اعضای هیات علمی

بيژن خواجه نوري

بيژن خواجه نوري

بيژن خواجه نوري    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پروين عباسي آتشگاه تکنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و خانواده شبکه‌اي: مطالعه‌‌ي رابطه‌ استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و روابط خانوادگي کارشناسی ارشد 1395/12/17
مجيد عبدالهي بررسي کيفيت زندگي زنان مطلقه در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/12/10
فرشاد علمداريولي ايجاد رويکردي براي تحليل پوياي مدل کسب وکار پايدار: مورد مطالعه شرکت توليدي صنعتي فراسان دکتری 1399/06/31
محمود عليگو تحليل شبکه اي هويت دانش آموزان متوسطه پنج قوم آذري، کرد،ترکمن، بلوچ و عرب دکتری 1400/06/31
خديجه علي پور بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي زنان معلول در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1391/10/25
قاسم عليزاده نصرآبادعليا بررسي رابطه ي ميان سرمايه اجتماعي و مداراي سياسي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1393/12/02
فاطمه عرب فيروزي بررسي عوامل اقتصادي – اجتماعي مرتبط با کودک آزاري والدين دانش آموزان 15-10ساله شهرفسا کارشناسی ارشد 1398/11/28
علي عربي بررسي رابطه بين ويژگيهاي فردي ،ساختار محله اي و ترس از جرم (مطالعه موردي شهر كرج) کارشناسی ارشد 1390/06/29
کاظم عسکري فر ارائه‌ي مدل تحليل زنجيره‌ي ارزش با استفاده از قوانين ترموديناميک؛ مطالعه موردي صنايع شيميايي استان فارس دکتری 1394/06/24
امنه عزيزي مقايسه کيفيت زندگي سالمندان ساکن در خانه¬هاي سالمندان با سالمندان ساکن منزل در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/29
خاتون بابااحمدي بررسي رابطه ميان استقلال زنان و رفتار باروري: مطالعه موردي زنان متاهل 49-15 ساله شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
ساناز بهاءالديني بررسي نقشهاي چندگانه زنان و رابطه ي آن با بهزيستي رواني(مورد مطالعه زنان شاغل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1391/10/19
محمد بهبودي بررسي نوسانات نرخ ارز اسمي، قيمت هاي نسبي و نرخ ارز حقيقي: کشور هاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد 1391/11/15
سيده الهه بهجت نيا بازنمايي دين اسلام در مجالس مذهبي زنانه (مطالعه موردي مجالس مذهبي زنانه شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1393/07/01
ترگل برنده رابطه جهاني شدن فرهنگي با نگرش مردان نسبت به خودآرايي زنان (مطالعه موردي: مردان شهر شيراز) کارشناسی ارشد
مهرنوش چنگيزي بررسي عوامل مرتبط با پايبندي به 0ارز شهاي ازدواج مطالعه موردي مادران و دختران شهر شيراز کارشناسی ارشد 1391/12/16
ويدا دادخواه بررسي ناکارآمدي‌هاي نهادي در بودجه‌ريزي دولتي و تأثير آن بر آنتروپي اقتصادي دکتری 1400/06/31
فرناز دست رس بررسي رابطه ميان سبک زندگي و رفتار زيست محيطي شهروندان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/20
فرشته دهقاني بررسي رابطه ي بين سبک زندگي و نگرش نسبت به مرگ در بين ميانسالان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/28
رودابه دهقاني مطالعه رابطه بين تصور از بدن و اختلالات خوردن؛ مورد مطالعه دختران و زنان سنين 15 تا 29 ساله در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
مريم السادات دل آور تاثير استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بر معاشرت جوانان 30-18 شهر شيراز کارشناسی ارشد 1389/06/30
قاسم ابراهيمي مطالعه عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با کيفيت زندگي ساکنان بومي منطقه پارس جنوبي (مطالعه موردي جوانان) کارشناسی ارشد 1391/10/26
