اعضای هیات علمی

پرويز رستم زاده

پرويز رستم زاده

پرويز رستم زاده    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پگاه عبدالهي آزمون وجود حباب نرخ ارز در ايران با استفاده از رويکرد انتقال مارکف کارشناسی ارشد 1393/10/28
مهرنوش عاقبت بين بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و معاملات با اشخاص وابسته با تأکيد برنقش تعديل کنندگي رقابت در بازار محصول (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران ) کارشناسی ارشد 1394/06/29
زهرا عقيلي يکپارچگي تجاري با رويکرد تنوع¬سازي مالي: ايران و شرکاي تجاري (اکو، D8 و اوراسيا) دکتری
سميه علي کرمي بررسي اثرات عوامل قيمتي و غير قيمتي بر تقاضاي صادرات غيرنفتي ايران دکتری 1398/08/19
علي عباسي تعيين قاعده بهينه پولي در شرايط انتظارات ناهمگن با در نظر گرفتن سلطه مالي:مورد مطالعه ايران دکتری 1399/06/31
محمدهادي عليزاده موضوعاتي در بانکداري و ماليه اسلامي: بانک هاي اسلامي، سرمايه گذاري مطابق با شريعت و صکوک کارشناسی ارشد 1396/12/19
سينا اميني زاده تحليل محتوا کيفي مباني پارادايمي برنامه هاي احزاب در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي دکتری 1399/06/31
زهرا انصاري اردلي نرخ بهينه ماليات بر مصرف انرژي با لحاظ سلامت عمومي: تحليل مقايسه اي دولت کلاسيک و دولت انتخاب عمومي دکتری
علي انصاري تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر نابرابري سلامت در ايران: کاربرد الگو سازي پويا شناسي سيستمي کارشناسی ارشد
شيوا عطائي اثرات توزيعي باوقفه تغييرات حجم پول بر نرخ ارز اسمي: مورد مطالعه ايران کارشناسی ارشد 1393/11/29
محسن عطايي بررسي تاثير مخارج دولت بر سلامت و رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1400/06/23
مريم بالائي چرياني بررسي تأمين مالي مسکن کم درآمدها از طريق تعاوني بر مبناي وقف کارشناسی ارشد 1394/12/19
مرضيه چرخ آبنوس بررسي ثبات مالي شرکت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص JT کارشناسی ارشد 1395/06/31
فاطمه چوبينه اثر تغييرات نرخ ارز بر تجارت بين الملل: مقايسه کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته کارشناسی ارشد 1397/02/25
خديجه دشتيان اشکالات اساسي قراردادهاي مشارکت موجود در بانکداري ايران و ارائه راهکاري بنيادي کارشناسی ارشد 1395/02/07
غزاله دهقان بررسي نقش کيفيت نهادي در اثرگذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات و وفور منابع طبيعي بر کارآفريني: مطالعه موردي کشورهاي منتخب نفتي کارشناسی ارشد
عليرضا دژبخش ايجاد يک شاخص شرايط پولي پويا براي ايران کارشناسی ارشد
محمدحسين ديانتي مقايسه دو اقتصاد بدون بهره با سپرده‌هاي تلفيقي و تفکيکي: يک تحليل نظري دکتری 1397/09/05
سيدنويد ديانت خواه بررسي عوامل مؤثر بر تفاوت مبلغ برآورد اوليه با قيمت تمام شده طرح‌هاي عمراني شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1396/09/19
زينب ديده ماه مطالعه رابطه رسانه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي جمعي با اميد اجتماعي (مورد مطالعه جوانان 18 – 29 سال شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
مريم اسمعيلي مطالعه رابطه آموزش با سلامت مادران و نوزادان در مراكز بهداشتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/03/12
سميرا فرج الله زاده تأثير نوآوري مالي در بازار سهام بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب در حال ‏توسعه و توسعه‏يافته کارشناسی ارشد 1400/06/31
عليرضا فرخي تحليل گفتمان برنامه هاي فرهنگي دولت نهم و دهم دکتری 1398/06/27
الهه فياض پور بررسي اثر گردشگري بر آلودگي محيط زيست ناشي از انتشار دي اکسيد کربن در کشورهاي منتخب منا کارشناسی ارشد 1400/03/04
زلمي فضلي بررسي تاثير نقد‌شوندگي بازار سهام بر رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد
فريدون فرودي بررسي اثرات مستقيم و سرريز اندازه بنگاههاي صنعتي بر توليد ناخالص داخلي در استانهاي ايران کارشناسی ارشد 1398/06/13
ابوطالب گندمکار اثرات پويايي جمعيت بر رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد
الهه غفاري ارزيابي تحولات نظام سکونتگاهي استان فارس(1390-1365) کارشناسی ارشد 1394/12/03
رها غرائي تاثير مشارکت مردم در بازار دارايي بر پويايي هاي کلان اقتصاد ايران دکتری 1398/11/13
الناز غلامشاهي اثر سرمايه اجتماعي بر ريسک اعتباري نظام بانکي ايران کارشناسی ارشد
مريم حاجي پيش بيني قيمت برق روز- بعد شرکت برق منطقه اي فارس با استفاده از الگوهاي تبديل موجک، حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان و گارچ نمايي کارشناسی ارشد 1395/07/14
نجمه حاجي پور رابطه توسعه مالي و رشد منطقه اي اقتصاد در ايران کارشناسی ارشد 1394/10/16
رزا حاجي زاده بررسي اثر ثبات بانکي بر بخش غير رسمي اقتصاد در کشورهاي منتخب عضو اوپک کارشناسی ارشد
سيد نورالدين هاشمي ليفرجاني تجزيه و تحليل کارايي مصرف انرژي بخش خانگي در اقتصاد ايران : رهيافت پويايي شناسي سيستم (افق 1404) کارشناسی ارشد
سارا حسن زادگان بررسي نقش ميانجي گري توانمندي روان شناختي در رابطه بين سرمايه روان شناختي و عملکرد شغلي کارکنان در شرکت پتروشيمي مرواريد کارشناسی ارشد 1397/06/26
مهدي حسن زاده تعيين مسير بهينه زماني نرخ هاي مالياتي منتخب و تاثير آن بر اشتغال بخش غير رسمي:مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/19
احد حيدري رتبه‌بندي بانک‌هاي منتخب در ايران با استفاده از الگوي CAMEL تعميم يافته کارشناسی ارشد 1397/02/04
فرشاد حسيني تحرک فني و اقتصادي در صنايع ايران در راستاي امنيت اقتصادي به عنوان يکي از اهداف اقتصاد اسلامي: مورد مطالعه شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/08/16
زينب ايمانيان مفرد بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با رضايتمندي گردشگران داخلي و خارجي شهر کاشان کارشناسی ارشد 1398/06/27
امينه ايري بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و کيفيت زندگي در بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد امام خميني شهرستان بندرترکمن کارشناسی ارشد 1398/09/23
حميدرضا ايزدي سياست¬ پولي و مالي بهينه بر مبناي راه حلي براي مسأله رمزي در اقتصاد ايران دکتری 1396/04/27
امير جعفري بررسي رابطه ي بين نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکت هاي واردات محور پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/06/31
سميرا جليلي عابدزاده روابط قبل از ازدواج و رضايت زناشويي: مطالعه‌ي موردي: زنان همسردار 50-20 ساله¬ي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1396/02/18
حسين کاکانژادي فرد بررسي رابطه بين نوسان پذيري بازده سهام، عملکرد عملياتي و بازده سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/03/24
راضيه کارواني ريزي بررسي عملکرد بانک هاي سرمايه گذاري در جهان و مقايسه آن با بانک هاي سرمايه گذاري در ايران در راستاي برقراري بانکداري اسلامي کارشناسی ارشد 1395/01/30
غلامرضا کريمي بررسي نقش صنعت بانکداري به عنوان واسطه گر مالي در يک اقتصاد باز کوچک با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي: مطالعه موردي اقتصاد ايران دکتری
محسن کريمي تعيين ماليات بهينه در اقتصاد باز کوچک و بررسي اثر آن بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران. دکتری 1399/06/31
اميرحسين کاظمي نسب مدلسازي و بهينه يابي آميخته بازاريابي با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چندمعياره فازي ( مطالعه موردي شرکت توان صنعت پلاستيک) کارشناسی ارشد 1395/06/31
هاشم کشاورزمويدي روابط پويا بين درآمد غيرنفتي ، هزينه هاي دولت و رشد اقتصادي: شواهدي از کشورهاي منتخب اسلامي کارشناسی ارشد
اميرعباس خالصي تعيين عوامل مؤثر بر صنعتي شدن ايران با رويکرد توسعه صادرات کارشناسی ارشد 1399/12/26
زهرا خليل نژاد نقش کانال هاي تجاري و مالي در انتقال تکانه هاي نفتي در کشورهاي عمده صادرکننده نفت دکتری 1399/06/31
مهدي خداياري سياست جنايي اسلام در قبال فساد اقتصادي (مطالعه تطبيقي با ديدگاه آيت الله خامنه اي) کارشناسی ارشد
جمال خسرواني توانا تحليلي بر ابزارهاي مالي اسلامي با تاکيد بر اوراق مرابحه کارشناسی ارشد 1398/06/31
عبدالحميد خسروي مکانيزم انتقال پولي و چرخه¬هاي تجاري در ايران : روش VAR و شبيه سازي مدل DSGE بيزين دکتری 1397/07/25
