اعضای هیات علمی

کريم اسلاملوييان

کريم اسلاملوييان

کريم اسلاملوييان    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پگاه عبدالهي آزمون وجود حباب نرخ ارز در ايران با استفاده از رويکرد انتقال مارکف کارشناسی ارشد 1393/10/28
وحيده احمدي پويايي هاي فرار مالياتي در ايران؛ رويکرد اقتصاد رفتاري با روش عامل مبنا دکتری 1400/06/31
محمود اميني چارچوبي براي ارزيابي صلاحيت و انتخاب پيمانکاران به منظور برون سپاري فعاليت ها در سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1394/10/14
مجتبي اميري محمدآبادي رابطه‌‌‌ي بين شوک‌هاي قيمتي نفت و متغيرهاي عمده کلان اقتصادي: مورد کشورهاي جنوب شرق آسيا کارشناسی ارشد 1391/04/25
سيدعلي آذريار اثر نااطميناني تورم، نااطميناني توليد و قيمت نفت بر تورم و رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1392/06/30
نازنين عظيم تاثير قيمت حمل و نقل جاده‌اي بر شاخص قيمت بخش‌هاي مختلف اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
زهرا عزيزي ميزان مداخله بهينه در بازار ارز مورد ايران دکتری 1391/12/16
علي بندرريگي زاده بررسي مقايسه اي تحليل گفتماني سياست خارجي اوباماي نامزد رياست جمهوري و اوباماي رييس جمهور در قبال خاورميانه کارشناسی ارشد 1391/12/13
زهرا چترسيماب تاثير سرمايه انساني، کيفيت نهادي و انرژي تجديدپذير بر رشد اقتصادي کارشناسی ارشد
فاطمه دميري بررسي رابطه ميان نوسانات متغيرهاي کلان اقتصادي و نوسان بازار سهام در ايران کارشناسی ارشد 1388/12/01
فاطمه دميري بررسي تاثير تکانه هاي نفتي بر بخش خارجي اقتصاد ايران: کاربرد يک الگوي تعادل عمومي تصادفي پوياي باز دکتری 1396/07/24
علي درويشي بررسي رابطة اعتبارات بانكي، شاخص قيمت واردات و تورم در ايران (1381-1338):يك الگوي تصحيح خطاي غير مقيد(UECM) کارشناسی ارشد 1389/11/01
عليرضا دژبخش ايجاد يک شاخص شرايط پولي پويا براي ايران کارشناسی ارشد
محمدحسين ديانتي مقايسه دو اقتصاد بدون بهره با سپرده‌هاي تلفيقي و تفکيکي: يک تحليل نظري دکتری 1397/09/05
محمدحسين ديانتي بررسي تأثير متغيرهاي عمده کلان اقتصادي بر شاخص‌هاي قيمت سهام در کشورهاي منطقه خليج فارس کارشناسی ارشد 1387/06/26
علي ابراهيمي ترکماني بررسي رابطه وفور منابع طبيعي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي: مورد کشورهاي منتخب آسيا کارشناسی ارشد 1388/06/31
بهرام عيسي نژاد عيسي لو بررسي رابطه بي of the expected income ن چسبندگي هزينه و دقت پيش بيني سود توسط مديريت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/07/10
مجيد اسلامي اندارگلي فرضيه مزاياي مضاعف و اثار آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران دکتری 1398/04/02
مريم فيضي تاثير سرمايه اجتماعي بر نابرابري توزيع درآمد در کشورهاي منتخب آسيا کارشناسی ارشد 1395/11/05
ندا فاطمي فر رابطه علَي ميان يکپارچگي و ثبات مالي در کشورهاي آسيا کارشناسی ارشد 1397/06/31
علي فتوتيان بررسي پديدارشناسانهي نقد مارکس بر مدرنيته دکتری 1398/06/30
ريحانه گرامي تاثير مستقيم و غير مستقيم سرمايه انساني و نفت بر رشد اقتصاي از طريق کانال نهادي در کشورهاي غني نفتي کارشناسی ارشد
رها غرائي تاثير مشارکت مردم در بازار دارايي بر پويايي هاي کلان اقتصاد ايران دکتری 1398/11/13
صفورا قلي پورگشتاسب بررسي تاثير سيستمهاي پولي ومالي در کارايي بازار سهام ايران کارشناسی ارشد 1389/12/08
سيدسجاد حبيبي بررسي رابطه بين آلودگي هوا، حجم معاملات و بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/30
معصومه هادي زادگان بررسي اعتبار نظريه هاي ساختار کارآمد و قدرت بازار (مورد صنعت داروسازي ايران دوره زماني1380-1386) کارشناسی ارشد 1391/12/14
جواد هراتي بررسي تاثير پيامدهاي جنبي آلودگي و انتقال تکنولوژي پاک بر مسير رشد در وضعيت پايدار (ss): مورد ايران دکتری 1391/09/02
