشهر مشهد کارشناسی ارشد 1390/04/05
الهام فلاحي بررسي تطبيقي پديده‎ي مخاطره اخلاقي در نظام‎هاي اقتصادي سرمايه‎داري و اسلام کارشناسی ارشد 1396/01/29
مهسا فام کار بررسي ارتباط بين نابرابري درآمد، مخارج آموزشي و رشد اقتصادي مورد ايران(84-1353) کارشناسی ارشد 1388/06/02
مهدي فراهاني ارزيابي اثر گذاري سياست پولي بر متغير هاي کلان اقتصادي در ايران: با رويکردي بر الگوي خود توضيح برداري عاملي تعميم يافته، فيلتر کالمن، الگوريتم بيشينه سازي انتظارات دکتری 1395/12/15
عبدالرحيم فرهي طراحي جامع فناوري اطلاعات صنعت بيمه مطالعه موردي بيمه تامين اجتماعي شيراز کارشناسی ارشد 1382/12/12
بهاره فرهمندپور بررسي اثر نابرابري توزيع درآمد بر فساد اقتصادي با توجه به درجه ي آزادي اقتصادي کشورها کارشناسی ارشد 1391/10/16
رضا فصيحي پور کارشناسی ارشد
زلمي فضلي بررسي تاثير نقد‌شوندگي بازار سهام بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد
نجمه فريدوني بررسي عوامل موثر ناشي از بکارگيري و توسعه فناوري اطلاعات و اجراي طرح سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود بهره وري سازمان کارشناسی ارشد 1393/06/12
الهام گچ کاران برآورد عوامل موثر بر مشارکت نيروي کار زنان در ايران کارشناسی ارشد 1391/12/13
بتول قادري ثاني اثر تکانه کسري بودجه بر کسري حساب جاري مورد اقتصاد ايران (1385:4-1369:1) کارشناسی ارشد 1389/11/23
افسانه قائدي بررسي جريان مهاجرت و تحليل عوامل مؤثر بر مهاجرت بين استاني در ايران کارشناسی ارشد 1395/06/29
الهه قائدي سنجش ميزان مسئوليت اجتماعي در بيمارستان اميدوار اوز لارستان کارشناسی ارشد 1393/06/31
مسعود غفوري بررسي توابع تقاضاي صادرات و واردات ايران (1387-1358) کارشناسی ارشد 1389/06/31
سيده عذرا قلعه بندي روانشناسي در بازاريابي اينترنتي کارشناسی ارشد 1394/12/18
ويکتوريا قانع اثر بانكداري الكترونيك بر رشد ارزش افزوده خدمات صنعت بانكداري ايران کارشناسی ارشد 1388/04/22
جواد قاسمي رزوه بررسي و مطالعه نقش خدمات نوين الکترونيکي شرکتهاي پست در تحقق شهر الکترونيک کارشناسی ارشد 1394/04/01
سودابه قوي پور بررسي روش هاي خوشه بندي و مسيريابي مبتني بر منطق فازي در شبکه هاي حسگر بي سيم متحرک کارشناسی ارشد 1394/06/08
مصطفي قايدي طراحي و ارايه مدل بررسي اثرگذاري فناوري اطلاعات بر توانمندسازي نيروي انساني کارشناسی ارشد 1389/06/21
رضا قيطانچي پردازش ابري و مسائل امنيتي آن کارشناسی ارشد 1394/04/01
محسن غلامي ابيز کاوش تجربه زنان در فرايند اعتياد: بسترها و پيامدها دکتری 1399/12/27
صفورا قلي پورگشتاسب بررسي تاثير سيستمهاي پولي ومالي در کارايي بازار سهام ايران کارشناسی ارشد 1389/12/08
مرتضي قرباني مقدم مروري بر معيارهاي محاسبه اعتماد در سيستم هاي پيشنهاد دهنده کارشناسی ارشد 1393/12/16
محمدعلي گلريزخاتمي بررسي و تحليل فني روش هاي پنهان نگاري اطلاعات در محيط هاي ديجيتالي مالتي مديا کارشناسی ارشد 1394/12/18
رضا حفارسروستاني معرفي يک ساختار امن جهت تعيين هويت براي پروتکل ايجاد جلسه (SIP) با ويژگي گمنامي کارشناسی ارشد 1393/06/29
مونا حقايق بررسي مدل هاي کسب و کار پرداخت سيار و تکنولوزي هاي آن کارشناسی ارشد 1393/12/20
احسان حميدي زاده مطالعه تطبيقي جنبش¬هاي بنيادگراي ديني در اديان ابراهيمي: مطالعه موردي(هارديم،اکثريت اخلاقي ، طالبان) دکتری 1393/08/19
زهرا حراف نقش وب معنايي در کسب وکار الکترونيکي کارشناسی ارشد 1393/12/17
نغمه السادات هاشمي يزدي بررسي اثرات آزادسازي تجاري و مالي بر نوسانات رشد اقتصاد کلان: مورد کشورهاي عضو اکو کارشناسی ارشد 1391/11/18
زينب هاشم پور بررسي رفتار نرخ حقيقي ارز در کشورهاي عمده صادرکننده نفت (2005-1970 کارشناسی ارشد 1387/05/27
صغري هاشمي بررسي تأثير نااطميناني تورم بر سرمايه گذاري بخش خصوصي: مورد ايران (1384-1338) کارشناسی ارشد 1387/04/29
علي حسن بيگي ارائه يک مدل فرمال براي تحليل زير ساخت نرم افزاري در ديتا سنترها کارشناسی ارشد 1390/11/10
يحيي حسني بررسي تأثير مصرف انرژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات ( )ICTبر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه کارشناسی ارشد 1400/06/31
پريسا حيدري بررسي توزيع فضايي مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه و تاثير عوامل اقتصادي-اجتماعي و جمعيتي بر آن ( مطاله موردي استان فارس88-1383) کارشناسی ارشد 1390/11/15
