اعضای هیات علمی

عبدالعلي لهسايي زاده

عبدالعلي لهسايي زاده

عبدالعلي لهسايي زاده (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
\tآمنه عباسي بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تعهد سازماني سازمان هاي غير دولتي ( مردم نهاد ) مطالعه موردي سازمان هاي غيردولتي زنان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/11/20
فاطمه ابوترابي زارچي بررسي عوامل فرهنگي، اجتماعي و روانشناختي مرتبط با فرهنگ سياسي دانشجويان کارشناسی ارشد 1389/11/27
هاشم آقابيگ پوري بررسي تاثير بعد فرهنگي جهاني شدن بر هويت قومي (مطالعه موردي: شهرستان بوکان) کارشناسی ارشد 1387/06/31
زهرا آقاجاني فرآيند هويت‌يابي زنان در جريان تجربة طلاق (مطالعه موردي زنان تحصيلکرده علوم اجتماعي دانشگاه¬هاي تهران) دکتری 1396/06/29
شيوا احمدي سازه¬هاي موثر بر پايگاه طبقاتي زنان روستايي خانوارهاي کشاورز مورد مطالعه: شهرستان روانسر استان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1389/12/07
وزير احمدي بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي مؤثر بر ميزان رضايت مندي از مهاجرت مطالعه موردي شهر جوانرود (استان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1389/09/01
گلاب شاه اماني بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي مرتبط با هويت اجتماعي جوانان، مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کابل کارشناسی ارشد 1391/04/21
علي عربي بررسي رابطه بين ويژگيهاي فردي ،ساختار محله اي و ترس از جرم (مطالعه موردي شهر كرج) کارشناسی ارشد 1390/06/29
فاطمه عزيزي سنخ شناسي هجرت پيامبر کارشناسی ارشد 1388/06/23
علي بندرريگي زاده بررسي مقايسه اي تحليل گفتماني سياست خارجي اوباماي نامزد رياست جمهوري و اوباماي رييس جمهور در قبال خاورميانه کارشناسی ارشد 1391/12/13
دلير بارخدا بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد مطالعه موردي: سازمان هاي مردم نهاد شهر سنندج (1388) کارشناسی ارشد 1389/04/01
الهه برزگر بررسي توزيعي اثار تدوين استانداردهاي مالي حسابداري در ايران دکتری 1391/06/29
زينب بيگي زاده برآورد مهاجرپذيري و مهاجرفرستي نقاط شهري ايران بر اساس مدل رتبه -اندازه و مدل جاذبه کارشناسی ارشد 1390/06/28
مهرنوش چنگيزي بررسي عوامل مرتبط با پايبندي به 0ارز شهاي ازدواج مطالعه موردي مادران و دختران شهر شيراز کارشناسی ارشد 1391/12/16
حسن فخري زاده چنارسوخته بررسي عوامل مرتبط با سازگاري مهاجرين افغاني: مطالعه موردي شهرك گلشهر مشهد کارشناسی ارشد 1390/04/05
فرشته فرمهيني فراهاني بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و رفتار باروري: مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1389/06/31
سجاد فتاحي : تحليل گفتمان نامزدهاي جريان هاي اصلاح طلب و اصول گرا در انتخابات رياست جمهوري دور دهم کارشناسی ارشد 1389/06/30
خديجه گرامي زاده بررسي کليشه هاي جنسيتي در نمايشنامه هاي شاخص مدرن کارشناسی ارشد 1392/06/31
بيان قادري آذر بررسي رابطه خدمات سازمان بهزيستي با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار: مطالعه موردي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
امجد هدايت بررسي تأثير مجازات زندان سرپرست خانواده بر وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده زنداني (مورد مطالعه: همسران زندانيان استان کردستان) کارشناسی ارشد 1385/06/29
حسن حسيني بررسي عوامل مرتبط با ميزان هسته¬اي شدن خانواده در مناطق شهري و روستايي شهرستان شاهين-دژ کارشناسی ارشد 1389/07/27
رامين ايران نژاد مقايسه پيامدهاي اجتماعي- اقتصادي و زيست محيطي خشک شدن درياچه اروميه در سکونتگاه هاي روستايي غرب و شرق پيرامون درياچه کارشناسی ارشد 1394/07/05
وجيهه جلاييان بخشنده بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مرتبط با مسئوليت اجتماعي جوان: مطالعه موردي جوانان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1386/12/13
