اعضای هیات علمی

محمدتقي ايمان

change-logo

محمدتقي ايمان    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/iman

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
\tآمنه عباسي بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تعهد سازماني سازمان هاي غير دولتي ( مردم نهاد ) مطالعه موردي سازمان هاي غيردولتي زنان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/11/20
محمد تقي عباسي شوازي دين در فضاي مجازي مطالعه جامعه شناختي مشارکت در اجتماعات ديني مجازي و رابطه ان با اجتماعات ديني واقعي (مطالعه موردي کلوب امام رضا در وب سايت کاوب دات کام) دکتری 1391/10/06
فاطمه عبدشريفي مديريت محيط سازماني در موسسات آموزش عالي با رويکرد سيستم پيچيده سازوارشونده: مطالعه ترکيبي دکتری 1399/02/24
فاطمه ابوترابي زارچي بررسي عوامل فرهنگي، اجتماعي و روانشناختي مرتبط با فرهنگ سياسي دانشجويان کارشناسی ارشد 1389/11/27
حسين افراسيابي مطالعه نقش مدارا در انسجام اجتماعي(مطالعه موردي خانواده هاي شهر شيراز) دکتری 1389/11/01
الهام افشاري بررسي رابطه ي سبک زندگي و سلامت روان زنان ميانسال (45 تا 60 سال) شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
هاشم آقابيگ پوري بررسي تاثير بعد فرهنگي جهاني شدن بر هويت قومي (مطالعه موردي: شهرستان بوکان) کارشناسی ارشد 1387/06/31
سيده فاطمه آقاميري بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي و روانشناختي موثر بر بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي کارشناسی ارشد 1389/03/19
مصطفي احمدوندکهريزي تبيين پايداري پروژه¬هاي توسعه کشاورزي با استفاده از رهيافت ارزيابي اثرات اجتماعي(SIA): مورد پروژه پخش سيلاب دشت گربايگان فسا دکتری 1387/11/06
محمود عليگو تحليل شبکه اي هويت دانش آموزان متوسطه پنج قوم آذري، کرد،ترکمن، بلوچ و عرب دکتری 1400/06/31
زيور علي نژادنامقي کاوش فرايندهاي اجتماعي شکل‌گيري انتظارات اجتماعي نوجوانان مقيم شهر مشهد از نهاد خانواده: به سوي يک نظريه زمينه‌اي. کارشناسی ارشد 1396/04/18
گلاب شاه اماني بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي مرتبط با هويت اجتماعي جوانان، مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کابل کارشناسی ارشد 1391/04/21
سينا اميني زاده تحليل محتوا کيفي مباني پارادايمي برنامه هاي احزاب در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي دکتری 1399/06/31
امينه اموزگار تبيين جامعه شناختي مداراي اجتماعي نزد دانشجويان دانشگاه خليج فارس بوشهر کارشناسی ارشد 1397/06/31
غزل اريايي گهر مطالعه زمينه¬ها و پيامدهاي انجام بازي¬هاي ديجيتال در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
طيبه اسدي بررسي تاثير استفاده از فناوري ارتباطي و اطلاعاتي بر هويت اجتماعي زنان کارشناسی ارشد 1389/12/16
امنه عزيزي مقايسه کيفيت زندگي سالمندان ساکن در خانه¬هاي سالمندان با سالمندان ساکن منزل در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/29
راضيه بهادري دشت ارژندي بررسي عوامل مؤثر بر فرهنگ‌پذيري دانش آموزان مهاجر افغاني (مطالعه موردي دانش آموزان مهاجر افغاني 18-13 ساله شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1394/07/19
ساناز بهاءالديني بررسي نقشهاي چندگانه زنان و رابطه ي آن با بهزيستي رواني(مورد مطالعه زنان شاغل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1391/10/19
سعيد بحراني بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با فرهنگ محيط زيستي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تنگستان کارشناسی ارشد
علي بندرريگي زاده واکاوي مفهوم عدالت در انديشه ژيل دولوز و ژاک دريدا: پژوهشي درون‌گفتماني با ابتناء بر برداشت از مفهوم انسان دکتری 1398/06/31
