اعضای هیات علمی

علي گلي

علي گلي

علي گلي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/goli

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباني پدافند غير عامل 230231521 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/23 (1200 - 1400) ترم اول 1140
سيستم اطلاعات جغرافيايي 230245311 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
محيط شناسي انساني 230231391 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/25 (1400 - 1600) ترم اول 1140
مدل هاي کمي توسعه منطقه اي 230245431 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تفسير عکس هاي هوايي و ماهواره اي 230245321 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بررسي داده هابابرنامه هاي رايانه اي 230244901 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
برنامه ريزي حمل و نقل منطقه اي 230245421 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13992
کارگاه برنامه ريزي نواحي روستايي 230245451 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13992
جغرافياي انساني ايران 230231401 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1