احد حيدري رتبه‌بندي بانک‌هاي منتخب در ايران با استفاده از الگوي CAMEL تعميم يافته کارشناسی ارشد 1397/02/04
راضيه حيدري تهديد هاي امنيتي در رايانش ابري کارشناسی ارشد 1394/06/29
صغري همت مطالعه‌ي عوامل فرهنگي، اجتماعي مرتبط بر احساس امنيت اجتماعي زنان کارشناسی ارشد 1391/07/12
سيده سميرا حسامي تاثير فناوريهاي موجود در ايران بر بازار يابي الکترونيکي کارشناسی ارشد 1393/12/19
هومن حري نجف ابادي کاربرد داده کاوي در بهبود مديريت ارتباط با مشتري کارشناسی ارشد 1395/03/25
سيد جمال حسيني سيني بررسي فاکتور هاي موثر بر استفاده از بازارهاي الکترونيکي B2B از ديدگاه خريدار در استان هاي صنعتي منتخب تهران و اصفهان کارشناسی ارشد 1390/04/04
سيد مجتبي حسيني مدل‌سازي و طراحي كنترلر فازي جهت split range control فشار لوپ سنتز براساس مدل چند گانه در واحد متانول پتروشيمي شيراز کارشناسی ارشد 1392/07/03
پرنا ايمان نژاد مدل سازي و كنترل هوشمند پروژه هاي كليد در دست با هدف كاهش هزينه ها کارشناسی ارشد 1390/06/26
آسيه ايزدي امپدانس كنترل در كنترل نيرو و موقعيت بازوي يك ربات بوسيله شبكه هاي عصبي در محيط با ضريب سختي نامشخص کارشناسی ارشد 1391/06/20
نسرين جعفري مجرد تاثير باز بودن تجارت ومتنوع سازي صادرات بر نوسانات توليد درکشورهاي منتخب درحال توسعه کارشناسی ارشد 1396/06/29
مليحه جعفري نعيمي بررسي کاربرد داده کاوي در بيوانفورماتيک کارشناسی ارشد 1393/04/04
فريبا جهانباني کنترل ارتعاشات سيستم تعليق خودرو با استفاده از سيستم کنترل شبکه عصبي آدالاين کارشناسی ارشد 1391/06/19
پگاه جهانگيري فر مديريت برند در بازاريابي کارشناسی ارشد 1393/06/30
لطف الله جرگاني تيلکي بررسي رابطه عليت ميان مصرف حامل¬هاي انرژي، رشد اقتصادي و گازهاي گلخانه¬اي در بخش¬هاي اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1394/09/16
محمدرضا جاوري بررسي رابطه بين ساختار مصرف انرژي، ساختار اقتصادي و شدت انرژي در ايران کارشناسی ارشد 1390/06/30
سيد علي جدي طراحي و اجراي كنترل مدل پيش بين سيكل روغن نيروگاه 250 KWخورشيدي شيراز کارشناسی ارشد 1392/07/02
خديجه جوکار بررسي تاثير تمرکززدايي مالي بر فقر و توزيع درآمد در ايران کارشناسی ارشد 1394/02/21
هدايت جوکار بررسي عوامل موثر در جذب سرمايه گزاري مستقيم خارجي کارشناسی ارشد 1389/11/20
زينب کمالي فرد بررسي موانع ارتقاء زنان براي رسيدن به مشاغل مديريتي در سازمانهاي دولتي –ايران (مطالعه موردي استان فارس ) کارشناسی ارشد 1394/06/31
مرضيه کراني مدلسازي کاربر بر مبناي آنتالوژي کارشناسی ارشد 1392/12/20
مريم کراري ارائه مدلي براي برقراري پيوند بين معماري نرم افزار انباره ديجيتال و مدل ذخيره سازي فايل سيستم هاي توزيع شده کارشناسی ارشد 1391/12/16
محسن کريمي تعيين ماليات بهينه در اقتصاد باز کوچک و بررسي اثر آن بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران. دکتری 1399/06/31
سميرا کريمي منسوب ارائه‌ي مدل کاربر پويايي با‌قابليت به روز شدن، براي شخصي کردن جستجوي وب معنايي، در ارائه خدمات الکترونيکي مورد نياز تجار و بازرگانان کارشناسی ارشد 1390/11/08
علي کريمخاني ارزيابي و بهينه سازي روش هاي بازاريابي سيار کارشناسی ارشد 1393/06/30
محمدرضا کارکن بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت مورد ايران (1386-1339) کارشناسی ارشد 1388/10/12
ايمان کاظمي بازاريابي الکترونيکي در ايران چالش ها و راهکارها کارشناسی ارشد 1393/04/04
رضا کيواني فر تحقيقات مربوط به تجزيه و تحليل امکان سنجي ، طراحي و پياده سازي نمونه اوليه از يک پايگاه داده يکپارچه شهروندي کارشناسی ارشد 1391/04/31
هاشم کشاورزمويدي روابط پويا بين درآمد غيرنفتي ، هزينه هاي دولت و رشد اقتصادي: شواهدي از کشورهاي منتخب اسلامي کارشناسی ارشد
محسن کشاورزي ارائه يک چارچوب براي سيستم هاي تجارت الکترونيک بر مبناي معماري سرويس گرا کارشناسی ارشد 1394/12/18
صديقه خواجوئي راد ارايه مدلي جهت شناسايي و رتبه بندي چالش هاي موجود در توسعه ي دفاتر فناوري اطلاعات (ICT)روستايي شهر سيرجان کارشناسی ارشد 1391/12/05
اتوسا خواست خدايي رفتارشناسي خريد الکترونيکي کارشناسی ارشد
سمانه خدادادي دارياني نقش فناوري RFID در سيستم هاي تجاري و مديريت زنجيره تامين کارشناسی ارشد 1393/12/20