جواد هراتي بررسي اثرات متغيرهاي كلان بر شاخص قيمت مواد غذايي با استفاده از يك الگوي خود توضيح با وقفه‌هاي گسترده (ARDL): مورد ايران(1379ـ1338) کارشناسی ارشد 1382/04/24
نغمه السادات هاشمي يزدي بررسي اثرات آزادسازي تجاري و مالي بر نوسانات رشد اقتصاد کلان: مورد کشورهاي عضو اکو کارشناسی ارشد 1391/11/18
مريم حياتي اثر رژيم نرخ ارز و تکانه هاي نفتي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب صادرکننده ي نفت کارشناسی ارشد 1396/06/29
مرتضي حيدري بررسي سيستم ثبات پولي: مورد ايران (1340-1377) کارشناسی ارشد 1380/06/01
مريم حسيني زنان و فرايند پير شدن: تجربه زنان از تغييرات بدني مرتبط با سن در ميانسالي دکتری 1395/11/04
محبوبه جعفري بررسي نقش کيفيت نهادي در اثربخشي منابع طبيعي بر رشد اقتصادي دکتری 1394/07/08
محبوبه جعفري باز بودن اقتصاد و رابطه بين سرمايه‌گذاري و پس‌انداز داخـلي در كشورهاي منتخب آسيايي (2004-1990) کارشناسی ارشد 1387/04/31
نسرين جعفري مجرد تاثير باز بودن تجارت ومتنوع سازي صادرات بر نوسانات توليد درکشورهاي منتخب درحال توسعه کارشناسی ارشد 1396/06/29
زهرا جهانگيري اکبرابادي سرريز رشد اقتصادي ايران بر کشورهاي همسايه کارشناسی ارشد
ليلا جهانگيري تأثير سياستهاي اقتصاد کلان بر طول دوره رکود در کشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1394/12/17
زهرا جوکار بررسي ارتباط ميان درآمد واقعي، مصرف انرژي، سرمايه گذاري و اشتغال (کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا) کارشناسی ارشد 1389/11/12
محمدرضا جوکار تأثير تنوع فعاليت هاي صنعتي بر نوسانات اشتغال در صنايع کارخانه اي استان هاي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/16
حميد کهرمي شاهرخت بررسي نقش کيفيت نهادي در اثرگذاري تحريم هاي اقتصادي بر شکاف فقر در ايران کارشناسی ارشد 1398/01/24
زينب کازروني بررسي رابطه بين منابع مالي سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در ايران (1388-1368). کارشناسی ارشد 1392/10/23
زهرا خليل نژاد انحرافات نرخ ارز و ماندگاري تورم در ايران: کاربرد روش اتورگرسيو آستانه اي کارشناسی ارشد 1392/10/16
زهرا خليل نژاد نقش کانال هاي تجاري و مالي در انتقال تکانه هاي نفتي در کشورهاي عمده صادرکننده نفت دکتری 1399/06/31
صديقه خاني معصوم آبادي پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي پتروشيمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل زنجيره مارکوف کارشناسی ارشد 1394/12/17
مرتضي خورسندي قائده بهينه براي سياست پولي در ايران دکتری 1389/12/19
زهرا خسروي بررسي رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم با وجود انتقال رژيم طي بازه زماني (1392-1369). کارشناسی ارشد 1392/11/14
حسام خسروي فارساني بررسي تاثير احداث خطوط اتوبوس‌راني سريع و مترو در کاهش نرخ انتشار آلاينده هاي معيار به هواي شهر اصفهان و هزينه و فايده اقتصادي آن کارشناسی ارشد
علي کياني اهميّت منشاء تکانه قيمت نفت براي نوسانات اقتصادي در يک كشور عمده صادركننده نفت دکتری 1399/05/19
علي لامع عوامل اقتصادي و جمعيت‌شناختي تعيين‌كننده نسبت پس‌انداز در كشورهاي با درآمد متوسط رو به پايين(2006-1977) کارشناسی ارشد 1388/06/25
مريم لشني افراسيابي تأثير شوک‌هاي برون‌زاي نفتي بر باز تخصيص منابع ميان سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و دولتي در ايران کارشناسی ارشد 1394/06/30
زهرا محزون بررسي رفتار وابسته به وضعيت (رونق و رکود) گذار نرخ ارز در ايران کارشناسی ارشد 1396/12/14
الهام مسعودي بررسي اثرات توسعه مالي بر نوسانات توليد در كشورهاي منتخب آسيا کارشناسی ارشد 1390/04/21
سعيد متين برنامه ريزي توليد بهينه نفت در ايران: استفاده از روش برنامه ريزي پويا کارشناسی ارشد 1392/06/02