اعظم کارگرمحمودآبادي مطالعه عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مرتبط با نقش کار خانگي زنان در اقتصاد غيررسمي : مطالعه موردي زنان متأهل شهر کوار کارشناسی ارشد 1393/03/24
مريم کرماني مجرد بررسي عوامل مرتبط با تصور از مرگ: مطالعه موردي سالمندان شيراز کارشناسی ارشد 1390/07/04
امراله کشاورز بررسي جامعه شناختي ميزان تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر نگرش هاي ديني آنها: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1379/07/01
مرضيه کشاورز شناخت جامعه شناسانه خشکسالي در استان فارس دکتری 1390/10/18
عليرضا خاني برسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايتمندي سياسي در بين شهروندان تهراني کارشناسی ارشد 1392/07/07
سعيد خسروآبادي بررسي تاثير عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيت شناختي بر نگرش زنان در سنين باروري به سقط جنين: مطالعه موردي شهر سنندج کارشناسی ارشد 1389/06/01
حميد کيارشي نژاد مقايسه عوامل مرتبط با کيفيت زندگي دبيران جنگ زده بازنشسته آباداني ساکن شيراز با دبيران بازنشسسته شيرازي کارشناسی ارشد 1392/04/18
حميده ملک‌سعيدي قصرالدشتي بحران کاهش آب و برگشت پذيري اجتماعي-اکولوژيک: مورد خانوارهاي كشاورز حاشيه تالاب پريشان دکتری 1392/12/19
رضا مظلوم زاده بررسي عوامل مرتبط با انگيزه به مهاجرت در بين جوانان دبيرستاني شهرستان استهبان. کارشناسی ارشد 1392/06/27
اصغر ميرفردي جهت‎گيري ارزشي و سازگاري آن با شاخص‎هاي توسعة انساني در ايران: مطالعة موردي ساكنان شهرهاي شيراز و ياسوج دکتری 1385/04/20
مهدي ميري جهرمي بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از بانکداري الکترونيکي: مطالعه موردي شعب بانک صادرات شهر شيراز کارشناسی ارشد 1390/04/27
مهدي معيني بررسي جامعه شناختي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي مؤثر بر بازدارندگي رفتارهاي پرخطر جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز دکتری 1393/12/11
حسين محمدي بلبان آباد بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با انسجام هويت قومي در دانشجويان شهر سنندج کارشناسی ارشد 1391/07/25
فرزانه محمدي بررسي تطبيقي عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مرتبط با مشاركت سياسي جوانان و ميانسالان: مطالعه موردي شهرستان نورآباد ممسني کارشناسی ارشد 1387/07/03
رايحه مظفريان بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با ختنه زنا: مطالعه موردي زنان 49-15 ساله جزيره قشم کارشناسی ارشد 1390/02/14
زهرا ناجي اصفهاني کاوش فرآيندهاي شکل‌گيري صميميت در بين زوج‌هاي متأهل اصفهاني در سال‌هاي آغازين ازدواج دکتری 1398/11/30
ناصر نظريان بررسي مقايسه ايي شيوه هاي گذران اوقات فراغت بين جوانان وبزرگسالان : مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/10/09
معصومه پارسانژاد بررسي عوامل اجتماعي– اقتصادي موثر بر اعتياد زنان: مطالعه موردي زنان در حال ترک اعتياد در شهر تهران کارشناسی ارشد 1389/06/31
محسن رييسي بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر سبک زندگي مهاجرين و غير مهاجرين شهر قائميه کارشناسی ارشد 1390/07/05
شيوا رستگاري بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط بر اقدام به طلاق زوجين مراجعه کننده به دادگاه هاي خانوداه سنندج و پاوه کارشناسی ارشد 1390/12/23
زهرا رياحي اصطهباناتي تاثير هويت ديني و سرمايه ي اجتماعي بر سلامت روان کارشناسی ارشد 1391/07/09
فاطمه رضايي بررسي رابطه بين استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي نوين و گرايش به مهاجرت به خارج از کشور:مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1390/07/13
مينا صفا بازسازي معنايي مفهوم خدا در ذهن جوانان دکتری 1390/06/26
