اعضای هیات علمی

اسفنديار غفاري نسب

change-logo

اسفنديار غفاري نسب    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسي فرهنگي 230274991 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1530) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي فرهنگي 230244291 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي پزشكي 230231261 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) 1400/10/30 (1600 - 1800) ترم اول 1140
مباني مردم شناسي 230231041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/22 (1600 - 1800) ترم اول 1140
جامعه شناسي شهري 230231621 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/20 (1200 - 1400) ترم اول 1140
روش تحقيق كيفي 230244601 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
مباني مردم شناسي 230231041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/23 (1400 - 1600) 13992
بينش هاي جامعه شناسي 2 230244021 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) (0000 - 0000) 13992
جامعه شناسي شهري 230231621 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) 1400/04/19 (1600 - 1800) 13992
مباني مردم شناسي 230231041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
جامعه شناسي شهري 230231621 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) (0000 - 0000) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1