زهرا ابراهيمي بررسي مقايسه اي فرهنگ کار در ميان زنان شاغل در سازمان هاي آموزش و پرورش و جهاد کشاورزي شهر هاي شيراز و اصفهان کارشناسی ارشد 1393/10/01
فهيمه ابراهيمي مدل‌بندي عوامل مؤثر بر قصد گزارشگري تقلب‌هاي مالي توسط حسابداران با تأکيد بر ملاحظات اخلاقي. دکتری 1395/04/27
فريده عيوضي رابطه‌ي بين سبک زندگي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي جوانان : مطالعه‌ي موردي شهر کرج کارشناسی ارشد 1398/06/30
الهام اسلامي شناسايي مسيرهاي جمع آوري پسماند جامد در مناطق شهري : مطالعه موردي منطقه 1 شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1396/06/28
مهدي فراهاني ارزيابي اثر گذاري سياست پولي بر متغير هاي کلان اقتصادي در ايران: با رويکردي بر الگوي خود توضيح برداري عاملي تعميم يافته، فيلتر کالمن، الگوريتم بيشينه سازي انتظارات دکتری 1395/12/15
اکرم فتحعلي باغني بررسي اثر سرمايه فکري و جريان نقد آزاد بر چسبندگي هزينه¬ها در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/06/31
بيان قادري آذر بررسي رابطه خدمات سازمان بهزيستي با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار: مطالعه موردي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
معصومه قريب مطلق بررسي رابطه بين سازگاري زناشوئي و نشاط اجتماعي (مورد مطالعه : زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1394/10/07
محمدعلي قاسمي نژاد مطاله عوامل اجتماعي، فرهنگي مرتبط با شکل گيري فرهنگ شهروندي: مطالعه موردي جوانان 15-29 شهر فيروزآباد کارشناسی ارشد 1391/07/11
هاله قزويني مطالعه فرايند تجربه ابتلا به بيماري هاي زنانه در ميان دختران ساکن شهر شيراز : به سوي يک نظريه زمينه اي کارشناسی ارشد 1400/06/31
نجمه حاجي پور رابطه توسعه مالي و رشد منطقه اي اقتصاد در ايران کارشناسی ارشد 1394/10/16
فاطمه حامي کارگر بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با سلامت روان زنان شاغل در بيمارستان هاي مصطفي خميني و شريعتي تهران کارشناسی ارشد 1394/03/31
معصومه هراساني بررسي تعارض نقش در زنان شاغل متاهل (مطالعه موردي زنان شاغل متاهل شهر سمنان) کارشناسی ارشد
سيده سميه هاشمي فهم گردشگران از ميراث فرهنگي و تاريخي شهر شيراز: مطالعه اي مردم نگارانه. دکتری 1396/11/18
سيده فاطمه هاشمي نيا ارزش کودکان و رفتار باروري: مطالعه موردي زنان 15 تا 49 ساله داراي همسر شهر شيراز کارشناسی ارشد 1391/07/08
سيد مهدي حيدرآبادي بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با رضايت مندي گردشگران خارجي در سفر به ايران دکتری 1396/05/25
صغري همت مطالعه‌ي عوامل فرهنگي، اجتماعي مرتبط بر احساس امنيت اجتماعي زنان کارشناسی ارشد 1391/07/12
زهرا هنروران مطالعه رابطه عوامل رواني-اجتماعي با مدگرايي(مطالعه موردي: جوانان 29-15 ساله شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1391/10/27
زينب ايمانيان مفرد بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با رضايتمندي گردشگران داخلي و خارجي شهر کاشان کارشناسی ارشد 1398/06/27
ابوالفضل جعفرپور دکتری
سهيلا جهانگيري حيدري تبيين جامعه شناختي رابطه بين طرد اجتماعي و کيفيت زندگي در ميان حاشيه نشينان منطقه 14 شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/30
حسين جمالي بررسي رفاه اجتماعي مهاجرين افغاني شاغل در عسلويه و سازگاري آنها دکتری 1395/06/29
مهسا جوانمردي طراحي مدل کيفيت خدمات گردشگري پزشکي (مورد مطالعه گردشگران بين المللي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1395/11/02
مليحه جاوداني سنجش تاثير کيفيت زندگي ( عيني و ذهني) بر هويت مکاني ساکنين شهرهاي جديد ( مطالعه موردي: شهروندان شهر جديد پرند) کارشناسی ارشد 1395/03/18