زهراالسادات بني فاطمه بررسي رابطه بين سبک زندگي بانوان جوان و مشارکت آنان در فعاليت¬هاي ورزشي در شهر يزد کارشناسی ارشد 1391/07/11
دلير بارخدا بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد مطالعه موردي: سازمان هاي مردم نهاد شهر سنندج (1388) کارشناسی ارشد 1389/04/01
رقيه برزگر فهم جايگاه عقل در جامعه مدني و حوزه عمومي و دستاوردهاي آن براي تعليم و تربيت: مقايسه ديدگاه هاي هگل و هابرماس دکتری 1398/06/26
مهتا بذرافکن مطالعه مردم نگارانه مسئوليت اجتماعي شرکتي در ادراک مردم جامعه ساکن در پيرامون منطقه ويژه انرژي پارس دکتری 1394/10/09
نيکتا برومنديان اکتشاف فرآيند انتخاب و انسجام خاطرات در هويت روايتي نوجوانان با پريشاني روان‌شناختي دکتری
کورش داوري تبيين جامعه شناختي سبك زندگي در بين جوانان: مطالعه موردي جوانان 35-19 ساله شهرهاي دهدشت و گچساران دکتری 1395/06/27
معصومه دلفان عوامل اجتماعي - اقتصادي موثر بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان در دبيرستان‌هاي دخترانه شهر خرم آباد (سال‌ تحصيلي 88-89) کارشناسی ارشد 1389/11/26
قاسم ابراهيمي مطالعه عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با کيفيت زندگي ساکنان بومي منطقه پارس جنوبي (مطالعه موردي جوانان) کارشناسی ارشد 1391/10/26
مينا اسفندياري مطالعه جامعه شناختي سبک زندگي زنان مجرد قطعي در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
علي رضا اسلام بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مرتبط با کيفيّت زندگي مردم شهر بيرجند در مقايسه با روستاهاي آن دکتری 1388/02/01
فرشته فرخي بررسي علل گرايش به طب سنتي در تهران کارشناسی ارشد 1391/12/09
عليرضا فرخي تحليل گفتمان برنامه هاي فرهنگي دولت نهم و دهم دکتری 1398/06/27
خديجه گرامي زاده بررسي کليشه هاي جنسيتي در نمايشنامه هاي شاخص مدرن کارشناسی ارشد 1392/06/31
انيسه غلامي بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با گرايشات مصرفي زنان در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1391/10/26
عباس گرگي بازسازي معنايي پيامدهاي برنامه هاي ايمني و بهداشت کار (معادن زغال سنگ) دکتری 1394/09/15
فاطمه حائري بررسي عوامل فرهنگي اجتماعي مرتبط با هويت جنسيتي دختران جوان: مطالعه موردي دبيرستان‌هاي ناحيه دو شهر شيراز کارشناسی ارشد 1388/06/01
بهجت حاجيان مطالعه عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با ميزان اعتماد به همسر در ميان خانواده هاي شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1392/06/30
شعيب حاجي تبار تبيين جامعه شناختي رابطه گرايشات ديني و سبک زندگي (مورد مطالعه: دانش آموزان متوسط دوم شهر رشت) کارشناسی ارشد 1398/11/30
سيده سميه هاشمي فهم گردشگران از ميراث فرهنگي و تاريخي شهر شيراز: مطالعه اي مردم نگارانه. دکتری 1396/11/18
زهرا هاشمي نيا جايگاه طبقاتي زنان مرتبط با ميزان نابرابري جنسيتي کارشناسی ارشد 1390/06/28
حسن خشنود تحليل گفتمان انتقادي بازتاب فساد در مطبوعات ايران دهه90 کارشناسی ارشد 1397/06/18
امجد هدايت بررسي تأثير مجازات زندان سرپرست خانواده بر وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده زنداني (مورد مطالعه: همسران زندانيان استان کردستان) کارشناسی ارشد 1385/06/29
محمدحسن حيدريان مطالعه عوامل اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي مرتبط با اخلاق کار، مورد مطالعه: پرستاران شاغل در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1396/05/31
حميد حيدري ارزيابي پارادايمي پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي در ايران پس از انقلاب اسلامي دکتری 1399/04/03
