اعضای هیات علمی

محمدکريم منصوريان

change-logo

محمدکريم منصوريان (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
وزير احمدي بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي مؤثر بر ميزان رضايت مندي از مهاجرت مطالعه موردي شهر جوانرود (استان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1389/09/01
سارا اسدالهي بررسي تاثير کاربرد اينترنت بر هويت ملي دانشجويان مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1388/06/30
مجتبي بخشنده بررسي نقش بافتهاي نو و فرسوده شهري در ايجاد خرده فرهنگ انحرافي جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/06/01
زينب بيگي زاده برآورد مهاجرپذيري و مهاجرفرستي نقاط شهري ايران بر اساس مدل رتبه -اندازه و مدل جاذبه کارشناسی ارشد 1390/06/28
ميترا ابراهيمي بررسي عوامل اجتماعي- جمعيت شناختي مرتبط با نگرش دختران به رفتار بزهکارانه در شهر گرگان کارشناسی ارشد 1390/05/08
مريم ابراهيمي منش نقش آگاهي از حقوق و تعهدات شهروندي بر سرمايه اجتماعي شهروندان: مطالعه موردي شهروندان44 -30 ساله شهرستان شيراز کارشناسی ارشد 1387/10/01
فرشته فرمهيني فراهاني بررسي رابطه بين عوامل فرهنگي و رفتار باروري: مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1389/06/31
زهرا فزوني اردکاني بررسي روش شناسي نظام نوآوري كشاورزي با تدوين الگوي بومي سنجش عملكرد صنعت مرغداري در استان فارس کارشناسی ارشد 1391/06/20
عماد غروي بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مرتبط با معيارهاي همسر گزيني در ميان دانشجويان (مطالعه موردي: دانشجويان پسر دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1388/06/01
روح اله قاسمي بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با ترجيحات موسيقايي دانش آموزان متوسطه مطالعه ي موردي دانش آموزان شهر هاي شيراز و قائميه کارشناسی ارشد 1389/06/01
حسن حسيني بررسي عوامل مرتبط با ميزان هسته¬اي شدن خانواده در مناطق شهري و روستايي شهرستان شاهين-دژ کارشناسی ارشد 1389/07/27
مصيب حسيني سربسي بررسي عوامل موثر بر جذب گردشگران داخلي و آثار اقتصادي آن در شهرستان سپيدان(مطالعه موردي مناطق نمونه گردشگري آبشار مارگون، تنگ تيزاب، تفرجگاه چله‌گاه وچشمه شش‌پير در تابستان 1388) کارشناسی ارشد 1389/12/18
روح الله جليلي بررسي عوامل موثر بر فاصله¬گذاري مواليد در بين زنان استان آذربايجان¬شرقي کارشناسی ارشد 1387/07/01
شهره خسرواني تحليل شکل گيري هويت در اقتباس سينمايي دختر ناپديد شده اثر ديويد فينچر از منظر نقد مطالعات فرهنگي کارشناسی ارشد 1394/12/19
سعيد خسروآبادي بررسي تاثير عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيت شناختي بر نگرش زنان در سنين باروري به سقط جنين: مطالعه موردي شهر سنندج کارشناسی ارشد 1389/06/01
مهدي مسيحي بررسي مقايسه اي نگرش دبيران مقطع دبيرستان و مدرسين حوزه علميه مرد نسبت به مشارکت در برنامه¬هاي تنظيم خانواده و عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با آن ( مطالعه موردي: شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1389/06/28
مهدي ميري جهرمي بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از بانکداري الکترونيکي: مطالعه موردي شعب بانک صادرات شهر شيراز کارشناسی ارشد 1390/04/27
مهناز مرادي بررسي عوامل مرتبط با بارداري ناخواسته در بين زنان باردار 15-49 ساله در شهر شيراز مطالعه موردي: زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شيراز کارشناسی ارشد 1388/05/29
ناصر نظريان بررسي مقايسه ايي شيوه هاي گذران اوقات فراغت بين جوانان وبزرگسالان : مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/10/09
سعيده پورنعمتي شمس آباد بررسي رابطه تمرکز صنعتي با سود اوري در بخش صنعت ايران کارشناسی ارشد 1389/04/21
سيده نسترن زنجان رفيعي بررسي مقايسه اي تصوير زن در گفتمان نمايندگان زن دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي کارشناسی ارشد 1388/07/29
