اعضای هیات علمی

منصور طبيعي

منصور طبيعي

منصور طبيعي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظريه هاي جامعه شناسي 2 230231232 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/25 (1200 - 1400) ترم اول 1140
تاريخ تفكراجتماعي دراسلام 230231071 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/27 (1000 - 1200) ترم اول 1140
جامعه شناسي سياسي ايران 230275191 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بينش هاي جامعه شناسي 1 230244011 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظريه جامعه شناسي سياسي 230274981 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1200 الی 1400) (0000 - 0000) 13992
نظريه هاي جامعه شناسي 2 230231232 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1130) 1400/04/23 (1200 - 1400) 13992
تاريخ تفكراجتماعي دراسلام 230231071 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/19 (1000 - 1200) 13992
انديشه متفكرين مسلمان 230244371 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13992
انديشه اجتماعي متفكران اسلامي 230244031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13992
نمایش 9 نتیجه
از 1