آيدا خدادوست بررسي تبليغات مکان‌محور سيار کارشناسی ارشد 1393/06/30
جمال خسرواني توانا تحليلي بر ابزارهاي مالي اسلامي با تاکيد بر اوراق مرابحه کارشناسی ارشد 1398/06/31
افسانه خسروي بررسي و تحليل چارچوب‌هاي ارائه شده براي سيستم‌هاي هوش تجاري وب کارشناسی ارشد 1394/03/05
مرضيه خويلدي بررسي ابعاد مختلف جهاني شدن و تاثير آن بر فقر کارشناسی ارشد 1399/11/19
بهزاد کياني ارائه مدلي جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش پرداخت هاي سيار (مطالعه موردي: شعب منتخب بانک صادرات شهر زاهدان) کارشناسی ارشد 1391/11/28
پدرام کياني ارايه راهکاري براي بكارگيري بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي ايران مطالعه موردي وزارت صنايع و معادن- شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد 1391/12/12
محيا کردي بررسي و مطالعه روش هاي يادگيري تعاملي در سيستم هاي يادگيري الکترونيکي کارشناسی ارشد 1393/12/17
مازيار لجميري مقايسه مدلهاي مديريت استراتژيک (راهبردي) در سازمانها و شرکتها کارشناسی ارشد 1393/11/25
اميد لرزاده کنترل مبدل ماتريسي تحت شرايط غير عادي ولتاژ ورودي کارشناسی ارشد 1390/09/13
سميه محمودي نفت و سياست خارجي عراق در نظم نوين منطقه خاورميانه پس از صدام(با تاکيد برايران ) کارشناسی ارشد 1391/03/21
زهرا محمودي نقش رسانه هاي اجتماعي آنلاين در بهبود استراتژي هاي بازاريابي کارشناسی ارشد
زهرا محزون بررسي رفتار وابسته به وضعيت (رونق و رکود) گذار نرخ ارز در ايران کارشناسی ارشد 1396/12/14
شکوه مجلسي تاثير باند پهن ثابت و سيار، ديجيتال سازي و مقررات رگولاتوريICT در رشد اقتصادي کشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه کارشناسی ارشد 1400/06/23
زهرا ملکي زاده بررسي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي ايران کارشناسی ارشد 1399/11/26
مجتبي منوچهري پويايي تمرکز صنعتي در صنايع كارخانه اي ايران کارشناسی ارشد 1390/10/21
شعله منصوري بررسي تاثير ساز و كارهاي حاكميت شركتي بر شركت هاي درمانده و غير درمانده مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/05/09
فاطمه مرجاني ارزيابي آثار اقتصادي پياده سازي پزشکي از راه دور در استان فارس کارشناسی ارشد 1392/11/30
رامين مشکاني بررسي تاثير توسعه فناوري اطلاعات بر معاملات سهام و ارائه الگوي پيشنهادي مبادلات الکترونيکي سهام (مطالعه موردي: شرکت بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1391/06/25
زهره ميرزائي بررسي تاثير تحريم هاي بين المللي بر کارايي بخش انرژي در اقتصاد ايران کارشناسی ارشد
علي ميرزاييان شناسايي و اولويت بندي ترجيحات و سلايق مشتريان نسبت به خدمات بانكداري کارشناسی ارشد 1387/06/18
معصومه ميرزاخاني امکان پذيري استفاده از اوراق وقفي در تأمين مالي پروژه هاي عمراني شهرداري ها و بررسي اثرات رفاهي آن در مقايسه با اخذ عوارض ( مطالعه موردي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1394/12/17
محمد معدلي بررسي و تحليل الگوريتمهاي چندپخشي در شبکه هاي سيار موردي (ad hoc) کارشناسی ارشد 1395/06/31
معصومه مبيني طراحي و ارائه مدل جهت پذيرش فرآيند الکترونيکي ماليات بر مشاغل خودرو از طريق پيشخوان دولت (مطالعه موردي اداره امور مالياتي شرق تهران ) کارشناسی ارشد 1391/12/15
الهه معين الديني پاسخگويي خودكار به سؤالات به وسيله¬ي ساختار دستوري جمله کارشناسی ارشد 1393/12/17
محمد مقدم نقش امنيت در تجارت الکترونيک و کاربرد آن در بانکداري اينترنتي کارشناسی ارشد 1394/12/18
عفت مقيمي بررسي تاثير محاسبات ابري بر روي آموزشهاي الکترونيکي کارشناسی ارشد 1393/06/29
سارا محقق مقايسه مدلهاي مختلف سيستمهاي توصيه گر کارشناسی ارشد 1394/05/19
مريم مهاجر کيانوش ارايه يك مدل جهت بررسي موانع توسعه در مراكز رشد علم و فناوري كشور کارشناسی ارشد 1389/06/27
علي محمدي برزگر بررسي روشهاي پياده سازي مکانيزم پردازش تحليلي برخط (OLAP) در پايگاههاي داده NOSQL کارشناسی ارشد 1394/06/29
زهره محمدي تحليل مدلسازي، طراحي و پياده سازي اجراي پورتال مشاوره پزشكي از راه دور کارشناسی ارشد 1389/01/15
سپيده محمد کريمي خير آبادي بررسي نقش فناوري اطلاعات در تسهيل فرايند بازاريابي و اطلاع رساني صنعت گردشگري ايران کارشناسی ارشد 1387/11/19