ازاده هوشيار تبيين جامعه شناختي انزواي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/21
عبدالحميد هوشمند بررسي ديدگاه حسابرسان ارشد در خصوص تاثير رهبري صحيح و فرهنگ اخلاقي سازمان بررفتار غير عادي انان دکتری 1392/05/28
زينب ايمانيان مفرد بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با رضايتمندي گردشگران داخلي و خارجي شهر کاشان کارشناسی ارشد 1398/06/27
فاطمه جعفريان تبيين جامعه شناختي ميزان بهره‌مندي نوجوانان از فرصت‌هاي اينترنتي (موردمطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
صديقه جهانبازيان مطالعه خود ارزيابي سلامت در ميان سالمندان شهرهاي شيراز و ياسوج کارشناسی ارشد 1394/06/17
سهيلا جهانگيري حيدري تبيين جامعه شناختي رابطه بين طرد اجتماعي و کيفيت زندگي در ميان حاشيه نشينان منطقه 14 شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/30
وجيهه جلاييان بخشنده بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مرتبط با مسئوليت اجتماعي جوان: مطالعه موردي جوانان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1386/12/13
روح اله جليلي کاوش پديدار شناختي ادراک دانشجويان پسر دکتري دانشگاه شيراز از اخلاق پژوهش دکتری 1396/06/28
مژده جمالي تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر تعهد اجتماعي جوانان، مطالعه موردي دانشجويان 35-19ساله دانشگاه شيراز. کارشناسی ارشد 1393/06/30
پگاه کلانتر تصورات قالبي و تأثيز آن بر فاصله گذاري مواليد در ميان زنان متأهل 15-49 سال ساکن شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/31
احمد کلاته ساداتي تحليل روايت انتقادي از تعامل پزشک - بيمار در بيمارستان شهيد فقيهي دکتری 1393/07/20
سعيد کارگر تبيين جامعه شناختي رابطه سبک زندگي و شادماني اجتماعي(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستاني شهر جهرم) کارشناسی ارشد 1394/06/31
ماندانا کريمي بررسي مردم نگارانه چالش هاي منابع اب در روستا هاي شهرستان ممسني دکتری
امراله کشاورز بررسي جامعه شناختي ميزان تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر نگرش هاي ديني آنها: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1379/07/01
مسعود خليلي تحليل رابطه بين سلامت اجتماعي و فرهنگ سياسي بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/16
عليرضا خاني برسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايتمندي سياسي در بين شهروندان تهراني کارشناسی ارشد 1392/07/07
راضيه خزاعي مطالعه معناي نذر در تجربه زيسته زنان ساکن تهران، يک مطالعه کيفي دکتری 1395/06/28
طاهره مجيدي مطالعه عوامل اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي موثر بر بهزيستي رواني زنان سرپرست خانوار شهرستان فسا. کارشناسی ارشد 1392/12/13
سميرا مالمير تعيين کننده هاي اجتماعي – فرهنگي موثر بر نامگذاري مواليد در شهر شيراز (بررسي تطبيقي مواليد دهه-هاي 1360 و 1380 ) کارشناسی ارشد 1393/11/20
ندا مرحمتي عوامل جامعه¬شناختي مرتبط با گرايش جوانان 18-30 ساله به سبک زندگي مدرن در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1389/06/28
نيلوفر مسعودي بررسي رابطه بين شکل گيري هويت و ويژگي هاي خانوادگي در بين دختران دانشجوي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1392/12/20
رضا مظلوم زاده بررسي عوامل مرتبط با انگيزه به مهاجرت در بين جوانان دبيرستاني شهرستان استهبان. کارشناسی ارشد 1392/06/27
ميرمحمد ميرعبدالهي بررسي ، تحليل و ارزيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي ويژه رانندگان حرفه اي (مطالعه موردي: رانندگان استان تهران) کارشناسی ارشد 1392/11/29