رها راغبي مکان يابي انبارها و مراکز توزيع مطالعه موردي شرکت فراورده هاي لبني رامک کارشناسی ارشد 1389/06/31
عبداله صادقي بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي مرتبط با آگاهي از حقوق شهروندي، مطالعه موردي: زندانيان زندان عادل آباد شيراز در سال 1389 کارشناسی ارشد 1389/06/01
محمدجواد سميعي بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مرتبط با کيفيت سلامت رواني سالمندان(مطالعه موردي سالمندان مقيم شهر قم) کارشناسی ارشد 1389/06/23
فاطمه تنها بررسي روند مهاجرت هاي بين استاني در سه اول اول انقلاب(1385-1365) و برآورد مهاجرت هاي احتمالي تا سال 1405 کارشناسی ارشد 1389/11/02
معصومه يوسفي کويشاهي بررسي تاثير عوامل مرتبط با اشتغال زنان بر بروز اختلافات خانوادگي مطالعه واحدهاي توليدي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1380/04/01
مريم زرين پگاه بررسي رابطه عوامل اجتماعي– فرهنگي با نگرش مردان نسبت به عقيم سازي مردان(وازکتومي) مطالعه موردي: دانشجويان و طلاب متاهل شهر قم کارشناسی ارشد 1389/06/31
هوشنگ زندي مهر باروري افتراقي مهاجران و بوميان شهري فيروزآباد کارشناسی ارشد 1379/08/01
پروين گنجي بررسي علل بيکاري در مناطق شهري لرستان (1378) مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد 1379/11/01
روح اله مظفري بررسي شبکه هاي اجتماعي افراد HIV مثبت: مطالعه ي موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/10/01
\tرفائيل آزاديان دلسم تاثير مرگ و مير کودکان بر روي باروري در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1379/09/01
کرم اله احمدي بررسي نقش ارتباط زن و شوهر و تاثير آن بر تنظيم خانواده (مطالعه موردي نورآباد) کارشناسی ارشد 1376/04/01
فاطمه اژدري تاثير تمرکزگرايي اجتماعي بر مهاجرت و حاشيه نشيني در سالهاي 1365و1375،ويك مطالعه ي موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1384/06/15
حجت الله اشرفي بررسي عوامل تعيين کننده کار کودکان مطالعه موردي شهرستان کاشان کارشناسی ارشد 1380/04/01
غلامحسين اهني بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي بر باورهاي فرهنگي در بازار مدرن و سنتي: مورد مطالعه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1377/06/01
عبدالمهدي برشد بررسي نقش مردان در تنظيم خانواده: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان بوشهر کارشناسی ارشد 1381/04/01
يوسف بيانلو بررسي رابطه بين عوامل جمعيت شناختي و شرايط بوم شناختي با نوع جرم و نرخ جرم درشهر شيراز کارشناسی ارشد 1385/02/20
احمد پارسا فاصله‌گذاري مواليد و عوامل مؤثر بر آن در ميان زنان شهرستان بويراحمد کارشناسی ارشد 1384/11/01
حمزه تجلي پور بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر رضايتمندي شغلي معلمان (مطالعه موردي: معلمان اداره آموزش و پرورش منطقه جره-بالاده) کارشناسی ارشد 1381/08/01
حسين تورجيان فر بررسي رابطه عوامل اجتماعي، فرهنگي با نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه هاي تنظيم خانواده کارشناسی ارشد 1385/11/11
مرتضي جعفري بالابند بررسي رضايتمندي دانشجويان در دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1384/04/06
محمدرضا حاجيان افراکتي باروري افتراقي: مطالعه موردي بندر ترکمن کارشناسی ارشد 1379/08/01
اعظم خوشنويس ترجيحات جنسي و گرايش زنان همسردار به رفتار باروري مطالعه موردي: شهر تهران کارشناسی ارشد 1380/11/01
علي خونچمن طبقه اجتماعي خانواده و تاثير آن بر روابط زن و شوهر: مورد مطالعه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1377/06/01
محمد دلبري بررسي رابطه دينداري و نگرش نسبت به دموکراسي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1383/06/01