حسين محمدزاده چمازکتي نقش فناوري اطلاعات در ارتقاي بهره وري سازمانها و ارائه مدلي کاربردي ( مطالعه موردي استانداري مازندران) کارشناسی ارشد 1391/03/23
سعيده مختاري مديريت ريسک در بانکداري اسلامي کارشناسی ارشد 1400/04/29
مسلم ملائي بررسي نقش عوامل پولي و ساختاري تورم در ايران کارشناسی ارشد 1397/04/06
مصطفي مولائي کارشناسی ارشد
بهاره منظف الگوريتم کرم شب تاب و روشهاي بهينه سازي کارشناسی ارشد 1393/12/16
زهرا منفردوجشک اثرات نوسانات در قيمت نفت بر اقتصاد ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي چندبخشي کارشناسی ارشد 1396/02/27
نيلوفر منتظر تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر افزايش رضايت مشتري در صنعت گردشگري کارشناسی ارشد 1387/07/15
مهري مرادخاني بررسي تاثير جهاني شدن بر سبک هاي فرزندپروري والدين(مطالعه موردي شهر ايلام) کارشناسی ارشد 1391/08/28
نرگس مرتضوي مروري بر سيستم هاي توصيه گر مبتني بر اعتماد کارشناسی ارشد 1394/05/14
الماس مصطفوي نقش فناوري اطلاعات در بهبود مديريت منابع انساني کارشناسی ارشد 1393/04/04
سيدمحمد موسوي مطالعه اي بر تکنولوژي مجازي سازي و تأثير آن بر معماري ساخت افزار کارشناسی ارشد 1394/05/07
زهرا موسوي بررسي رابطه جامعه پذيري جنسيتي و عزت نفس دختران 14 -18 ساله شهر شيراز کارشناسی ارشد 1390/02/20
سيد ربيع موسوي خورشيدي بررسي پروتکل هاي مختلف لايه ي انتقال در مدل TCP کارشناسی ارشد 1393/11/25
رايحه مظفريان بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با ختنه زنا: مطالعه موردي زنان 49-15 ساله جزيره قشم کارشناسی ارشد 1390/02/14
مهدي محمدطاهري بررسي استفاده از رهيافت منطق فازي در تلفيق با روش ارزيابي فرايند استاندارد SPICE جهت مدلسازي هزينه و مخاطره سيستمها کارشناسی ارشد 1393/05/26
لادن نجفي مروري بر اجزاي آميخته بازاريابي سنتي و تاثير اينترنت بر آن کارشناسی ارشد 1393/12/19
سيدرضا نجيبي بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک اعتباري بانک هاي ايران به تفکيک عقود اسلامي (بانک هاي منتخب) کارشناسی ارشد 1397/03/08
فاطمه ناجي ارائه مدلي جهت به کارگيري شبکه هاي اجتماعي در بازاريابي(مطالعه موردي ايران) کارشناسی ارشد 1391/12/06
سيده سمانه نصيحت کن بازاريابي در رسانه‌هاي اجتماعي – مطالعه موردي توييتر کارشناسی ارشد 1393/12/18
سيمين نصرالهي تجارت الكترونيك در صنعت بيمه کارشناسی ارشد 1393/05/26
محمدجواد نظري شناسايي موانع جذب سرمايه گذاري در استان فارس کارشناسی ارشد 1394/12/19
فرشته نظريان بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر عملکرد صادراتي بنگاه¬هاي چند محصولي: بنگاه¬هاي فعال در صنعت پتروشيمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/07/19
علي اصغر نيکخواه بررسي تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي: مورد ايران کارشناسی ارشد 1399/11/30
مريم نيک نژاد طراحي يك مدل قابل قبول توسعه تجارت اجتماعي در ايران کارشناسی ارشد 1390/10/25
علي نورمحمدپوراميري مطالعه روش هاي داده کاوي براي تشخيص کلاهبرداري هاي بانکداري کارشناسی ارشد 1394/05/07
مريم نوشيدني بررسي اثرات جهاني‌شدن بر توزيع درآمد در کشورهاي منتخب OIC و مقايسه آن با کشورهاي منتخب ‌ OECD کارشناسی ارشد 1398/06/31
زهره نوروزي مروري بر امنيت شبکه مجازي کارشناسی ارشد 1393/12/16
احسان اوليائي ارائه يک روش طراحي و پياده‌سازي هاني‌پات براي جمع‌آوري بدافزارها در سازمان‌ها کارشناسی ارشد 1393/07/23
سحر پژوهي بررسي رابطه بين ريسک و قيمت سهام بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه‌ با توجه به نقش تعديلي سازوکارهاي راهبري شرکتي کارشناسی ارشد 1398/11/29
مجتبي پناهي تحليل تأثير رجحان‌هاي اجتماعي بر خنثي‌سازي تحريم‌ها با استفاده از روش اقتصاد آزمايشگاهي (يک راهکار پدافند غير‌عامل در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي) کارشناسی ارشد 1396/06/29
محبوبه پيماني بازاريابي مبتني بر تلفن همراه کارشناسی ارشد 1392/12/04
فرزانه پوراحمديان طراحي مدل براي مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر مديريت دانش کارشناسی ارشد
سيروس پورحسينعلي بررسي عملکرد پروتکل Sigtran در شبکه هاي نسل آينده کارشناسی ارشد 1394/12/05
