اعضای هیات علمی

حبيب الله رعنايي کرد شولي

حبيب الله رعنايي کرد شولي

حبيب الله رعنايي کرد شولي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/hrana

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمينار طراحي ساختارهاي پيچيده 230373391 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1230) 1400/10/29 (1300 - 1500) ترم اول 1140
مديريت دولتي و نهادهاي سياسي 230373351 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/29 (1100 - 1300) ترم اول 1140
مديريت عملکرد وبهره وري منابع انساني 230348081 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1230) 1400/10/28 (0900 - 1100) ترم اول 1140
نظريه هاي مديريت دولتي 230348331 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/26 (1100 - 1300) ترم اول 1140
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت 230372331 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1100 الی 1300) 1400/10/30 (0900 - 1100) ترم اول 1140
مباني فلسفي تئوري هاي مديريت دولتي 230373361 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/23 (1100 - 1300) 13992
مديريت راهبردي منابع انساني پيشرفته 230348491 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/19 (0900 - 1100) 13992
مديريت رفتارسازماني پيشرفته 230341551 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/24 (0900 - 1100) 13992
مديريت رفتار سازماني 230342011 3 1 نامشخص 1400/04/03 (0000 - 0000) 13992
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت 230372331 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/23 (1600 - 1800) 13992
نمایش 10 نتیجه
از 1