اعضای هیات علمی

جعفر قادري

جعفر قادري

جعفر قادري    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سرمه عطاپور بررسي روابط ميان بخش پولي و بخش حقيقي در اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1387/06/27
پريسا بهلولي سياست بهينه زيست محيطي در شرايط وجود نااطميناني اقتصادي و زيست محيطي در ايران: رويکرد نهادگرايي دکتری 1397/06/25
زهرا بهزادي بررسي اثرات اقتصادي بهبود کارايي انرژي: اثرات برگشتي و ارتباط آن با پايداري محيط زيست(مورد مطالعه ايران) دکتری 1395/11/27
مهدي عوض نژاد تأثير آراء رياست جمهوري بر تخصيص بودجه در استان هاي ايران کارشناسی ارشد 1397/03/09
بتول قادري ثاني اثر تکانه کسري بودجه بر کسري حساب جاري مورد اقتصاد ايران (1385:4-1369:1) کارشناسی ارشد 1389/11/23
صغري هاشمي بررسي تأثير نااطميناني تورم بر سرمايه گذاري بخش خصوصي: مورد ايران (1384-1338) کارشناسی ارشد 1387/04/29
حميدرضا حسين پور تأثير فساد بخش عمومي بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب خاورميانه با تأکيد بر ايران(1385-1375) کارشناسی ارشد 1388/03/17
مصيب حسيني سربسي بررسي عوامل موثر بر جذب گردشگران داخلي و آثار اقتصادي آن در شهرستان سپيدان(مطالعه موردي مناطق نمونه گردشگري آبشار مارگون، تنگ تيزاب، تفرجگاه چله‌گاه وچشمه شش‌پير در تابستان 1388) کارشناسی ارشد 1389/12/18
بهنام ايزدي نقش تورم در اثر بخشي توسعه مالي بر رشد اقتصادي: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1393/06/29
ليلا کريمي بررسي ساختار هزينه فرايند عرضه آب در شرکت آب و فاضلاب شيراز کارشناسی ارشد 1388/03/18
محمدرضا کارکن بررسي رابطه ميان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت مورد ايران (1386-1339) کارشناسی ارشد 1388/10/12
عبدالحميد خسروي مکانيزم انتقال پولي و چرخه¬هاي تجاري در ايران : روش VAR و شبيه سازي مدل DSGE بيزين دکتری 1397/07/25
سارا استدلال بررسي تاثير افزايش قيمت انرژي برق بر خالص رفاه گروههاي مختلف درآمدي در ايران(1383-1346) کارشناسی ارشد 1385/06/08
سکينه اوجي مهر بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه¬گذاري مسکن: مورد ايران کارشناسی ارشد 1387/12/24
مهسا برقرارجهرمي مدل اعتبارسنجي متقاضيان دريافت تسهيلات با استفاده از منطق فازي کارشناسی ارشد 1385/06/20
عليرضا پوستور امكان‌سنجي خصوصي‌سازي خدمات شهري: مورد پژوهي شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1384/06/01
هاله پويا متنوع سازي و صادرات و تأثير آن بر رشد اقتصادي در ايران(1382-1346 کارشناسی ارشد 1385/05/01
سيدمحسن حيدري پور بررسي تأثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران: 1383-1344 کارشناسی ارشد 1386/07/18
زهره خرم بررسي رابطه علّي بين باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مورد ايران (1384-1348) کارشناسی ارشد 1386/06/31
مرتضي خورسندي بررسي رابطه مصرف انرژي ، اشتغال و توليد ناخالص داخلي: مورد ايران(80-1346) کارشناسی ارشد 1383/11/21
حميد رفيعي مجومرد بررسي اثر آزادسازي تجاري روي تمركز صنعتي کارشناسی ارشد 1386/09/19
هاشم زارع بررسي رفتار شاخص قيمت سهام در ايران: رهيافتي هم‌تجمعي کارشناسی ارشد 1384/04/01
علي زارعپور بررسي اثرر عوامل اقتصادي و اجتماعي بر قيمت مسكن (1382-1349) کارشناسی ارشد 1385/06/29
عمادالدين سخايي بررسي رابطه علّيت بين توسعه‌مالي و رشد اقتصادي در كشورهاي خاورميانه کارشناسی ارشد 1385/06/13
عبدالحميد صفري بررسي ساختار و تركيب درآمدي شهرداري‌ها در كلانشهرهاي ايران نمونه موردي : كلانشهر شيراز کارشناسی ارشد 1382/06/23
امين عربي تفكيك مصرف انرژي در صنعت: مورد ايران(1379-1373) کارشناسی ارشد 1382/05/01
علي قايدي سرمايه‌گذاري در زيرساخت هاي ‌اقتصادي و بررسي تاثير آن بر رشد اقتصادي (مورد ايران 1383-1340) کارشناسی ارشد 1386/12/22
مينا مجرب برآورد كشش هاي كوتاه مدت و بلندمدت تقاضا براي انرژي در بخش خانگي با استفاده از روش هم تجمعي: مورد ايران 1382-1346 کارشناسی ارشد 1385/08/29
فاطمه يزداني بررسي اثر شوكهاي قيمتي نفت بر رشد اقتصادي با استفاده از يك مدل خود برگشت با وقفه توضيحي کارشناسی ارشد 1383/06/01