ابراهيم دهقان مشتاني بررسي زمينه انتقال باروري در روستاهاي شهرستان کازرون از ديدگاه کالدول کارشناسی ارشد 1380/03/01
عبدالرحيم دهقاني بررسي تأثير سرمايه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بر خشونت شوهران عليه زنان کارشناسی ارشد 1384/06/28
بهنام رضايي مقدم بررسي جامعه شناختي رابطه بين پايگاه اقتصادي- اجتماعي و سياسي با پتانسيل خشونت سياسي (مطالعه موردي دانشجويان دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز 81-80) کارشناسی ارشد 1381/03/01
محمد رضوي اصل سوق بررسي رابطه عوامل اقتصادي- اجتماعي با رضايت شغلي کارکنان ادارات و نهادهاي دولتي شهر دهدشت کارشناسی ارشد 1376/07/01
ليلا زندي ناوگران بررسي تعيين کننده¬هاي استفاده از وسايل جلوگيري از بارداري در زنان متاهل 49-15 ساله شهر سنندج کارشناسی ارشد 1387/11/20
پرويز شهرياري بررسي نگرش مردان به اشتغال زنان: مورد مطالعه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1377/06/01
احمدعلي شيري غجه بيگلو بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري بر رفتار بزهکارانه جوانان در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1376/06/01
حميد عمراني بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مؤثر بر نگرش جوانان به سالمندان مورد مطالعه : شهر شيراز کارشناسی ارشد 1382/06/30
مهوش غلامحسين زاده بررسي تعيين كننده هاي استفاده از وسايل جلوگيري در استان گيلان کارشناسی ارشد 1382/02/28
ابراهيم فتحي بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر مهاجرت و رضامندي مهاجران (مورد مطالعه شهر اسلامشهر) کارشناسی ارشد 1379/08/01
سيروس فخرايي تبيين جامعه شناختي تعارضات همسران در خانواده هاي شهر شيراز دکتری 1388/02/01
عربعلي فرجزاده قلعه بررسي تاثير عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر مهاجرپذيري در شهر بناب کارشناسی ارشد 1379/04/01
سعيد فيضي نيگجه بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر ريسک پذيري والدين در فرزند آوري مجدد پس از تولد اولين فرزند معلول کارشناسی ارشد 1377/11/01
حسين قدرتي بررسي تعيين كننده هاي بين نسلي و درون نسلي اعتماد اجتماعي: مطالعه‌ي موردي شهرهاي مشهد و سبزوار دکتری 1387/12/01
مجيد کاظمي اصل بررسي عوامل مرتبط با نگرش کارآموزان فني و حرفه اي شهرستان بوشهر نسبت به آينده شغلي شان کارشناسی ارشد 1387/07/29
زهرا کاظمي سراسکانرود بررسي تأثير آرمان گرايي توسعه اي بر الگوي ازدواج: مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/04/10
مريم کريمي رامشه بررسي عوامل موثر در سن نخستين ازدواج مورد مطالعه شهر اصفهان 1380 کارشناسی ارشد 1380/06/01
زهرا کسايي پور بررسي تاثير توسعه بر روند باروري شهرستان هاي استان مرکزي با تکيه بر سرشماري سال هاي 75-65 کارشناسی ارشد 1381/08/01
عباس گرگي بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابري‌‌هاي جنسيتي کارشناسی ارشد 1383/06/30
سيدفضل الله محمودي بررسي تطبيقي ميزان آگاهي و عملکرد زنان همسردار (15-49) ساله شاغل و غير شاغل پيرامون تنظيم خانواده ( مطالعه موردي شهرستان نورآباد ممسني) کارشناسی ارشد 1379/11/01
مهناز مستاجران بررسي روند و علل مرگ و مير مادران استان اصفهان80- 1375 کارشناسی ارشد 1381/10/01
نادر مطيع حق شناس بررسي تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي و جمعيتي بر رفتار باروري در اروميه کارشناسی ارشد 1379/08/01
محمدرضا مهجوريان بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي- جمعيتي موثر بر رضايتمندي مهاجرين در نقاط حاشيه نشين شهر فلاورجان کارشناسی ارشد 1381/04/01
تهمينه نگهداري بررسي تعيين کننده هاي استفاده از وسايل جلوگيري: مطالعه موردي روستاي نودان کارشناسی ارشد 1379/09/01
علي نيک اختر بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر خرابکاري به عنوان نوعي رفتار بزهکارانه در بين دانش آموزان دبيرستان هاي شيراز کارشناسی ارشد 1378/06/01