عبدالعلي صلاحي بررسي فرايند توسعه و نوسازي شهر گراش کارشناسی ارشد 1393/03/17
فاطمه ثروت خواه بررسي عوامل موثر بر تصميم زنان به طلاق کارشناسی ارشد 1389/06/31
گلناز شجاعيان بررسي عوامل مرتبط با گرايش جوانان نورآباد ممسني به مهاجرت کارشناسی ارشد 1392/06/31
مرتضي سبهاني خالص بررسي تطبيقي عوامل مرتبط با نگرش دانشجويان نسبت به فرار مغزها :مطالعه موردي دانشجويان پسر و دختر تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1389/10/13
مهديه صولتي بررسي رابطه ناهنجاري هاي اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس کاردانش منطقه7 تهران کارشناسی ارشد 1393/04/14
طاهره طاهري بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با تجربه ي مزاحمت در عرصه هاي عمومي عليه زنان 15 تا 65 ساله: مطالعه ي موردي شهر لار. کارشناسی ارشد 1392/07/10
زهرا توللي بررسي شيوه هاي حل اختلاف بين دو حزب دموكرات و اجتماعيون اعتداليون در مجلس شوراي ملي دوم در ايران کارشناسی ارشد 1391/07/05
زهرا يادعلي جمالويي بررسي عوامل اجتماعي و روانشناختي موثر بر ميزان رضايتمندي زناشويي زنان متاهل نجف آباد و فولادشهر کارشناسی ارشد 1390/02/27
مريم ياسمين شيرازي بررسي عوامل مرتبط در شکل گيري هويت اجتماعي زنان نسل کنوني و گذشته شهر شيراز کارشناسی ارشد 1388/06/24
معصومه يوسفي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي در سازمان هاي بخش دولتي (مطالعه موردي: شهرداري مناطق نه گانه شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1388/06/31
الهام يوسفي نژاد ويژگي¬هاي اجتماعي تجربه¬ي زنان از مزاحمت جنسي در عرصه¬ي عمومي: کارشناسی ارشد 1389/09/09
عليرضا زارعي محمود آبادي بررسي شکل گيري و تحول نظريه هاي جامعه شناسي محيط زيست در نزد انديشمندان آمريکاي شمالي کارشناسی ارشد 1393/03/17
سيدمحسن زهري بيدگلي کارشناسی ارشد 1389/08/17
نظام اکبري مطالعه تطبيقي سازگاري دو نسل مهاجران ايراني در کشور امارات متحده عربي دکتری 1394/12/12
هوشنگ زندي مهر باروري افتراقي مهاجران و بوميان شهري فيروزآباد کارشناسی ارشد 1379/08/01
زکيه شرفي بررسي آرمان گرايي توسعه‌اي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با گرايش به مهاجرت بين المللي: مطالعه موردي جوانان 30-18 ساله شهرهاي شيراز و ارسنجان. کارشناسی ارشد 1387/02/08
محسن غلامي ابيز بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مؤثر بر اعتياد (مطالعه موردي: معتادان اردوگاه پيربنانِ شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1383/04/01
سعيد کياکجوري فهم دهقانان از تعاوني توليد كشاورزي:يك مردم‌نگاري دکتری 1387/08/07
روح اله مظفري بررسي شبکه هاي اجتماعي افراد HIV مثبت: مطالعه ي موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/10/01
\tرفائيل آزاديان دلسم تاثير مرگ و مير کودکان بر روي باروري در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1379/09/01
خديجه اسدي سروستاني بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1386/02/18
علي رضا اسلام بررسي عوامل اقتصادي_اجتماعي مؤثر بر انتظارات اجتماعي جوانان (مورد مطالعه : شهر شيراز ) کارشناسی ارشد 1382/06/01
حجت الله اشرفي بررسي عوامل تعيين کننده کار کودکان مطالعه موردي شهرستان کاشان کارشناسی ارشد 1380/04/01
حسين افراسيابي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر اثربخشي الگوي حل مسأله والدين کارشناسی ارشد 1384/10/07
عماد افروغ گسترش شهر اصلي و بلعيده شدن روستاهاي اطراف مطالعه موردي شهر شيراز در مقاطع(57-1300ه.ش)(67-1357ه.ش) کارشناسی ارشد 1369/04/01
اسلام اقاپور بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با کيفيت زندگي مهاجران:مطالعه موردي حصارک کرج کارشناسی ارشد 1387/06/01
نظام اکبري بررسي عوامل موثر بر فرايند سازگاري مهاجرين بين المللي نمونه مورد مطالعه: ايرانيان مقيم امارات عربي متحده کارشناسی ارشد 1379/10/01