سارا مهرعليان بررسي تأثير عدم اطمينان مالي بر تورم و محصول در ايران: کاربرد الگوي مارکوف-جهشي کارشناسی ارشد 1392/12/20
فريبا مهرپور بررسي تأثير حفاظت از حقوق مالکيت بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران طي دوره ي زماني 1388-1350 کارشناسی ارشد 1391/11/29
احمد مؤيدفرد بررسي آثار تامين مالي پروژه هاي عمومي از طريق انتشار اوراق مشارکت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران کارشناسی ارشد 1394/06/21
سعيده مختاري مديريت ريسک در بانکداري اسلامي کارشناسی ارشد 1400/04/29
محيا مشيدي بررسي رابطه بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي بخش صنعت در ايران کارشناسی ارشد 1389/06/30
سيده فاطمه موسوي تحليل تاثير سرمايه اجتماعي بر انعطافپذيري اقتصادي در استانهاي ايران کارشناسی ارشد
عبداله نجفي اصل مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژي هاي نوين ارتباطي با ارزشهاي اجتماعي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر دکتری 1395/06/29
حميد ناصري ثبات قيمت ها و اعتبار سياست پولي در ايران کارشناسی ارشد 1398/04/04
پيمان نظري طراحي مدلي براي اندازه گيري کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه شيراز و ارائه راهکارهاي ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1394/12/19
علي حسين استادزاد بررسي تاثير منابع انرژي بر متغيرهاي کلان اقتصادي در قالب يک الگوي رشد درون زاي تصادفي (مطالعه موردي: اقتصاد ايران) دکتری 1395/11/20
علي حسين استادزاد تعيين سهم بهينه انرژي هاي تجديد پذير در قالب يک الگوي رشد پايدار: مورد ايران کارشناسی ارشد 1391/06/28
سارا پرنگ بررسي تأثيرکيفيت نهادي بر نوسان رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1395/12/21
حجت پارسا بررسي نقش انضباط مالي در تعديل آثار درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران دکتری 1394/11/12
مريم پذيرفتکار بررسي رابطه‌ي بين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سياست‌هاي رشد به نفع فقرا در ايران با استفاده از رگرسيون‌هاي چرخشي مارکف کارشناسی ارشد 1392/12/20
مرضيه رصاف اثرات رفاهي تحريم اقتصادي در ايران: کاربردي از نظريه بازي¬ها دکتری 1400/06/31
علي صادقي همداني تحليل رفتار پوياي کارآفرين در يک اقتصاد اسلامي دکتری 1398/10/16
حليمه صادقي مطالعه رابطه بين عوامل اجتماعي-فرهنگي وبهزيستي اجتماعي زنان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/08/01
سيما صفائي تاثير سرريزهاي فضايي سرمايه گذاري در زيرساخت‌هاي حمل و نقل بر رشد اقتصادي در ايران. کارشناسی ارشد 1394/12/17
مينا صفا بازسازي معنايي مفهوم خدا در ذهن جوانان دکتری 1390/06/26
اکرم سرحدي بررسي نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در تحرک سرمايه: مورد مطالعه کشورهاي عضو اکو(2009-1995). کارشناسی ارشد 1392/07/10
سيدمحمد سيدي يررسي رابطه ي بين مخارج دولت و مصرف خصوصي: مطالعه موردي ايران و کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامي کارشناسی ارشد 1390/11/12
ثمين شفاعتي تاثير مخارج مصرفي و سرمايه گذاري دولت بر نرخ ارز واقعي: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1392/06/30
سيده سارا شهبازي اثر نهادها و اندازه دولت بر عملکرد صادرات غير نفتي در کشورهاي سازمان صادر کننده نفت (اوپک) کارشناسی ارشد 1397/11/23
جعفر شمس نيا بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر نوسانات جريان تجاري در ايران کارشناسی ارشد 1390/11/29
سمانه شريعت نسب مطالعه سينتيک کريستاليزاسيون مجدد بيس فنل آ با استفاده از ژنتيک الگوريتم کارشناسی ارشد 1384/12/21
محمد شريفي اثرات اقتصادي جريانات تجاري روي بهره وري صنعت خودرو (مطالعه موردي ايران 86-1376) کارشناسی ارشد 1390/11/24