سيد محمد هاشم پوريزدانپرست بررسي تأثيرات متقابل اقتصادي انقلاب اسلامي و اقتصاد سياسي بين الملل دکتری 1399/10/27
راضيه رباني نيا ارائه مدلي جديد جهت افزايش امنيت در بانکداري الکترونيکي کارشناسی ارشد 1391/09/20
محبوبه رباني بررسي سيستم هاي تشخيص نفوذ مبتني بر تحليل رفتار شبکه کارشناسی ارشد 1394/06/31
منوچهر رفيعي طراحي و ساخت ماشين آموزش چند رسانه اي و بررسي تاثير آن در آموزش کارشناسی ارشد 1390/06/30
هاشم رحيمي بررسي مسائل امنيتي و حريم خصوصي در شناسايي امواج راديويي کارشناسی ارشد 1392/12/04
فاطمه رحيمي بافراني بررسي پذيرش دورکاري براساس مدل پذيرش فناوري کارشناسی ارشد 1390/09/23
فاطمه رحيم پناه مهرآبادي نقش پليس قضايي در ارتقاي کيفي فرايند دادرسي کيفري کارشناسی ارشد 1390/06/30
وحيد رحيم زاده رابطه عليت ميان توليد ناخالص داخلي، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي-مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه منتخب کارشناسی ارشد 1392/06/30
فاطمه رحيم زاده اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و هزينه مبادله زبان هاي مختلف بر تجارت بين الملل در کشورهاي منتخب خاورميانه کارشناسی ارشد 1394/12/19
ولي رحماني نقش انرژي هاي تجديد پذير در توسعه اقتصادي (مطالعه موردي ايران) کارشناسی ارشد
علي رحماني گليان مطالعه ي کاربرد واقعيت افزوده در آموزش کارشناسی ارشد 1393/11/25
عليرضا رهنماي آخري شبکه هاي اجتماعي به عنوان يک روند جديد در بازاريابي الکترونيکي کارشناسی ارشد 1394/06/11
ريحانه ره نورد شناسايي و اولويت بندي برنامه هاي وفادارسازي مشتريان نسبت به جايگاه هاي سوخت رساني (مورد مطالعه: شرکت زاگرس ترابر اکسون) کارشناسی ارشد 1399/06/29
محمود رمضاني تشخيص زود هنگام آتش و دود در تونل با استفاده از تکنيکهاي پردازش تصوير و ويدئو کارشناسی ارشد 1394/05/24
هانيه رنجبري گروه بندي دانشجويان در سيستم مديريت آموزشي MOODLE با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1392/06/28
محمد رشيدي بررسي تأثير تجارت خارجي بر صنعتي شدن کشور ايران کارشناسی ارشد 1387/12/20
شيما رشيدشمالي بررسي تاثير فاکتورهاي طراحي وب سايت بر اعتماد و وفاداري مشتريان در وب سايت هاي تجارت الکترونيکي ايران کارشناسی ارشد 1392/06/27
ليلا رضائي مدل سازي سيستم تعميرات و نگهداري با استفاده از زنجيره مارکوف و شبيه سازي مونت کارلو شرکت گاز استان فارس کارشناسی ارشد 1389/12/24
غلامرضا رضائي بررسي اثرات بهبود کيفيت داده¬هاي مالي بر هزينه¬هاي نمايندگي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/15
آرش رضائي نيا ارائه مدل مفهومي بر مبناي عوامل تاثيرگذار فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد رشد اقتصادي مورد مطالعه (سازمان ICT ) کارشناسی ارشد 1393/12/11
حامد رضازاده ميراب بررسي روشهاي الگوريتم رمزنگاري رمزهاي 32 کاراکتري کارشناسی ارشد 1392/12/20
مهدي روشن ضمير شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت نمايندگي هاي شركت ايساكو کارشناسی ارشد
رضا ثابت مهر بررسي اثر تعديل‌کنندگي توانايي مديران بر رابطه بين کوتاه‌بيني مديران و ارزش موجودي نقد نگهداري شده به وسيله شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/12/20
نرگس صبوري شيرازي ارائه مدلي براي مديريت گردش کار نقل و انتقالات در شهرداري الکترونيکي کارشناسی ارشد 1391/04/10
نازيلا سعدانيه نقش هاني پات در امنيت شبکه کارشناسی ارشد 1394/05/14
مارال صادقي مجرد ميزان استفاده از تجارت الکترونيکي و معيارهاي تاثيرگذار کارشناسی ارشد 1393/04/04
محمد حسين سجاديان عوامل موثر بر سودآوري بانک‌هاي منتخب با تاکيد بر بانکداري سايه‌اي و رقابت‌پذيري کارشناسی ارشد 1399/06/30
نجمه ساجديان فرد انتخاب شرکاي تجاري مناسب براي ايران: رويکرد نظريه شبکه دکتری 1399/05/11
آرش سلام زاده تجارت سيار و ايجاد مزيت هاي رقابتي توسط اپراتورهاي تلفن هاي همراه در ايران کارشناسی ارشد 1394/03/06
اتنا سالاري پيش بيني ميزان مراجعات بيماران به کمک درخت هاي تصميم گيري کارشناسی ارشد 1393/06/29
سوفيا صالحي بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانك صادرات شهرستان بيرجندقبل و بعد از خصوصي شدن کارشناسی ارشد 1390/07/04
حميد صالحي ارائه يک روش موثر مبتني بر جستجوي فرا- مکاشفه اي جهت بهينه سازي زمانبندي کار در محاسبات گريدي کارشناسی ارشد 1391/12/06