محمدرضا جوکار تأثير تنوع فعاليت هاي صنعتي بر نوسانات اشتغال در صنايع کارخانه اي استان هاي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/16
مريم کمالي مطالعه رابطه طلاق عاطفي و تعارضات والد- فرزندي مورد مطالعه: مادران داراي دختر نوجوان شهر تهران کارشناسی ارشد 1398/06/31
محدثه کارگرفردجهرمي بررسي تأثير رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/06/26
خليل کريمي مطالعه کيفي تعامل پزشک و بيمار از نگاه مراجعين به درمانگاه اقبال شيراز کارشناسی ارشد 1392/12/20
ماندانا کريمي مطالعه رابطه عوامل اجتماعي و فرهنگي و نگرش نسبت به حق النّاس: مطالعه موردي جوانان 18- 29 ساله شهرستان شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/25
مريم کريمي بررسي رابطه ي شکاف ديجيتالي و توانمندي زنان: مطالعه ي موردي زنان شهر شيراز. کارشناسی ارشد 1392/07/10
وحيد کشافي نيا بررسي تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر مفهوم پول براي زنان در خانواده: مطالعه ي موردي زنان متأهل شهر تبريز کارشناسی ارشد 1393/06/26
مريم کاوه مطالعه وضعيت اجتماعي و فرهنگي زنان در اواخر دوره قاجار و اوايل پهلوي (تحليل محتوا کيفي نشريات دانش، شکوفه و عالم نسوان) کارشناسی ارشد 1397/06/31
سولماز کاوياني فر مطالعه دلايل و پيامدهاي اقدام به خودکشي در نظام معنايي زنان شهر شيراز: به ‌سوي يک نظريه زمينه‌اي کارشناسی ارشد 1397/06/31
سعيد کشاورزي بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني: مطالعه موردي کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبي کارشناسی ارشد 1392/06/26
سعيد کشاورزي تبيين جامعه شناختي مشارکت در جنبش هاي محيط زيستي: مورد جنبش رفتگران طبيعت در ايران دکتری 1396/10/02
زهرا خداپرست رابطه بين سبک زندگي و نگرش به هم خانگي: مطالعه جوانان 18 تا 39 ساله شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
حميد کيارشي نژاد مقايسه عوامل مرتبط با کيفيت زندگي دبيران جنگ زده بازنشسته آباداني ساکن شيراز با دبيران بازنشسسته شيرازي کارشناسی ارشد 1392/04/18
ابراهيم کوهي مطالعه چند سطحي شيوع معلوليت در ايران کارشناسی ارشد 1392/06/23
مينا مهدويان بررسي عوامل مرتبط با سبک زندگي جوانان در خانواده‌هاي معتادين و غير معتادين شهر كرمان کارشناسی ارشد 1392/02/11
حکيمه مجيدي آمايش منطقه‌اي جاذبه‌هاي گردشگري روستايي با تأکيد بر توان‌هاي اکوتوريسم استان کهکيلويه و بويراحمد کارشناسی ارشد 1395/12/17
الهه مرداني : بررسي رابطه بين هوش اجتماعي و سازگاري زناشويي( مورد مطالعه: زنان متاهل شهر بوشهر) کارشناسی ارشد 1395/06/31
وحيد مرداني ارزيابي کارايي بانک‌ها ي عضو بورس اوراق بهادار ايران طي سالهاي 1391 تا 1394 به روش تحليل پنجره اي VFB-DEA کارشناسی ارشد 1397/04/27
زهرا سادات مسجدي بررسي تطبيقي جهت گيري ارزشي دانشجويان و عوامل مرتبط با آن در دانشگاهاي يزد و شيراز کارشناسی ارشد 1391/08/07
رضا مظلوم زاده بررسي عوامل مرتبط با انگيزه به مهاجرت در بين جوانان دبيرستاني شهرستان استهبان. کارشناسی ارشد 1392/06/27
ميرمحمد ميرعبدالهي بررسي ، تحليل و ارزيابي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي ويژه رانندگان حرفه اي (مطالعه موردي: رانندگان استان تهران) کارشناسی ارشد 1392/11/29
محمد محمدي بررسي رابطه جهاني شدن فرهنگي و سليقه هاي مصرفي، مورد مطالعه: دو نسل دهه هاي 1350 و 1370 شمسي در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/11/30
فاطمه محب زاده بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با گرايش به اعتياد در بين جوانان مهاجر و غير مهاجر شهرستان ميناب کارشناسی ارشد
سيد محمد علي موسوي بررسي مقايسه¬اي تحليل گفتمان سياست¬هاي اجتماعي-اقتصادي حسن روحاني و محمدباقر قاليباف در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران کارشناسی ارشد 1393/06/26