رضا تقي زاده تحليل شبکه‌هاي حاکميت شرکتي و قيمت سهام با تأکيد بر عملکرد مالي در بازار سهام ايران دکتری 1396/10/26
علي تحويلي بررسي تأثير نوسانات سياست کارشناسی ارشد 1388/12/12
حسن توکلي اثرات تکانه هاي مخارج دولت بر بهره وري بنگاه ها و ترجيحات مصرف کنندگان در ايران کارشناسی ارشد 1395/08/08
حميده يزدان پناه بررسي تاثير سياست احتياطي کلان بر ثبات مالي در ايران دکتری 1399/11/29
حميده يزدان پناه نقش عوامل بنياني قابل مشاهده و غيرقابل مشاهده در حرکت نرخ ارز: مورد ايران کارشناسی ارشد 1392/07/10
محمد سعيد ذبيحي دان بررسي تاثير تحقيق و توسعه بر عملکرد بنگاه ها در صنايع کارخانه اي ايران(بر اساس رويکرد ساختار-رفتار-عملکرد) کارشناسی ارشد 1391/07/12
مريم ذاکري بررسي تأثير اجراي قانون بانکداري بدون ربا بر تابع تقاضاي پول: مطالعه موردي ايران و پاکستان کارشناسی ارشد 1387/06/31
مريم ذاکر تأثير باز بودن تجاري و مالي بر توسعه مالي براي ايران (1385-1355) کارشناسی ارشد 1390/04/01
شيرين ضياءمحسني ارتباط ميان رشد اقتصادي، مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه اي: تجزيه و تحليل هم تجمعي پانل در بخش هاي اقتصاد ايران. کارشناسی ارشد 1392/12/19
محمد دهقان منشادي نقش تغييرات کيفيت نهادي ناشي از تکانه هاي نفتي در پويايي اقتصاد کلان يک کشور صادرکننده نفت: مطالعه موردي ايران دکتری 1398/11/29
آرزو مصلي نژاد طراحي و آزمون الگوي حسابداري مديريت آب با استفاده از فن‌هاي فراترکيب و ارزيابي متوازن دکتری 1399/06/31
رسول ارجمندزرگر تحليل رفتار مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي: با استفاده از سيستم تقاضاي تقريباً ايده آل مورد ايران، 1381-1344 کارشناسی ارشد 1383/06/01
عباس اميني فرد برآورد تابع تقاضاي برق خانگي در ايران: يک رهيافت هم تجمعي (1378-1346) کارشناسی ارشد 1381/06/01
سکينه اوجي مهر بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه¬گذاري مسکن: مورد ايران کارشناسی ارشد 1387/12/24
فيض اله جوزاريان بررسي تأثير مخارج دولت بر رشد اقتصادي با استفاده از الگوي خودبازگشت با وقفه‌هاي توزيعي (ARDL): مورد ايران(79-1338) کارشناسی ارشد 1382/04/31
اکبر چهارمحالي بيغش بررسي تغييرات نرخ ارز بازار سياه با استفاده از يک مدل پولي مورد ايران (1375-1358 ) کارشناسی ارشد 1380/03/01
سيدجواد حسيني بررسي تاثير مخارج دولت بر مصرف و سرمايه گذاري بخش خصوصي: مورد ايران (1376-1347) کارشناسی ارشد 1380/01/21
علي حيدرپور بررسي کارايي تخصيصي، تغييرات فني و صرفه هاي ناشي از مقياس توليد در صنايع بزرگ ايران (1373-1350) کارشناسی ارشد 1379/05/01
محمد حيدري بررسي رابطة علّي بين تجارت خارجي و رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1381/11/27
عباس خدادادي متنوع سازي صادرات و تغيير نرخ مبادله: مورد ايران ( 80-1342) کارشناسی ارشد 1382/04/01
زهره خرم بررسي رابطه علّي بين باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد ايران (1384-1348) کارشناسی ارشد 1386/06/31
بهناز خوردوستان برآورد تلاش مالياتي ايران و مقايسه آن با چند کشور در حال توسعه (1998-1981) کارشناسی ارشد 1380/08/01
الهام رحمتي بررسي ساختار هزينه مجتمع مس سرچشمه کرمان (1378:4-1370:1) کارشناسی ارشد 1380/07/01
حميد رحيمي بررسي تاثير تغييرات نرخ ارز بر قيمت صادرات و تراز تجاري: مورد ايران (1376-1345) کارشناسی ارشد 1380/07/01
رضا رنجپور يك الگوي تخصيص بهينة منابع چند بخشي براي برنامه پنج سالة سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ايران (1379-1383 ) کارشناسی ارشد 1381/05/05
هاشم زارع بررسي رفتار شاخص قيمت سهام در ايران: رهيافتي هم‌تجمعي کارشناسی ارشد 1384/04/01