اصغر ميرفردي فرايند نوسازي و پيامدهاي آن در شهرستان ممسني (1300 تا 1378 خورشدي ) کارشناسی ارشد 1379/06/01
اصغر ميرفردي جهت‎گيري ارزشي و سازگاري آن با شاخص‎هاي توسعة انساني در ايران: مطالعة موردي ساكنان شهرهاي شيراز و ياسوج دکتری 1385/04/20
زهرا معاون مطالعه مردم نگارانه زيارت نزد گردشگران در بقاع متبرکه شهر شيراز دکتری 1396/06/28
مهدي معيني بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و هويت ملي: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1387/06/26
علي محمدي مطالعه نقش عوامل اجتماعي- اقتصادي در نگرش به مدرنيته : مقايسه طلاب حوزه علميه قم و دانشجويان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1394/09/23
مريم مومني بررسي جامعه شناختي رابطه سبک زندگي و مداراي اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
زهرا ناجي اصفهاني کاوش فرآيندهاي شکل‌گيري صميميت در بين زوج‌هاي متأهل اصفهاني در سال‌هاي آغازين ازدواج دکتری 1398/11/30
زهرا نارکي مطالعه کيفي چند همسري در نگاه زن دوم با تاکيد بر پيامدهاي آن(مورد مطالعه روستاهاي منطقه زيلايي شهرستان ياسوج) کارشناسی ارشد 1394/06/31
بهنام نويدي زاده مطالعه رابطه بين سرمايه روان شناختي و نشاط دانش آموزان متوسطه دوم شهر ياسوج کارشناسی ارشد 1397/06/25
محسن نعمتي بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با زندگي حاشيه نشينان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1390/04/07
محمد نعمتي بررسي عوامل مرتبط با نگرش دانش آموزان پسر دبيرستاني نسبت به رفتار بزهکارانه در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/03/29
امير نوراني مکرم دوست ارزيابي باورها و نگرش هاي ديني در ارتباط با فرايند نوسازي در ايران مورد مطالعه جوانان شهرستان رشت 80-1379 ه.ش کارشناسی ارشد 1380/06/01
آزاد اميدوار مطالعه رابطه‌ي بين سرمايه اجتماعي و مسئوليت اجتماعي معلمان شهر ياسوج کارشناسی ارشد 1392/06/30
پوريا پيراني 1-\tکاوش فرآيندهاي اجتماعي شکل‌گيري مقاومت در برابر پروژه‌هاي انتقال آب بين‌حوزه‌اي (مورد مطالعه: ساکنين روستاي بهشت‌آباد) کارشناسی ارشد 1397/04/03
رويا پورشاهيان بررسي عوامل موثر بر تعهدسازماني کارکنان بيمارستان استاد مطهري و بيمارستان پيمانيه شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1391/10/20
سارا پورعيسي مطالعه مردمنگارانه ي مواجهه ي مردم با ريزگردهاي زيست محيطي: موردمطالعه شهر اهواز کارشناسی ارشد 1397/06/25
محمدشريف پويا بررسي عوامل اجتماعي ــ فرهنگي مرتبط با هويت ملي دانشجويان دانشگاه تعليم و تربيه کابل کارشناسی ارشد 1392/07/03
عنايت الله رئيسي تبيين جامعه شناختي رفتار تخريبي در بين دانش آموزان دبيرستاني دکتری 1395/06/24
راضيه رايان پور زنان و موقعيت مراقبت ساندويچي در خانواده: ارائه ي يک نظريه زمينه اي با استفاده از رويکرد تحليل موقعيت کلارک دکتری 1400/08/26
آرزو رزم جوئيا مطالعه عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با ميزان توانمندي مديران و معاونان مدارس شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/03/27
اسيه رضايي مطالعه اکتشافي- متوالي خلاقيت اجتماعي در تصميم‌گيري‌هاي سازماني موفق مديران دبيرستان‌هاي دولتي دوره دوم شهر شيراز دکتری
فاطمه روستا مطالعه سبک زندگي سلامت محور زنان واقع در سنين باروري (49-15 ساله) در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
علي روحاني بررسي عوامل اجتماعي رواني مرتبط با برجستگي هويت قومي جوانان، مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1390/06/27
علي روحاني كاوش فرايندهاي اجتماعي چگونگي شكل‌گيري عواطف نسبت به مهاجرين افغان مقيم شهر شيراز، ارائه يك نظريه زمينه‌اي دکتری 1394/07/29
