اعضای هیات علمی

سکينه اوجي مهر

سکينه اوجي مهر

سکينه اوجي مهر    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سجاد افروزه ارزيابي فرضيه کوزنتس زيست محيطي با در نظرگرفتن انتقال هاي فناوري، زيست محيطي و نهادي: يک کاربرد از رويکرد کنترل مدل پيش بين کارشناسی ارشد
فاطمه عرب فيروزي بررسي عوامل اقتصادي – اجتماعي مرتبط با کودک آزاري والدين دانش آموزان 15-10ساله شهرفسا کارشناسی ارشد 1398/11/28
اصغر عاطفت دوست پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي بيمه اي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل زنجيره مارکوف کارشناسی ارشد 1399/11/30
نازنين عظيم تاثير قيمت حمل و نقل جاده‌اي بر شاخص قيمت بخش‌هاي مختلف اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
بابک چوبينه تعيين قاعده پولي بهينه در شرايط نظام مالياتي ناكارا و نبود استقلال بانك مركزي: مطالعه موردي ايران دکتری 1400/06/31
غزاله دهقان بررسي نقش کيفيت نهادي در اثرگذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات و وفور منابع طبيعي بر کارآفريني: مطالعه موردي کشورهاي منتخب نفتي کارشناسی ارشد
سميرا فرج الله زاده تأثير نوآوري مالي در بازار سهام بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب در حال ‏توسعه و توسعه‏يافته کارشناسی ارشد 1400/06/31
عليرضا گدازچيان تجزيه و تحليل نقش تاثير منافع درک شده، هويت و نفوذ اجتماعي بر بهره‌گيري واقعي از شبکه اجتماعي اينستاگرام در شرکتهاي دانش بنيان فناوري اطلاعات پارک علم و فناوري پرديس تهران کارشناسی ارشد 1399/06/19
زهرا حق جو تحليل پويايي‏ هاي شاخص فشار بازار پول با تأکيد بر تأثيرات فشار بازار ارز در اقتصاد ايران کارشناسی ارشد
شعيب حاجي تبار تبيين جامعه شناختي رابطه گرايشات ديني و سبک زندگي (مورد مطالعه: دانش آموزان متوسط دوم شهر رشت) کارشناسی ارشد 1398/11/30
هومن حسن زاده دستفروش تجزيه وتحليل عوامل مؤثر بر کارآيي بانک مرکزي : کاربرد الگوسازي پويايي¬شناسي سيستمي کارشناسی ارشد
محسن حيدري مقدم بررسي رابطه فساد و اقتصاد سايه در کشورهاي منتخب نفتي کارشناسی ارشد 1400/06/24
امير جعفري بررسي رابطه ي بين نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکت هاي واردات محور پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/06/31
سهيلا جهانگيري حيدري تبيين جامعه شناختي رابطه بين طرد اجتماعي و کيفيت زندگي در ميان حاشيه نشينان منطقه 14 شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/30
الهام کنعاني بررسي مناسب بودن استراتژي صادرات آب مجازي در استانهاي ايران با استفاده از شاخص يکپارچه آبي- اکوسيستمي- اقتصادي کارشناسی ارشد 1399/11/30
زهرا کاظمي ارائه الگوي قابليت‌هاي بازاريابي در چرخه عمر شرکت‌هاي نوپا (مورد مطالعه: شرکت‌هاي مستقر در پارک علم و فناوري استان فارس) کارشناسی ارشد 1400/06/31
سبحان مهدوي پور ارزيابي سياست قيمت گذاري انرژي در چارچوب نظريه کنترل بهينه: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد
زهرا ملکي زاده بررسي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي ايران کارشناسی ارشد 1399/11/26
مريم مشايخ ارائه¬ي الگوي رفتار جنون خريد و بررسي وضعيت رفتار جنون خريد آنلاين در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/02/15
سيدصادق موسويان راد ارائه يک الگوي پويا براي بررسي تاثير سياست هاي انرژي مبتني بر خورشيد و باد بر انتشار CO2 در ايران: کاربرد رويکرد پويايي شناسي سيستمي فازي کارشناسی ارشد
مريم اميدي ارزيابي مالي سيستم روشنايي خيابان‌ها و محاسبه‌ي تمايل به پرداخت مردم براي آن: مطالعه‌ي موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/11/06
علي پيرداده بيرانوند تحليل تأثير سياست‌هاي پولي بانک مرکزي در مديريت نقدينگي اقتصاد ايران: رويکرد پويايي‌شناسي سيستمي کارشناسی ارشد
محمدرضا وقفي پيش بيني دوره ( طول مدت) بيکاري در ايران: کاربرد رهيافت داده کاوي کارشناسی ارشد 1400/06/22
رضا بهمني بررسي رابطه بين دين داري، تعهد حرفه اي و رضايت شغلي با کيفيت حسابرسي: با توجه به نقش ميانجي گري رفتار ناکارآمد حسابرس کارشناسی ارشد 1399/05/19
عليرضا خوش بين طراحي فرايند جامعه پذيري سازماني: مطالعه موردي شرکت برق منطقه اي استان فارس کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدجواد هدايت فرد عوامل اقتصادي اجتماعي مرتبط با نگرش زوج هاي جوان نسبت به سياست هاي جمعيتي افزايش فرزند آوري در شهر دزفول کارشناسی ارشد 1398/04/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادسنجي عمومي 230145071 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1140
اقتصاد کلان ميانه 230147021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1500) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
اقتصاد خرد 2 230131112 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/30 (1400 - 1600) ترم اول 1140
پول و ارز و بانك داري 230432101 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1530 الی 1700) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1530 الی 1700) 1400/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1140
مباني بانکداري و مديريت بانک 230332451 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1530 الی 1730) 1400/04/15 (0900 - 1100) 13992
نظام پولي و مالي اسلامي 230146041 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/24 (1000 - 1200) 13992
اقتصاد كلان 230332842 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/15 (1100 - 1300) 13992
اقتصاد رياضي 230131271 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/15 (0800 - 1000) 13992
نمایش 8 نتیجه
از 1