عمادالدين سخايي بررسي رابطه علّيت بين توسعه‌مالي و رشد اقتصادي در كشورهاي خاورميانه کارشناسی ارشد 1385/06/13
رضا شرافتيان جهرمي تأثير نرخ ارز بر توليد در كشورهاي در حال توسعه منتخب: مقايسه نظام نرخ ارز ثابت و شناور در بلندمدت (2004-1981) کارشناسی ارشد 1386/06/31
مهدي شرفي بررسي تأثير روزهاي هفته بر شاخص بازده سهام 50 شرکت فعال پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/11/05
مريم شفيعي سروستاني تأثير باز بودن تجاري بر اشتغال صنايع کارخانه کارشناسی ارشد 1387/06/27
مسعود شيرازي بررسي تاثير مخارج دولت و منابع تامين مالي آن بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي مورد ايران (82 - 1346) کارشناسی ارشد 1385/03/01
منصور عسگري ارجنکي يک الگوي خود همبسته برداري براي اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1379/07/01
خليل عطار برآورد تابع تقاضاي انرژي: مورد ايران کارشناسی ارشد 1379/05/01
محمد غلامي بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و رشد صادرات، مورد ايران (74-1338) کارشناسی ارشد 1379/02/01
مهتاب فاني رشد ظرفيت توليدي بخش هاي اقتصادي با استفاده از يک الگوي چند بخشي کارشناسی ارشد 1380/07/01
احمد فقيهي سرشکي بررسي روابط هم تجمعي بخش هاي اقتصاد ايران يک الگوي اتورگرسيوبرداري (1378-1338) کارشناسی ارشد 1380/07/01
محمدعلي فني بررسي ساختار هزينه شرکت برق منطقه اي فارس در بخش توليد کارشناسی ارشد 1383/11/11
محمدرضا قلي بگلو بررسي تاثير روش هاي تامين مالي مخارج دولت بر متغيرهاي عمده کلان اقتصادي در ايران (1340-1375) کارشناسی ارشد 1378/09/01
صفورا مجاب مکانيسم انتقال سياست پولي: مقايسه¬ کشورهاي منتخب صادرکننده نفت (2006-1978) کارشناسی ارشد 1387/06/31
پريسا محبوبي تأثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر تجارت خارجي ايران 1384:4-1373:1 کارشناسی ارشد 1385/12/12
علي رضا محمدي بررسي نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي: مورد ايران (1376-1340) کارشناسی ارشد 1380/03/01
منوچهر مصطفي پور بررسي رابطه مصرف برق و رشد اقتصادي در ايران (1381-1357) کارشناسی ارشد 1384/06/01
غلامرضا موسي خاني تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي در ايران و اثرپذيري آن از نابرابري درآمدي کارشناسی ارشد 1378/10/01
حاجي محمد نشاطقوجق تعيين رتبه بندي توسعه يافتگي شهرستانهاي استان فارس با استفاده از منطق فازي(79-1371) کارشناسی ارشد 1381/07/14
وحيده نگين بررسي رابطه علّي بين مخارج دولتي و درآمد مالياتي درايران (1377-1339) کارشناسی ارشد 1381/06/01
حسام نيکوپوديلمي تخمين حجم اقتصاد زيرزميني ايران و بررسي رابطه آن با برخي از متغير هاي كلان (1377-1338) کارشناسی ارشد 1381/07/29
محمد وطن پور بررسي عوامل موثر بر ماليات تورمي و حق الضرب پول در اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1379/11/01
فاطمه يزداني بررسي اثر شوكهاي قيمتي نفت بر رشد اقتصادي با استفاده از يك مدل خود برگشت با وقفه توضيحي کارشناسی ارشد 1383/06/01
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادسنجي ـدكترا 230177041 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/30 (1000 - 1200) ترم اول 1140
اقتصادكلان ميانه 1 230145031 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1140
اقتصاد پولي 2 - دكترا 230177331 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
اقتصادكلان پيشرفته 2 230177062 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/19 (0800 - 1000) 13992
اقتصادكلان ميانه 2 230145052 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1800) 1400/04/12 (0800 - 1000) 13992
ماليه بين الملل 230131201 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/24 (1400 - 1600) 13992
نمایش 6 نتیجه
از 1