سوفيا صالحي بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانك صادرات شهرستان بيرجندقبل و بعد از خصوصي شدن کارشناسی ارشد 1390/07/04
رزگار صالحي بررسي عوامل فرهنگي روانشناختي مرتبط با هويت ملي نوجوانان کرد مطالعه موردي شهرهاي بانه و قروه کارشناسی ارشد 1389/11/18
ثريا صالحي بررسي رابطه ي سرمايه اجتماعي با مداراي اجتماعي در بين دانشجويان شرکت کننده در المپياد ورزشي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمدجواد سميعي بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با کيفيت سلامت رواني سالمندان(مطالعه موردي سالمندان مقيم شهر قم) کارشناسی ارشد 1389/06/23
مرضيه سپهري منش مديريت خانواده در نظام معنايي زنان عضو هيأت علمي دانشگاه کارشناسی ارشد 1391/07/12
عبدالله شاحسني تبيين جامعه شناختي تمايل به رفتار جمعي در بين جوانان استان فارس دکتری 1400/06/31
مهدي شهيري طبرستاني مطالعه عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با خودارزيابي سلامت در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/04/24
علي شريفي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر پايبندي دانش آموزان به ارزش هاي ديني کارشناسی ارشد 1381/02/01
مريم شريف زاده تبيين سامانه اطلاعات اقليمي کشاورزي و تدوين الگوي بهينه آن: مورد مطالعه استان فارس دکتری 1389/10/05
الهام شيردل واکاوي تجربه زيسته عاطفه اجتماعي در زيست جهان سالمندان(مورد مطالعه: سراي سالمندان شهر کرمان) دکتری 1395/06/27
الهام شيردل سرآسيابي بررسي تاثير شبکه اجتماعي بر عاطفه اجتماعي جوانان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1390/06/29
مريم سروش ارزاني مقايسه بين نسلي ترکيب سرمايه ها و فرصتهاي زندگي زنان و بازنمايي آن در سبک زندگي (نمونه مورد مطالعه زنان 39-25 سال شيراز و استهبان) دکتری 1390/08/18
مهرانگيز ستوده مردم‌نگاري انتقادي از سلطه نمادين عليه زنان در شهردهدشت دکتری 1399/03/10
پروانه تابع بردبار مطالعه تفاوت هاي منطقه اي در رابطه با ازدواج زودهنگام دختران کمتر از 18 سال، (مطالعه موردي دختران ازدواج کرده کمتر از 18 سال در نمونه شماري سرشماري 1390) کارشناسی ارشد 1393/08/18
مهدي تاجيک به کارگيري رويکرد سيستمي چندگانه در تدوين سناريو هاي راهبردي: مورد مطالعه صنعت سيمان ايران دکتری 1395/06/06
حميده تام نيا : کشف فرايند تجربه زيسته اقدام به خودکشي در بين جوانان 20تا 30 سال در شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
فاطمه تنها بررسي روند مهاجرت هاي بين استاني در سه اول اول انقلاب(1385-1365) و برآورد مهاجرت هاي احتمالي تا سال 1405 کارشناسی ارشد 1389/11/02
ريحانه تنها بررسي رابطه نگرش جنسيتي و بهزيستي روان‌شناختي (مورد مطالعه: دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم بخش اشکنان) کارشناسی ارشد 1400/06/31
سمانه طغرائي مطالعه تطبيقي نقش زن در خانواده در مکتب هاي مختلف جامعه شناسي با مکتب اسلام کارشناسی ارشد 1393/11/28
زهرا يادعلي جمالويي بررسي عوامل اجتماعي و روانشناختي موثر بر ميزان رضايتمندي زناشويي زنان متاهل نجف آباد و فولادشهر کارشناسی ارشد 1390/02/27
مريم ياسمين شيرازي بررسي عوامل مرتبط در شکل گيري هويت اجتماعي زنان نسل کنوني و گذشته شهر شيراز کارشناسی ارشد 1388/06/24
الهام يوسفي نژاد ويژگي¬هاي اجتماعي تجربه¬ي زنان از مزاحمت جنسي در عرصه¬ي عمومي: کارشناسی ارشد 1389/09/09
نرگس زماني بررسي لزوم تداوم استراتژي هاي تجديد ساختار صنعت برق ايران کارشناسی ارشد 1392/06/24
محمد زنگنه بررسي تبييني متوالي شکاف ارزش هاي فرهنگي بين مادران و دختران : مورد مطالعه دانشجويان زن دانشگاه فرهنگيان بوشهر دکتری