علي سلطنتي سرابي امنيت شبکه هاي اجتماعي کارشناسی ارشد 1392/12/04
عبدالکريم صيادي نژاد بررسي تاثير سياست مالي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران کارشناسی ارشد
نوذر صيفوري مدلي جهت ارزيابي سازمان ها و فرآيندهاي درون سازمان جهت دورکاري کارشناسی ارشد 1390/05/22
مصيب سيدي مرغکي بررسي ساختار شبکه واي فاي و ارزيابي امنيتي آن کارشناسی ارشد 1393/12/20
امير سيفي کنترل اغتشاشات جانبي وارد بر خودرو با استفاده از گشتاور ترمزي کارشناسی ارشد 1392/07/10
منيره شامي زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در سلامت الکترونيک کارشناسی ارشد 1393/04/04
جعفر شمس نيا بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر نوسانات جريان تجاري در ايران کارشناسی ارشد 1390/11/29
محمد شريفي اثرات اقتصادي جريانات تجاري روي بهره وري صنعت خودرو (مطالعه موردي ايران 86-1376) کارشناسی ارشد 1390/11/24
حمزه شيخياني تاثير آزادسازي تجاري بر نابرابري درآمدي تحت حاکميت اقتصاد مقاومتي: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه ( مطالعه موردي ايران) دکتری 1397/11/24
فرزانه شکاريان وب معنايي و جستجو هاي مبتني بر معنا در پايگاه داده هاي رابطه اي کارشناسی ارشد 1393/04/04
فرزاد شکاري زاده ساختمان‌هاي با انرژي خالص صفر کارشناسی ارشد 1392/12/05
امير اعراب شيباني ارائه يک سيستم هوشمند تشخيص اسپم براي نظرات محصولات در وب سايت‌هاي تجارت الکترونيک کارشناسی ارشد 1391/11/28
مهسا شيفته معرفي و مقايسه روش هاي مختلف انتخاب تامين کنندگان با استفاده از تکنيک هاي منطق فازي در زنجيره تأمين کارشناسی ارشد 1393/06/30
همايون شيرازي اثر فساد بر ميزان حجم تجارت کشورهاي منتخب منطقه خاورميانه و آمريکاي لاتين (2002-2008) کارشناسی ارشد 1389/12/07
الهام شيردل سرآسيابي بررسي تاثير شبکه اجتماعي بر عاطفه اجتماعي جوانان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1390/06/29
محسن شکري امکان سنجي شکل گيري منطقه گرايي اقتصادي ناشي از فرايند جهاني شدن اقتصاد در شوراي همکاري خليج فارس کارشناسی ارشد 1392/12/09
جواد شورابه بهينه سازي عملکرد سيستم کنترلي PLC بويلرهاي صنعتي پتروشيمي مبتني بر کنترل فازي ومقايسه آن با کنترلر هاي کلاسيک کارشناسی ارشد 1392/03/12
سيد عليرضا سياسي نژاد نقش فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري با استفاده از مدل اتوماسيون نظام پيشنهادات کارشناسی ارشد 1389/06/30
مرتضي سبهاني خالص بررسي تطبيقي عوامل مرتبط با نگرش دانشجويان نسبت به فرار مغزها :مطالعه موردي دانشجويان پسر و دختر تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1389/10/13
صديقه صولتي اولويت‌بندي راه‌حل‌هاي غلبه بر موانع اجراي لجستيک معکوس با به‌کارگيري مدل ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي - تاپسيس با رويکرد فازي نوع دوم (مورد مطالعه: صنعت فولاد و ذوب آهن استان فارس) کارشناسی ارشد 1397/09/20
الهام سوچي ارائه روشي براي تبليغات هدفمند در شبکه هاي اجتماعي بر اساس پروفايل کاربران کارشناسی ارشد 1391/12/16
هادي سورگي سيستمهاي تشخيص و پيشگيري از نفوذ در شبکه هاي بيسيم کارشناسی ارشد 1394/06/31
حسين سربي مديريت اطمينان در پردازش ابري کارشناسی ارشد 1393/11/25
مريم سروش ارزاني مقايسه بين نسلي ترکيب سرمايه ها و فرصتهاي زندگي زنان و بازنمايي آن در سبک زندگي (نمونه مورد مطالعه زنان 39-25 سال شيراز و استهبان) دکتری 1390/08/18
نجمه تفرج نوروز بررسي ارتباط ميان توسعه مالي، سرمايه گذاران نهادي و رشد اقتصادي: مورد مطالعه کشورهاي منتخب سازمان همکاري اسلامي کارشناسی ارشد 1397/11/30
مهتاب تفضلي ارائه مدلي مبتني بر مدل پذيرش فناوري جهت بررسي عوامل موثر بر پذيرش پرونده الکترونيک سلامت (مطالعه در مراکز درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد) کارشناسی ارشد 1392/06/27
آرش طهمورثي بررسي گردشگري الکترونيکي و راه‌کار توسعه آن در ايران کارشناسی ارشد 1393/09/26
مجيد طلايي ارائه مدل کسب وفاداري مشتريان از طريق استراتژي ارتقاء کيفيت و هدفمند سازي خدمات با استفاده از مديريت دانش ( مطالعه موردي بانک اقتصاد نوين ) کارشناسی ارشد 1394/05/14
شهره طالب دور کاري ؛ الزامات و مسائل و مشکلات آن کارشناسی ارشد 1394/04/01
