اعضای هیات علمی

محبوبه جعفري

محبوبه جعفري

محبوبه جعفري    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهه عباسپورکازروني تاثير شهر نشيني بر مصرف انرژي در استان هاي ايران کارشناسی ارشد 1398/04/31
نازنين ازادي بررسي تاثير سرريز سياست پولي بانک مرکزي اروپا بر متغيرهاي کلان اقتصادي در ايران: رهيافت الگوي خودرگرسيون برداري ساختاري کارشناسی ارشد
فاطمه چوبينه اثر تغييرات نرخ ارز بر تجارت بين الملل: مقايسه کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته کارشناسی ارشد 1397/02/25
سنا اسفندياري ارائه الگوي بازاريابي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سازمان سرمايه‌گذاري و مشارکت‌هاي مردمي شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/05
فاطمه فرش نشاني بررسي عوامل موثر بر انتقال فناوري نرم تجاري در شرکت فراسان کارشناسی ارشد 1400/03/24
ندا فاطمي فر رابطه علَي ميان يکپارچگي و ثبات مالي در کشورهاي آسيا کارشناسی ارشد 1397/06/31
الهه فياض پور بررسي اثر گردشگري بر آلودگي محيط زيست ناشي از انتشار دي اکسيد کربن در کشورهاي منتخب منا کارشناسی ارشد 1400/03/04
زهرا حسن زاده تحليل جايگاه زن و خانواده در برنامه‌هاي توسعه‌ و اسناد فرادستي نظام جمهوري اسلامي ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
زهرا حيدري حسام ابادي آينده‌پژوهي عوامل مؤثر بر انتقال فنّاوري تشخيصي در بيمارستان‌هاي عمومي دولتي شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه جعفري زاده بررسي اثرات سرريز ساختار اقتصادي بر شدت انرژي در استان هاي ايران کارشناسی ارشد
زهرا جهانگيري اکبرابادي سرريز رشد اقتصادي ايران بر کشورهاي همسايه کارشناسی ارشد
الهام کنعاني بررسي مناسب بودن استراتژي صادرات آب مجازي در استانهاي ايران با استفاده از شاخص يکپارچه آبي- اکوسيستمي- اقتصادي کارشناسی ارشد 1399/11/30
سولماز کاوياني فر مطالعه دلايل و پيامدهاي اقدام به خودکشي در نظام معنايي زنان شهر شيراز: به ‌سوي يک نظريه زمينه‌اي کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا خداپرست رابطه بين سبک زندگي و نگرش به هم خانگي: مطالعه جوانان 18 تا 39 ساله شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
تورج خسروي بلوکهلو سنجش عوامل موثر بر پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهرهاي معدني (مورد مطالعه: شهر فراشبند) کارشناسی ارشد 1397/11/02
سيده معصومه موسوي برازجاني تجزيه شدت انرژي و بررسي همگرايي شدت انرژي در صنايع کارخانه اي ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
علي اصغر نيکخواه بررسي تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي: مورد ايران کارشناسی ارشد 1399/11/30
امنه پاکدليان ارائه الگويي براي شناسايي رابطه بين تبليغات دهان به دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در صنعت هتلداري شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/02/30
ساناز پوردامغان رتبهبندي پتانسيل توليد بيوگاز از منابع زيست توده در استانهاي ايران کارشناسی ارشد 1400/06/20
فريده صابرنظراقا طراحي چارچوب و تحليل شکاف انتظاري و ادراکي از آميخته بازاريابي در شرکت بازارگستر پگاه منطقه 3 کارشناسی ارشد 1397/11/29
فاطمه صالحي نيا بررسي رابطه بين سرمايه ي اجتماعي و گرايش به مهاجرت در بين معلمان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/11/20
نجمه تفرج نوروز بررسي ارتباط ميان توسعه مالي، سرمايه گذاران نهادي و رشد اقتصادي: مورد مطالعه کشورهاي منتخب سازمان همکاري اسلامي کارشناسی ارشد 1397/11/30
عباس توانا بررسي نقش بخش واقعي در تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1398/01/30
مريم يوسفي نيا ارتباط سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مصرف انرژي تجديدپذير بر انتشار دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1400/06/31
ليلا زارع شوريجه شناسايي موانع توسعه انرژي هاي تجديدپذير در ايران با استفاده از رهيافت دلفي کارشناسی ارشد
مجيد شفيعي بررسي نقش کيفيت نهادي در ميزان اثرگذاري توسعه مالي بر نابرابري درآمد درکشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1399/06/30
زهرا محيط قيري طراحي چندهدفه نمودار کنترل x? با استفاده از الگوريتم ژنتيک (موردمطالعه: شرکت پگاه فارس) کارشناسی ارشد 1397/04/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادسنجي 230131281 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/28 (1000 - 1200) ترم اول 1140
اقتصاد خرد ميانه 230147011 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1140
اقتصاد خرد 230332831 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1230 الی 1400) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1230 الی 1400) 1400/10/27 (0900 - 1100) ترم اول 1140
مباني اقتصاد انرژي 230146521 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/30 (1000 - 1200) ترم اول 1140
انرژي و محيط زيست 230146531 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1400/04/24 (1000 - 1200) 13992
اقتصادمديريت 230131251 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/17 (0800 - 1000) 13992
اقتصاد خرد 230332831 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1500) 1400/04/22 (1400 - 1600) 13992
اقتصادمنابع 230131321 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1330 الی 1500) 1400/04/20 (1000 - 1200) 13992
نمایش 8 نتیجه
از 1