نسيبه زنجري مطالعه ي تعيين كننده هاي اجتماعي-روانشناختي سبك زندگي ارتقاء دهنده ي سلامت سالمندان کارشناسی ارشد 1390/06/30
اسماء زارع مطالعه الگوي فضايي شيوع ازدواج در بين زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوري آنان کارشناسی ارشد 1392/06/27
سيدمحسن زهري بيدگلي کارشناسی ارشد 1389/08/17
زکيه شرفي بررسي آرمان گرايي توسعه‌اي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با گرايش به مهاجرت بين المللي: مطالعه موردي جوانان 30-18 ساله شهرهاي شيراز و ارسنجان. کارشناسی ارشد 1387/02/08
محمدحسين فتحه بهايابي و ارزيابي عملکرد، مبنايي جهت بودجه ريزي مبتني بر عملکرد در دانشگاه شيراز دکتری 1398/06/31
سعيد کياکجوري فهم دهقانان از تعاوني توليد كشاورزي:يك مردم‌نگاري دکتری 1387/08/07
فريده اثني عشري بررسي عوامل موثر بر بيگانگي سازماني در ايران (مورد مطالعه: سازمان هاي اداري شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1378/11/01
کرم اله احمدي بررسي نقش ارتباط زن و شوهر و تاثير آن بر تنظيم خانواده (مطالعه موردي نورآباد) کارشناسی ارشد 1376/04/01
محمدرضا ارجمندمزيدي بررسي عوامل اقتصادي _ اجتماعي موثر بر رضايتمندي شغلي كاركنان شركت آب منطقه اي فارس کارشناسی ارشد 1384/11/17
مريم اسکافي نوغاني بررسي عوامل موثر بر نگرش افراد متاهل نسبت به همسان همسري مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1380/06/20
علي رضا اسلام بررسي عوامل اقتصادي_اجتماعي مؤثر بر انتظارات اجتماعي جوانان (مورد مطالعه : شهر شيراز ) کارشناسی ارشد 1382/06/01
حسين افراسيابي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر اثربخشي الگوي حل مسأله والدين کارشناسی ارشد 1384/10/07
اسلام اقاپور بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با کيفيت زندگي مهاجران:مطالعه موردي حصارک کرج کارشناسی ارشد 1387/06/01
نظام اکبري بررسي عوامل موثر بر فرايند سازگاري مهاجرين بين المللي نمونه مورد مطالعه: ايرانيان مقيم امارات عربي متحده کارشناسی ارشد 1379/10/01
گلابشاه اماني تبيين جامعه شناختي همسازي اجتماعي گروه هاي قومي در افغانستان دکتری 1399/06/31
افسانه اميدي اردلي بررسي جايگاه زنان در اقتصاد غير رسمي: مطالعه موردي کار خانگي زنان متاهل شهر اردل کارشناسی ارشد 1380/06/24
محمدحسن اميني تفکرات اجتماعي امام خميني در باره توسعه ( سياسي، فرهنگي و اقتصادي) کارشناسی ارشد 1384/06/13
محمدرضا باقري احمدابادي بررسي عوامل موثر بر مشارکت سياسي جوانان: مورد مطالعه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1377/04/01
داريوش بوستاني نظريه¬ي زمينه اي هويت اجتماعي جوانان: مطالعه¬ي موردي دانش آموزانِ پسرِ كلاس سوم دبيرستان شهر شيراز دکتری 1387/02/29
رضا بيات ريزي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر فرهنگ سياسي مورد مطالعه: دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1379/12/01
کي آرش پارسا بررسي تاثير جريان نوسازي بر معرفت ديني مردم ايران مطالعه موردي شهرستان شيراز 1377 ه. ش کارشناسی ارشد 1377/04/01
ربابه پورجبلي بررسي عوامل موثر بر شکل گيري هويت اجتماعي، فرهنگي نوجوانان: مورد مطالعه شهر اروميه کارشناسی ارشد
احمد جمشيدي بررسي تاثيرات انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد 1376 بر روي مطبوعات شيراز (عصر و خبر جنوب) در زمينه اشاعه مفاهيم توسعه سياسي کارشناسی ارشد 1379/06/01
الهام جوکار بررسي عوامل مرتبط با نا هنجاري پوششي دختران دبيرستاني در شيراز کارشناسی ارشد 1393/03/27
کاظم حسن زاده بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر جامعه پذيري سياسي دانشجويان (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1382/06/29