مهري مرادخاني بررسي تاثير جهاني شدن بر سبک هاي فرزندپروري والدين(مطالعه موردي شهر ايلام) کارشناسی ارشد 1391/08/28
سيدابراهيم مساوات مطالعه ارزش هاي اجتماعي طبقات مختلف جامعه (مطالعه موردي: والدين خانوارهاي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1391/11/24
زهرا موسوي بررسي رابطه جامعه پذيري جنسيتي و عزت نفس دختران 14 -18 ساله شهر شيراز کارشناسی ارشد 1390/02/20
نويد نفيسي رابطه ميان بازانديشي زيست محيطي و مصرف پايدار (مورد مطالعه:بزرگسالان شهر اصفهان) دکتری
شيما نقشبندي مطالعه رابطه بين مصرف رسانه‌اي و طلاق عاطفي (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
عبداله نجفي اصل مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژي هاي نوين ارتباطي با ارزشهاي اجتماعي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر دکتری 1395/06/29
نرجس نره ئي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و نگرش به نابرابري جنسيتي مطالعه موردي زنان بالاي 20 سال شهر شيراز کارشناسی ارشد 1389/11/11
بهنام نويدي زاده مطالعه رابطه بين سرمايه روان شناختي و نشاط دانش آموزان متوسطه دوم شهر ياسوج کارشناسی ارشد 1397/06/25
حسن نجاتي طراحي و تدوين مدلي براي ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از الگورتيم ژنتيك کارشناسی ارشد 1390/10/27
زينب نيک نجات بازنمايي بنيادگرايي تکفيري در رسانه؛ تحليل نشانه شناسي اجتماعي مفهوم جهاد در عکس هاي گروه داعش کارشناسی ارشد 1394/10/28
محمد نعمتي بررسي عوامل مرتبط با نگرش دانش آموزان پسر دبيرستاني نسبت به رفتار بزهکارانه در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/03/29
ليلا پرنيان مطالعه مديريت بدن و جهاني شدن فرهنگي کارشناسی ارشد 1391/07/12
پربسا پيش اهنگ مطالعه جامعه شناختي عوامل اجتماعي مرتبط با تصويربدني در ميان توانخواهان جسمي-حرکتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا پور سعيد مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي و نشاط در بين جوانان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/10/01
عنايت الله رئيسي تبيين جامعه شناختي رفتار تخريبي در بين دانش آموزان دبيرستاني دکتری 1395/06/24
احمد رامشيني تحليل محتواي مولفه هاي هويت ملي در آثار دو تن از روشنفكران (جلال آل احمد و داريوش شايگان) کارشناسی ارشد 1389/06/01
فاطمه رشيدي ارزيابي(تحليل)عمر از دست رفته متوفيان ناشي از حوادث رانندگي، مطالعه موردي: تصادفات شهرستان هاي استان فارس در سال 1390 کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمد امين رشادت برساخت اجتماعي فرآيند مشارکت سياسي زنان در افغانستان (بسوي يک نظريه ي زمينه اي) دکتری 1397/06/31
زهرا رياحي اصطهباناتي تاثير هويت ديني و سرمايه ي اجتماعي بر سلامت روان کارشناسی ارشد 1391/07/09
فاطمه رضايي بررسي رابطه بين استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي نوين و گرايش به مهاجرت به خارج از کشور:مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1390/07/13
آرزو رياحي ساماني شناسايي عناصر بسته بندي و رابطه ي آن با انجام خريد بي برنامه ي مشتريان (مورد مطالعه: مشتريان فروشگاه هايپر استار شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/03/22
حيدر روزيطلب رابطه سرمايه اجتماعي با رفتار پرخاشگرايانه دانش‌آموزان متوسطه شيراز کارشناسی ارشد 1396/03/27
حليمه صادقي مطالعه رابطه بين عوامل اجتماعي-فرهنگي وبهزيستي اجتماعي زنان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/08/01
زهرا صادقي پور بررسي عوامل اقتصادي - اجتماعي مرتبط بر بهداشت روان زنان شاغل در بيمارستان هاي شهر بندرعباس کارشناسی ارشد 1391/12/13