امين تميس چارچوب راهكاري فن آوري اطلاعات در سياست گذاري موفق فروشگاههاي الکترونيکي در مقابل فروشگاه هاي سنتي کارشناسی ارشد 1390/06/29
عباس توانا بررسي نقش بخش واقعي در تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1398/01/30
مجتبي ترابي روشهاي شناسايي تراکنشهاي مشکوک در بانکداري الکترونيک کارشناسی ارشد 1393/05/26
حميدرضا واعظيان بررسي تأثير بازارهاي بين‌المللي منتخب، نوسانات نرخ ارز و تحريم‌هاي بين‌المللي بر شاخص‌هاي عملکردي بورس اوراق بهادار تهران به تفکيک صنايع از سال 1389 تا 1399 دکتری
اميد وزيري پور شرايط استقرار تداركات الكترونيك در صنايع خودروسازي کارشناسی ارشد 1387/06/28
فريد وثوقي تحليل رفتار کاربران در شبکه اجتماعي با استفاده از روش هاي داده کاوي کارشناسی ارشد 1395/03/25
بهنام ياوري طراحي کنترل بهينه تطبيقي براي سيستمهاي با ديناميک پيچيده بر مبناي روشهاي محاسبات نرم کارشناسی ارشد 1392/12/18
نسيم يزدانيان توسعه تجارت صنايع دستي از طريق تجارت الكترونيك کارشناسی ارشد 1387/12/05
حميده يزدان پناه بررسي تاثير سياست احتياطي کلان بر ثبات مالي در ايران دکتری 1399/11/29
ابراهيم يوسفي آمايش جاذبه‌هاي گردشگري شهري با تأکيد بر گردشگري شب: مطالعه موردي مناطق 2 و 3 شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
زيبا يوسفي بررسي رضايت¬مندي مسافرين از خط ويژه اتوبوسراني شهر شيراز با استفاده از روش تجزيه و تحليل چند معياره رضايت (MUSA) کارشناسی ارشد 1395/12/02
مريم يوسفي نيا ارتباط سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مصرف انرژي تجديدپذير بر انتشار دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1400/06/31
سعيد زابلي بررسي ميزان رضايت از سيستم هاي فناوري اطلاعات مورد استفاده مخابرات کارشناسی ارشد 1387/10/02
مريم ذاکري بررسي تأثير اجراي قانون بانکداري بدون ربا بر تابع تقاضاي پول: مطالعه موردي ايران و پاکستان کارشناسی ارشد 1387/06/31
مريم ذاکر تأثير باز بودن تجاري و مالي بر توسعه مالي براي ايران (1385-1355) کارشناسی ارشد 1390/04/01
مصطفي زماني محي آبادي مدل سازي مدولار و کنترل سيکل هيبريد 250 کيلو وات نيروگاه خورشيدي شيراز با نرم افزار متلب و مقايسه با نتايج تجربي کارشناسی ارشد 1391/06/26
مسعود زندي لک نقش فناوري اطلاعات در تئوري سازمان – مطالعه موردي:کارخانجات مخابراتي ايران کارشناسی ارشد 1392/03/22
نسيبه زنجري مطالعه ي تعيين كننده هاي اجتماعي-روانشناختي سبك زندگي ارتقاء دهنده ي سلامت سالمندان کارشناسی ارشد 1390/06/30
نغمه زارع حقيقي بررسي تأثير بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادي بر فقر: مورد ايران کارشناسی ارشد 1388/04/02
مجتبي زارع امنيت شبکه ها و سرور هاي وب در پرداخت هاي الکترونيکي کارشناسی ارشد 1394/12/18
مجيد زارعي ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر استراتژي مناسب جهت ورودي به بازار بين المللي کارشناسی ارشد 1387/10/16
آمنه زارع تحليل تأثير بازار بالقوه بر رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1394/11/27
معصومه زارع طراحي و ارائه مدلي جهت توسعه مديريت دانش با کمک فناوري اطلاعات در سازمان( مطالعه موردي : مديريت دانش در پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي کارشناسی ارشد 1390/03/18
طاهره زارع بررسي رابطه رشد،توزيع در آمد و تلاطم سياست مالي مطالعه موردي ايران (1387-1363) کارشناسی ارشد 1391/04/11
مينا زارع زاده نوروزي بررسي روش هاي بهبود عوامل کيفيت سرويس VoIP در NGN کارشناسی ارشد 1392/12/20
پريا زرين تحليل اقتصادي رابطه حقوق رقابت و مصرف در حقوق ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا دکتری
مهرانا زهري ارائه مدل بازاريابي الکترونيکي با رعايت اصول فرهنگي و فاکتورهاي سئو کارشناسی ارشد 1390/11/15
ساره ابطحي نقش فناوري اطلاعات در بازاريابي و شناسايي بازارهاي هدف در بخش بازرگاني کارشناسی ارشد 1387/01/31
سارا استدلال بررسي تاثير افزايش قيمت انرژي برق بر خالص رفاه گروههاي مختلف درآمدي در ايران(1383-1346) کارشناسی ارشد 1385/06/08
هاله پويا متنوع سازي و صادرات و تأثير آن بر رشد اقتصادي در ايران(1382-1346 کارشناسی ارشد 1385/05/01
