اعضای هیات علمی

ابراهيم رستگار

ابراهيم رستگار

ابراهيم رستگار    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاشنبه از ساعت 13 تا 14

دوشنبه از ساعت 10 تا 11

چهارشنبه شنبه از ساعت 10 تا 11

 

لینک اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/erastegar

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ديدگاه ها و نظريه هاي برنامه ريزي و توسعه روستايي 230541101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1140
روش ها و فنون تسهيل گري و توسعه مشارکتي 230542301 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/22 (0800 - 1000) ترم اول 1140
توسعه روستايي مشارکتي 230532281 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1140
محيط زيست و حقوق آن 230532141 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/27 (1000 - 1200) ترم اول 1140
مخاطرات نواحي روستايي 230532271 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/20 (1600 - 1800) ترم اول 1140
دانش بومي در توسعه روستايي 230532251 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/29 (0800 - 1000) ترم اول 1140
فلسفه علم جغرافيا 230532101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/29 (1000 - 1200) ترم اول 1140
مديريت توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي در نواحي روستايي 230542201 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/22 (1000 - 1200) 13992
جغرافياي فرهنگي 230533340 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/13 (1400 - 1600) 13992
توسعه اقتصادي روستايي 230532231 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/17 (0800 - 1000) 13992
کارآفريني روستايي 230532241 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/19 (1000 - 1200) 13992
جغرافياي روستايي 230532071 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/19 (1400 - 1600) 13992
توسعه پايدار روستايي 230533721 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/15 (1000 - 1200) 13992
ديدگاه ها و نظريه هاي برنامه ريزي و توسعه روستايي 230541101 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/13 (1000 - 1200) 13991
توسعه روستايي مشارکتي 230532281 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1399/10/22 (1000 - 1200) 13991
مخاطرات نواحي روستايي 230532271 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/15 (1400 - 1600) 13991
دانش بومي در توسعه روستايي 230532251 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/18 (1400 - 1600) 13991
فلسفه علم جغرافيا 230532101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/20 (0800 - 1000) 13991
جغرافياي روستايي ايران 230533631 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/21 (0800 - 1000) 13991
نمایش 19 نتیجه
از 1