نفيسه صدرارحامي بررسي رابطه بين شکاف ديجيتالي و سرمايه اجتماعي با هويت شهروندي (مورد مطالعه جوانان شهرهاي اصفهان و نجف آباد) دکتری 1396/06/13
سيده فاطمه ساجدي آرامش زن در خانواده (مطالعه موردي: زنان ميانسال و متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1395/03/03
عبدالعلي صلاحي بررسي فرايند توسعه و نوسازي شهر گراش کارشناسی ارشد 1393/03/17
سوفيا صالحي بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانك صادرات شهرستان بيرجندقبل و بعد از خصوصي شدن کارشناسی ارشد 1390/07/04
راضيه صالحي فر بررسي عوامل اقتصادي ـ اجتماعي، جمعيتي و مکاني مؤثر بر سن اولين ازدواج و تغييرات ان طي سه دوره سرشماري 1365، 1375 و 1385 کارشناسی ارشد 1391/07/11
حميد صداقت مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي و گرايش به مصرف مواد نيروزا در بين ورزشکاران شهر شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
مرضيه سپهري منش مديريت خانواده در نظام معنايي زنان عضو هيأت علمي دانشگاه کارشناسی ارشد 1391/07/12
سيدعلي شاه چراغ واکاوي مفهومي فرايند گرايش به اعتياد به مواد مخدر صنعتي در بين جوانان شهر سمنان: به‌سوي يک نظريه زمينه‌اي دکتری
کاظم شمس الديني بررسي رابطه بين رفتار سرمايه¬گذاران با قيمت سهام و شخصيت آنان در بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1395/04/27
کاظم شريف پيراني تجربه زيسته¬ي عشق ورزي و صميميت در فضاي مجازي: موردمطالعه دانشجويان پسر کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا شايسته دلايل و پيامدهاي مصرف ماده ي مخدر شيشه در بين زنان شهر شيراز: مطالعه ي موردي کانون فرشتگان کارشناسی ارشد 1395/06/28
شاهرخ شيدائي بررسي نقش آزادي اقتصادي بر بازده سهام: شواهدي از آسيا کارشناسی ارشد 1390/11/15
حمزه شيخياني تاثير آزادسازي تجاري بر نابرابري درآمدي تحت حاکميت اقتصاد مقاومتي: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه ( مطالعه موردي ايران) دکتری 1397/11/24
پيام شجاعي طراحي مدلي براي ارزيابي و تحليل ريسک در زنجيره تأمين پروژه ها مورد مطالعه : پروژه هاي شرکت گاز استان فارس دکتری 1393/06/01
عليرضا سبحاني ارائه چارچوب براي ارزيابي همراه بانک ها از منظر کاربران کارشناسی ارشد 1399/11/30
مهديه صولتي بررسي رابطه ناهنجاري هاي اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس کاردانش منطقه7 تهران کارشناسی ارشد 1393/04/14
طاهره طاهري بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با تجربه ي مزاحمت در عرصه هاي عمومي عليه زنان 15 تا 65 ساله: مطالعه ي موردي شهر لار. کارشناسی ارشد 1392/07/10
سيده زهرا طالب کيش بررسي رابطه بين جهاني‌شدن و مشارکت سياسي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1397/06/25
سميرا تندولي بررسي رابطه سبک زندگي و هوش فرهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
ريحانه تنها بررسي رابطه نگرش جنسيتي و بهزيستي روان‌شناختي (مورد مطالعه: دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم بخش اشکنان) کارشناسی ارشد 1400/06/31
غزاله تنوري بررسي نقش کيفيت محيطي(ادراکي) بر همبستگي اجتماعي ساکنان«مطالعه موردي دو محله در سطح شيراز» کارشناسی ارشد 1393/11/10
اعظم توکلي پيش بيني چرخه عمر محصول در شرکت پگاه فارس با استفاده از شبکه عصبي فازي کارشناسی ارشد 1392/07/10
زهرا توللي بررسي شيوه هاي حل اختلاف بين دو حزب دموكرات و اجتماعيون اعتداليون در مجلس شوراي ملي دوم در ايران کارشناسی ارشد 1391/07/05
زهرا تذکر بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت عمومي در زنان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/22