صفرعلي پيام مشارکت سياسي دو فضايي: مطالعه عوامل اجتماعي، فرهنگي و سياسي مرتبط با مشارکت سياسي آنلاين و آفلاين (موردمطالعه: دانشجويان دانشگاه کابل) کارشناسی ارشد 1396/11/24
نادر جاني پور بررسي عوامل موثر بر استفاده بهينه از فناوري اطلاعات کارشناسی ارشد 1387/10/02
بهنام جواهري يک مقايسه بين مدل‌هاي اقتصادسنجي، سري زماني و شبكة عصبي براي پيش‌بيني نرخ ارز کارشناسی ارشد 1383/06/28
بنفشه جوکار نقش فناوري اطلاعات در تامين منابع انساني الكترونيكي و مهندسي مجدد فرايندهاي تجاري کارشناسی ارشد 1387/01/31
جلال حاجي علي اکبري بررسي موانع توسعه كسب و كار الكترونيكي در بنگاه هاي اقتصادي استان زنجان کارشناسی ارشد 1387/01/29
سيدمحسن حيدري پور بررسي تأثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران: 1383-1344 کارشناسی ارشد 1386/07/18
زهره خرم بررسي رابطه علّي بين باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد ايران (1384-1348) کارشناسی ارشد 1386/06/31
رضا خسروي ارايه يك معماري مناسب براي جايگزيني كالا برگ با كارت هوشمند كالاهاي اساسي کارشناسی ارشد 1387/06/27
مانوش خطيبي ساختار هزينه و سيستم توابع تقاضا براي عوامل توليد در بخش صنعت: مورد استان فارس (79-1373) کارشناسی ارشد 1383/12/01
روح اله خليلي بررسي روشهاي کلاهبرداري اينترنتي در بانکداري الکترونيکي و راهکارهاي ارتقاء امنيت مشتريان کارشناسی ارشد 1393/12/19
حميد رفيعي مجومرد بررسي اثر آزادسازي تجاري روي تمركز صنعتي کارشناسی ارشد 1386/09/19
علي زارعپور بررسي اثرر عوامل اقتصادي و اجتماعي بر قيمت مسكن (1382-1349) کارشناسی ارشد 1385/06/29
حسن زماني زنوز بررسي اثرات تمركز مزايده ها و مناقصات دولتي در يك وب سايت کارشناسی ارشد 1387/06/23
علي شورميج بررسي موانع بكارگيري تجارت الكترونيك کارشناسی ارشد 1387/02/12
کامبيز صناعي بررسي نقش فناوري اطلاعات در توسعه صادرات ايران کارشناسی ارشد 1387/01/26
محسن صنعتي بررسي و امكان سنجي يك بنگاه الكترونيكي مواد اوليه شيميايي کارشناسی ارشد 1388/12/01
محمد امير فرح فرد پول الكترونيكي و تاثير آن بر اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1385/06/25
علي قاسمي بررسي تقاضا براي انواع سوخت و جايگزيني بين آن ها در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق کشور (1380-1353) کارشناسی ارشد 1383/06/22
علي قايدي سرمايه‌گذاري در زيرساخت هاي ‌اقتصادي و بررسي تاثير آن بر رشد اقتصادي (مورد ايران 1383-1340) کارشناسی ارشد 1386/12/22
عباس محتشمي تاثير جهاني شدن اقتصاد بر اشتغال کارگاههاي بزرگ صنعتي ايران کارشناسی ارشد 1384/06/01
کريم نصيري برآورد ارزش اقتصادي زندگي انسان در مقايسه با ديه کارشناسی ارشد 1382/06/01
احمد نوبخت بررسي رابطه بين دينداري و جهاني شدن در ميان كاركنان منطقه ويژه انرژي پارس کارشناسی ارشد 1386/06/21
نازک نوبري كاربرد منطق فازي در كنترل كيفيت (با بهره‌گيري از آماره كارخانه توليدي چيني مقصود) کارشناسی ارشد 1382/06/03
سيدعلي نيکزاديان سيد اثر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بر نابرابري سرمايه انساني در کشورهاي منتخب در حال توسعه (2007-1999) کارشناسی ارشد 1388/06/24
محمد هنگوال بكارگيري بليط الكترونيك در حمل و نقل شهري کارشناسی ارشد 1387/02/25
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازرگاني بين المللي 230332871 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1530 الی 1700) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1530 الی 1700) 1400/04/13 (1600 - 1800) 13992
اقتصاد ايران و نظريه هاي اقتصاد اسلامي 230146061 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1100) 1400/04/06 (1400 - 1600) 13992
اقتصاد ايران 230146541 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1530) 1400/04/06 (1000 - 1200) 13992
موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام 230145081 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/20 (1400 - 1600) 13992
موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي 230146141 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/20 (1000 - 1200) 13992
سمينار در اقتصاد اسلامي 230146131 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1400/04/16 (1000 - 1200) 13992
نمایش 6 نتیجه
از 1