اعضای هیات علمی

محبوبه جعفری

محبوبه جعفری

محبوبه جعفری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نازنین ازادی بررسی تاثیر سرریز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران: رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری کارشناسی ارشد 1400/11/15
محدثه فخرالدینی تاثیر شمول مالی بر بهره‌وری انرژی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه کارشناسی ارشد
الهه فیاض پور بررسی اثر گردشگری بر آلودگی محیط زیست ناشی از انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منا کارشناسی ارشد 1400/03/04
فاطمه جعفری زاده بررسی اثرات سرریز ساختار اقتصادی بر شدت انرژی در استان های ایران کارشناسی ارشد
زهرا جهانگیری اکبرابادی سرریز رشد اقتصادی ایران بر کشورهای همسایه کارشناسی ارشد
الهام کنعانی بررسی مناسب بودن استراتژی صادرات آب مجازی در استانهای ایران با استفاده از شاخص یکپارچه آبی- اکوسیستمی- اقتصادی کارشناسی ارشد 1399/11/30
ساناز پوردامغان پتانسیل سنجی تولید انرژی بیوگاز از منابع زیست توده در استانهای ایران و رتبه¬بندی موانع توسعه¬ی فناوری بیوگاز در ایران کارشناسی ارشد 1400/06/20
نجمه تفرج نوروز بررسی ارتباط میان توسعه مالی، سرمایه گذاران نهادی و رشد اقتصادی: مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی کارشناسی ارشد 1397/11/30
لیلا زارع شوریجه شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه انرژی¬های تجدیدپذیر در ایران کارشناسی ارشد 1400/11/15
ریحانه گرامی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم سرمایه انسانی و نفت بر رشد اقتصای از طریق کانال نهادی در کشورهای غنی نفتی کارشناسی ارشد 1400/11/15
فاطمه میرزایی تجزیه عوامل محرک انتشار دیاکسیدکربن و محاسبه نابرابری انتشار دی اکسیدکربن: مطالعه موردی استانهای ایران کارشناسی ارشد
ارش نگین تاجی بررسی اثرات رفاهی اجرای طرح واحد انرژی: مطالعه‌ی موردی اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
ارزو پوربافرانی برآورد مولفه‌های رشد بهره‌وری صنایع برتر و متوسط برتر در اقتصاد ایران: کاربرد یک رویکرد ناپارامتریک کارشناسی ارشد 1401/08/28
یوسف شریف پور شناسایی و رتبه بندی موانع بهره گیری از انرژی خورشیدی در ایران کارشناسی ارشد 1401/09/26
نازنین طلاقت تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر ردپای اکولوژیکی در کشور های منتخب درحال توسعه کارشناسی ارشد 1401/03/28
حسن توکلی تاثیر سرریز دانش بر رشد اقتصادی و نوآوری در کشورهای غنی نفتی: رهیافت خود همبسته برداری جهانی دکتری
الهه عباسپورکازروني تاثير شهر نشيني بر مصرف انرژي در استان هاي ايران کارشناسی ارشد 1398/04/31
فاطمه چوبينه اثر تغييرات نرخ ارز بر تجارت بين الملل: مقايسه کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته کارشناسی ارشد 1397/02/25
سنا اسفندياري ارائه الگوي بازاريابي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سازمان سرمايه‌گذاري و مشارکت‌هاي مردمي شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/05
فاطمه فرش نشاني بررسي عوامل موثر بر انتقال فناوري نرم تجاري در شرکت فراسان کارشناسی ارشد 1400/03/24
ندا فاطمي فر رابطه علَي ميان يکپارچگي و ثبات مالي در کشورهاي آسيا کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا حسن زاده تحليل جايگاه زن و خانواده در برنامه‌هاي توسعه‌ و اسناد فرادستي نظام جمهوري اسلامي ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
زهرا حيدري حسام ابادي آينده‌پژوهي عوامل مؤثر بر انتقال فنّاوري تشخيصي در بيمارستان‌هاي عمومي دولتي شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
سولماز کاوياني فر مطالعه دلايل و پيامدهاي اقدام به خودکشي در نظام معنايي زنان شهر شيراز: به ‌سوي يک نظريه زمينه‌اي کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا خداپرست رابطه بين سبک زندگي و نگرش به هم خانگي: مطالعه جوانان 18 تا 39 ساله شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
تورج خسروي بلوکهلو سنجش عوامل موثر بر پايداري اجتماعي-فرهنگي در شهرهاي معدني (مورد مطالعه: شهر فراشبند) کارشناسی ارشد 1397/11/02
سيده معصومه موسوي برازجاني تجزيه شدت انرژي و بررسي همگرايي شدت انرژي در صنايع کارخانه اي ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
علي اصغر نيکخواه بررسي تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي: مورد ايران کارشناسی ارشد 1399/11/30
امنه پاکدليان ارائه الگويي براي شناسايي رابطه بين تبليغات دهان به دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در صنعت هتلداري شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/02/30
فريده صابرنظراقا طراحي چارچوب و تحليل شکاف انتظاري و ادراکي از آميخته بازاريابي در شرکت بازارگستر پگاه منطقه 3 کارشناسی ارشد 1397/11/29
فاطمه صالحي نيا بررسي رابطه بين سرمايه ي اجتماعي و گرايش به مهاجرت در بين معلمان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/11/20
عباس توانا بررسي نقش بخش واقعي در تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1398/01/30
مريم يوسفي نيا ارتباط سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مصرف انرژي تجديدپذير بر انتشار دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1400/06/31
مجيد شفيعي بررسي نقش کيفيت نهادي در ميزان اثرگذاري توسعه مالي بر نابرابري درآمد درکشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1399/06/30
زهرا محيط قيري طراحي چندهدفه نمودار کنترل x? با استفاده از الگوريتم ژنتيک (موردمطالعه: شرکت پگاه فارس) کارشناسی ارشد 1397/04/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادسنجی 230131281 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/28 (1000 - 1200) ترم اول 1400
اقتصاد خرد میانه 230147011 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1400
اقتصاد خرد 230332831 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1230 الی 1400) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1230 الی 1400) 1400/10/27 (0900 - 1100) ترم اول 1400
مبانی اقتصاد انرژی 230146521 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/30 (1000 - 1200) ترم اول 1400
انرژی و محیط زیست 230146531 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1400/04/24 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
اقتصادمدیریت 230131251 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/17 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد 230332831 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1500) 1400/04/22 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
اقتصادمنابع 230131321 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1330 الی 1500) 1400/04/20 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
نمایش 8 نتیجه
از 1