بيژن خواجه نوري بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر بيگانگي زنان (مطالعه موردي: زنان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1376/05/01
محمد باقر خوبي نژاد بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي مرتبط با رفتارهاي نابهنجار در مدرسه و خانه به عنوان يک رفتار بزهکارانه در بين دانش‌آموزان مدارس راهنمايي شهر بهمئي کارشناسی ارشد 1395/12/17
ابراهيم رشيدي فارفار بررسي جنبه هاي اجتماعي و پيامدهاي ناباروري: مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1379/09/01
ليلا زندي ناوگران بررسي تعيين کننده¬هاي استفاده از وسايل جلوگيري از بارداري در زنان متاهل 49-15 ساله شهر سنندج کارشناسی ارشد 1387/11/20
محمد زنگته بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده: مطالعه موردي شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1380/06/01
ارزو سامي مطالعه بهره وري كاركنان ادارات كشاورزي و جهاد سازندگي شهرستان شهرضا از استان اصفهان کارشناسی ارشد 1379/09/01
هاجر ستوده بررسي استفاده از منابع الکترونيکي اطلاعات با تاکيد بر ديسک هاي فشرده نوري و شبکه اينترنت در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکي شيراز کارشناسی ارشد 1377/07/01
مريم سروش ارزاني بررسي عوامل فرهنگي- اجتماعي موثر بر هويت مذهبي جوانان مطالعه موردي جوانان شيراز کارشناسی ارشد 1380/06/01
مرتضي شهميري بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي (مطالعه موردي: کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران) کارشناسی ارشد 1379/09/01
مينا صفا بررسي و ارزيابي آگاهي سازماني (سيستم معاني) کارکنان ادارات دولتي شيراز کارشناسی ارشد 1380/07/01
ليلا عظيمي بررسي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعي زنان مطالعه موردي: زنان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1380/06/01
ابراهيم فتحي بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر مهاجرت و رضامندي مهاجران (مورد مطالعه شهر اسلامشهر) کارشناسی ارشد 1379/08/01
حسين قايدي بررسي عوامل موثر بر بيگانگي سياسي دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1380/06/01
حسين قدرتي بررسي تعيين كننده هاي بين نسلي و درون نسلي اعتماد اجتماعي: مطالعه‌ي موردي شهرهاي مشهد و سبزوار دکتری 1387/12/01
شفيعه قدرتي بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مرتبط با رضايتمندي مراجعين از خدمات تنظيم خانواده شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/04/22
لقمان قديري گل تپه بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر مشارکت اجتماعي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1390/06/29
سميه کرمي نيا بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي و جمعيتي مرتبط با سلامت رواني زنان نابارور مراجعه كننده به مراكز درمان ناباروري شهر شيراز کارشناسی ارشد 1386/11/17
محمدحسن کريمي نقد و بررسي کتاب هاي علوم تجربي دوره ي راهنمايي تحصيلي از منظر پيش فرض هاي فلسفه علم و ارائه¬ي الگويي براي تدوين اين کتاب ها دکتری 1386/06/22
افشين کسالائي جايگاه و نقش مديريت مشارکتي در مديريت شهري شهرهاي جديد (شهر جديد پرديس) کارشناسی ارشد 1379/12/01
سعيده گروسي مورد مطالعه : بررسي تاثير باورهاي قالبي بر روي نابرابري جنسيتي در خانواده شهر كرمان و روستاهاي پيرامون آن دکتری 1384/07/01
سيدمسعود ماجدي تبيين سرمايه اجتماعي در نقاط روستايي استان فارس، با تاكيد بر نتايج و دستاوردهاي آن در قالب توسعه روستايي دکتری 1386/04/11
حسن مجاهد بررسي عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي موثر بر نگرش هاي سياسي دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1380/06/01
