اعضای هیات علمی

عليرضا اميني

عليرضا اميني

عليرضا اميني    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحليل رفتاري در سازمان هاي اداري 230373401 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1700 الی 1900) 1400/10/15 (1300 - 1500) ترم اول 1140
روش شناسي پژوهش هاي کمي 230348451 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) 1400/10/23 (0900 - 1100) ترم اول 1140
مهارت آموزي، اموزش و توسعه منابع انساني 230348461 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1600 الی 1800) 1400/10/23 (1100 - 1300) ترم اول 1140
مديريت رفتارسازماني پيشرفته 230341551 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/27 (1100 - 1300) ترم اول 1140
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته 230341171 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/17 (1400 - 1600) 13992
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته 230341161 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1230) 1400/04/19 (1400 - 1600) 13992
آموزش مهارت‌هاي حرفه اي 230332471 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/22 (1000 - 1200) 13992
نمایش 7 نتیجه
از 1