سمانه طغرائي مطالعه تطبيقي نقش زن در خانواده در مکتب هاي مختلف جامعه شناسي با مکتب اسلام کارشناسی ارشد 1393/11/28
رامين يادگاري مطالعه رابطه بين استفاده از رسانه هاي مدرن و تمايل به بزهکاري: (مطالعه موردي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بستک). کارشناسی ارشد 1394/08/17
مينا زردشت عوامل رواني، اجتماعي- فرهنگي مرتبط با توانمندي زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان تحت پوشش کميته‌ي امداد امام خميني(ره) شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/26
فاطمه زارع بررسي رابطه جهاني شدن فرهنگ و سبک زندگي زنان(مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1400/05/04
حسين نورالديني ارزيابي و مقايسه شايستگي‌هاي مديران منابع انساني شرکت‌هاي لبني شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
نظام اکبري مطالعه تطبيقي سازگاري دو نسل مهاجران ايراني در کشور امارات متحده عربي دکتری 1394/12/12
محمد دهقان منشادي نقش تغييرات کيفيت نهادي ناشي از تکانه هاي نفتي در پويايي اقتصاد کلان يک کشور صادرکننده نفت: مطالعه موردي ايران دکتری 1398/11/29
مسعود مهراميز بررسي قابليت ايجاد و كارايي سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها کارشناسی ارشد 1392/06/31
محمدجواد هدايت فرد عوامل اقتصادي اجتماعي مرتبط با نگرش زوج هاي جوان نسبت به سياست هاي جمعيتي افزايش فرزند آوري در شهر دزفول کارشناسی ارشد 1398/04/30
گلابشاه اماني تبيين جامعه شناختي همسازي اجتماعي گروه هاي قومي در افغانستان دکتری 1399/06/31
سعيد جودان بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تمايل به رفتار جمعي در بين تماشاگران مسابقات فوتبال: مطالعه ‌¬موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1396/11/07
مريم مومني تبيين جامعه شناختي عوامل اجتماعي-رواني مرتبط با استراتژي¬هاي حل مسئله اجتماعي در دختران و پسران آماده ازدواج مورد مطالعه: افراد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بهارنکو شيراز و خرامه دکتری
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقيق و کاربرد کامپيوتر 230245221 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1530 الی 1730) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي 230231721 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) 1400/10/14 (1000 - 1200) ترم اول 1140
كاربردكامپيوتراس پي اس اس درتحليلهاي چندمتغييري 230244131 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تحقيق در برنامه ريزي توسعه منطقه اي 230245351 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تكنيك هاي خاص تحقيق 230231711 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1530) 1400/10/22 (0800 - 1000) ترم اول 1140
جامعه شناسي صنعتي 230231631 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/04/07 (1600 - 1800) 13992
جامعه شناسي صنعتي 230231631 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0830 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0830 الی 1000) 1400/04/07 (1600 - 1800) 13992
روشهاي تحقيق عملي 230231181 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
جامعه شناسي جوانان 230231511 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/17 (1600 - 1800) 13992
كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي 230231721 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) (0000 - 0000) 13991
تكنيك هاي خاص تحقيق 230231711 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) (0000 - 0000) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1