مريم مجيدي بررسي عوامل اقتصادي_اجتماعي مرتبط با رضايتمندي زناشويي مهاجرين در مناطق نفت¬خيز جنوب: مطالعه موردي: شهرستان جم (شهرك توحيد) کارشناسی ارشد 1385/08/29
احمد محمدپور بازسازي معنائي پيامدهاي نوسازي در منطقه اورامان کردستان ايران: ارائه يک نظريه زمينه اي دکتری 1386/06/20
منيژه محمديان بررسي زمينه هاي جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي و روانشناختي مرتبط با بهزيستي ذهني سالمندان شهر تبريز کارشناسی ارشد 1386/11/01
نوراله محمدي ده بزرگ بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با آگاهي سازماني کارکنان آموزش و پرورش (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان گچساران) کارشناسی ارشد 1379/07/01
ارتا دخت مختاري تبيين جامعه‌شناختي سبک زندگي سالمندي و قبل از سالمندي (مورد مطالعه: کانون جهانديدگان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
مريم مختاري عوامل موثر بر نگرش روزنامه نگاران نسبت به مسائل انتشار مطبوعات محلي استان فارس (با تاکيد بر روزنامه هاي محلي استان فارس) کارشناسی ارشد 1381/04/01
گلمراد مرادي بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با كيفيت سلامت رواني مهاجران: مطالعه موردي شهر اسلام آباد غرب کارشناسی ارشد 1385/11/25
فاطمه معصومي بررسي عوامل موثر بر گرايش شهروندان به مشارکت اجتماعي در شوراي اسلامي شهر داراب کارشناسی ارشد 1381/06/01
علي معين فر بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر تعهدسازماني در ايران (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر اروميه) کارشناسی ارشد 1379/08/01
حسين ملکي بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي توريستي (مطالعه موردي گردشگران خارجي جزيره کيش) کارشناسی ارشد 1380/03/01
عليرضا منظري توکلي تدوين فلسفه تعليم و تربيت اسلامي بر مبناي فطرت دکتری 1383/06/22
محمودرضا نوشادي : بررسي چگونگي طرح هويت ملي در كتاب هاي تعليمات اجتماعي پنجم دبستان و سوم راهنمايي کارشناسی ارشد 1386/11/15
علي نيک اختر بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر خرابکاري به عنوان نوعي رفتار بزهکارانه در بين دانش آموزان دبيرستان هاي شيراز کارشناسی ارشد 1378/06/01
فريفته هدايتي سوهاني بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر همنوايي اجتماعي دانش آموزان مطالعه موردي دبيرستان هاي منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد 1377/11/01
مجيد يوسفي نژاد بررسي شناخت و نحوه بكارگيري رهيافت مهياسازي در مديريت سازمان منابع طبيعي کارشناسی ارشد 1378/12/01
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش هاي تحقيق 1 230244041 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش هاي تحقيق 1 230244041 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بررسي نظري روشهاي تحقيق پيشرفته 230275031 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1800 الی 2000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بررسي نظري روشهاي تحقيق پيشرفته 230275031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كاربردروشهاي كمي وكيفي درتحقيقات اجتماعي 230275041 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13992
روشهاي تحقيق 2 230244052 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1130 الی 1300) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1130) (0000 - 0000) 13992
روشهاي تحقيق 2 230244052 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1130 الی 1300) (0000 - 0000) 13992
نمایش 7 نتیجه
از 1