افسانه اميدي اردلي بررسي جايگاه زنان در اقتصاد غير رسمي: مطالعه موردي کار خانگي زنان متاهل شهر اردل کارشناسی ارشد 1380/06/24
عبدالمهدي برشد بررسي نقش مردان در تنظيم خانواده: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان بوشهر کارشناسی ارشد 1381/04/01
داريوش بوستاني نظريه¬ي زمينه اي هويت اجتماعي جوانان: مطالعه¬ي موردي دانش آموزانِ پسرِ كلاس سوم دبيرستان شهر شيراز دکتری 1387/02/29
کي آرش پارسا بررسي تاثير جريان نوسازي بر معرفت ديني مردم ايران مطالعه موردي شهرستان شيراز 1377 ه. ش کارشناسی ارشد 1377/04/01
ربابه پورجبلي بررسي عوامل موثر بر شکل گيري هويت اجتماعي، فرهنگي نوجوانان: مورد مطالعه شهر اروميه کارشناسی ارشد
ابوالفضل پورگنجي احمدآبادي عوامل مؤثر بر اثربخشي شركتهاي تعاوني توليد كشاورزي:مطالعه موردي تعاونيهاي توليد كشاورزي بخش انار - رفسنجان کارشناسی ارشد 1383/04/01
حمزه تجلي پور بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر رضايتمندي شغلي معلمان (مطالعه موردي: معلمان اداره آموزش و پرورش منطقه جره-بالاده) کارشناسی ارشد 1381/08/01
سيدمجتبي تقوي نسب بررسي عوامل داخلي موثر بر هويت قومي و هويت ملي در ميان اعراب شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1386/03/22
مرتضي جعفري بالابند بررسي رضايتمندي دانشجويان در دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1384/04/06
مژگان جمشيدي پيامدهاي توسعه روستائي براي زنان: مطالعه موردي شهرستان اقليد کارشناسی ارشد 1381/03/01
الهام جوکار بررسي عوامل مرتبط با نا هنجاري پوششي دختران دبيرستاني در شيراز کارشناسی ارشد 1393/03/27
محمدرضا حاجيان افراکتي باروري افتراقي: مطالعه موردي بندر ترکمن کارشناسی ارشد 1379/08/01
داريوش حياتي فقر روستايي و تخريب محيط زيست: ارزيابي اثرات توسعه نياز به رهيافتي نوين در ترويج دکتری 1383/12/10
حميد خضرنجات مناطق همگن اقتصادي و اجتماعي جنوب ايران کارشناسی ارشد 1366/05/01
علي خونچمن طبقه اجتماعي خانواده و تاثير آن بر روابط زن و شوهر: مورد مطالعه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1377/06/01
ابراهيم دهقان مشتاني بررسي زمينه انتقال باروري در روستاهاي شهرستان کازرون از ديدگاه کالدول کارشناسی ارشد 1380/03/01
کورش رضايي مقدم راهبردهاي ترويج و توسعه كشاورزي: كاربرد نظريه‌هاي جامعه‌شناسي محيط‌زيست دکتری 1384/07/19
محمد رضوي اصل سوق بررسي رابطه عوامل اقتصادي- اجتماعي با رضايت شغلي کارکنان ادارات و نهادهاي دولتي شهر دهدشت کارشناسی ارشد 1376/07/01
عبدالکريم رفيعي زنجيراني بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي موثر بر رفتار بزهکارانه در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کوار کارشناسی ارشد 1379/10/01
محمد زنگته بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده: مطالعه موردي شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1380/06/01
مريم سروش ارزاني بررسي عوامل فرهنگي- اجتماعي موثر بر هويت مذهبي جوانان مطالعه موردي جوانان شيراز کارشناسی ارشد 1380/06/01
مژده سلاجقه ارائه الگوي اطلاع يابي منتج از بررسي رفتارهاي اطلاع يابي : طالعه موردي اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي پزشكي انشگاه هاي علوم پزشكي كشور دکتری 1384/11/30
شهرزاد شاه سني تبيين ساز و كارهاي مؤلفه‌هاي جامعه‌پذيري كتابهاي علوم انساني دوره ابتدايي در چارچوب تحليل انتقادي گفتمان دکتری 1386/02/25
مرتضي شهميري بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي (مطالعه موردي: کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران) کارشناسی ارشد 1379/09/01
احمدعلي شيري غجه بيگلو بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهکارانه جوانان در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1376/06/01
مينا صفا بررسي و ارزيابي آگاهي سازماني (سيستم معاني) کارکنان ادارات دولتي شيراز کارشناسی ارشد 1380/07/01
موسي طيبي نيا بررسي نگرش اعضاي هيئت علمي نسبت به مهاجرت مغزها: (مطالعه موردي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1380/10/01
ابوطالب عزيزي بررسي رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي دختران تحصيل کرده شاغل در سن تاخيري ازدواج بر نگرش آنها در مورد همسان همسري مورد شهر شيراز کارشناسی ارشد 1377/07/01
ليلا عظيمي بررسي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعي زنان مطالعه موردي: زنان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1380/06/01
حميد عمراني بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مؤثر بر نگرش جوانان به سالمندان مورد مطالعه : شهر شيراز کارشناسی ارشد 1382/06/30
عبدالحسين فتحي نوران بناب بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه شيراز سال تحصيلي 1371-1372 کارشناسی ارشد 1372/11/01
صديقه فرهادي بررسي ارتباط بين اشتغال زنان و بهداشت باروري: مقايسه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد 1384/09/21
ويدا فلاحي بررسي عوامل فرهنگ ملي دربرنامه درسي علوم انساني دوره راهنمائي تحصيلي و ارائه چارچوبي براي تربيت فرهنگي دکتری 1386/08/11
علي اصغر فيروزجاييان گلوگاه بررسي تاثير وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي دانشجويان بر مشارکت سياسي آنها (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد 1380/02/01
شفيعه قدرتي بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مرتبط با رضايتمندي مراجعين از خدمات تنظيم خانواده شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/04/22
لقمان قديري گل تپه بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر مشارکت اجتماعي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1390/06/29
نسيم قصمي بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر نگرش توريستهاي داخلي نسبت به جاذبه هاي شهري: مطالعه موردي بندرعباس کارشناسی ارشد 1384/12/07
زهرا کاظمي سراسکانرود بررسي تأثير آرمان گرايي توسعه اي بر الگوي ازدواج: مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/04/10
سيدمسعود ماجدي تبيين سرمايه اجتماعي در نقاط روستايي استان فارس، با تاكيد بر نتايج و دستاوردهاي آن در قالب توسعه روستايي دکتری 1386/04/11
مريم مجيدي بررسي عوامل اقتصادي_اجتماعي مرتبط با رضايتمندي زناشويي مهاجرين در مناطق نفت¬خيز جنوب: مطالعه موردي: شهرستان جم (شهرك توحيد) کارشناسی ارشد 1385/08/29
احمد محمدپور فرايند نوسازي و پيامدهاي ان در شهرستان سردشت کردستان از سال 1300 تا 1379 هجري شمسي کارشناسی ارشد 1380/06/01
منيژه محمديان بررسي زمينه هاي جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي و روانشناختي مرتبط با بهزيستي ذهني سالمندان شهر تبريز کارشناسی ارشد 1386/11/01
طيبه محمدي نيا بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر عملکرد زنان جهت حفظ محيط زيست: مطالعه موردي شهر لپويي کارشناسی ارشد 1386/06/01
گلمراد مرادي بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با كيفيت سلامت رواني مهاجران: مطالعه موردي شهر اسلام آباد غرب کارشناسی ارشد 1385/11/25
مهناز مستاجران بررسي روند و علل مرگ و مير مادران استان اصفهان80- 1375 کارشناسی ارشد 1381/10/01
فاطمه معصومي بررسي عوامل موثر بر گرايش شهروندان به مشارکت اجتماعي در شوراي اسلامي شهر داراب کارشناسی ارشد 1381/06/01
حسين ملکي بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر رضايتمندي توريستي (مطالعه موردي گردشگران خارجي جزيره کيش) کارشناسی ارشد 1380/03/01
تهمينه نگهداري بررسي تعيين کننده هاي استفاده از وسايل جلوگيري: مطالعه موردي روستاي نودان کارشناسی ارشد 1379/09/01
محمدحسين همافر تأثير انقلاب اسلامي بر ارزشهاي اجتماعي در شعر پارسي کارشناسی ارشد 1370/04/01