علي کياني اهميّت منشاء تکانه قيمت نفت براي نوسانات اقتصادي در يک كشور عمده صادركننده نفت دکتری 1399/05/19
فرخنده کوشا رابطه‌ي بين قيمت نفت و بازار سهام در ايران: رويکرد همجمعي نامتقارن کارشناسی ارشد 1395/06/23
غلامحسين محمودي اندازه گيري رشد بهره وري كل عوامل توليد شركت هاي داروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:با رويكرد مرزي تصادفي کارشناسی ارشد 1393/07/16
مهنوش مهرپور تخمين ريسک سيستماتيک شرکت هاي پتروشيمي شيراز و پتروشيمي خارک در بورس اوراق بهادار تهران : رويکرد رگرسيون فازي کارشناسی ارشد 1394/12/19
فاطمه مقيمي تأثير نقش تعديلي مسئوليت پذيري اجتماعي بر رابطه بين نوآوري و عملکرد مالي شرکت¬هاي بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/06/28
مسلم ملائي بررسي نقش عوامل پولي و ساختاري تورم در ايران کارشناسی ارشد 1397/04/06
سحر مرادي رودبالي طراحي مدل سنجش مسئوليت اجتماعي و سنجش ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/15
سيدرضا نجيبي بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک اعتباري بانک هاي ايران به تفکيک عقود اسلامي (بانک هاي منتخب) کارشناسی ارشد 1397/03/08
حميد ناصري ثبات قيمت ها و اعتبار سياست پولي در ايران کارشناسی ارشد 1398/04/04
شهره نصيرآبادي تعيين ماليات بهينه بر سرمايه مسکن در اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1395/03/03
محمدصادق نيساني شناسايي عوامل موثر بر ريسک اعتباري در صنعت بانکداري ايران با استفاده از آزمون استرس کارشناسی ارشد 1396/06/30
فاطمه نعمت اللهي بررسي آثار اقتصادي و رفاهي ماليات بر مصرف سوخت فسيلي و يارانه به تحقيق و توسعه در اقتصاد ايران در راستاي کاهش آلودگي هوا دکتری 1397/11/28
نيما نيلفروشان واکنش سياست پولي به نوسانات بازار سهام در اقتصاد ايران دکتری 1397/10/18
مريم نوشيدني بررسي اثرات جهاني‌شدن بر توزيع درآمد در کشورهاي منتخب OIC و مقايسه آن با کشورهاي منتخب ‌ OECD کارشناسی ارشد 1398/06/31
سکينه اوجي مهر تجزيه و تحليل ناسازگاري زماني سياست هاي پولي و مالي در اقتصاد ايران دکتری 1395/12/09
مجتبي پناهي تحليل تأثير رجحان‌هاي اجتماعي بر خنثي‌سازي تحريم‌ها با استفاده از روش اقتصاد آزمايشگاهي (يک راهکار پدافند غير‌عامل در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي) کارشناسی ارشد 1396/06/29
سارا پرنگ بررسي تأثيرکيفيت نهادي بر نوسان رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1395/12/21
ساناز پوردامغان رتبهبندي پتانسيل توليد بيوگاز از منابع زيست توده در استانهاي ايران کارشناسی ارشد 1400/06/20
فاطمه رحيم زاده اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و هزينه مبادله زبان هاي مختلف بر تجارت بين الملل در کشورهاي منتخب خاورميانه کارشناسی ارشد 1394/12/19
رضا راميار بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي مرتبط با کيفيت زندگي: مقايسه مهاجران و ساکنان بومي شهر دهدشت. کارشناسی ارشد 1394/06/30
مرضيه رصاف اثرات رفاهي تحريم اقتصادي در ايران: کاربردي از نظريه بازي¬ها دکتری 1400/06/31
رضا رستگاري ارائه مدل ساختاري معادله اي اثربخشي استراتژي بازاريابي تأثيرگذار در بستر اينستاگرام کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمد امين رشادت برساخت اجتماعي فرآيند مشارکت سياسي زنان در افغانستان (بسوي يک نظريه ي زمينه اي) دکتری 1397/06/31
الهام رضايي اصل بررسي ميزان پايداري دانشگاه شيراز و ارائه راهکارهايي براي ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1395/06/29
غلامرضا رضايي الگوي مشارکت در برنامه‌ريزي راهبردي، نقش واسطه‌اي سيستم اطلاعات حسابداري مديريت و ابعاد روانشناختي در ايجاد مازاد بودجه‌اي دکتری 1396/09/07
ايمان روستا سياست‌هاي پولي و مالي بهينه، با تأکيد بر خروج غيرتورمي از رکود: مطالعه موردي اقتصاد ايران دکتری 1399/06/03
علي صادقي همداني تحليل رفتار پوياي کارآفرين در يک اقتصاد اسلامي دکتری 1398/10/16
عبدالرسول صادقي عوامل پولي و مالي تاثيرگذار بر توسعه اقتصادي دکتری
محمد حسين سجاديان عوامل موثر بر سودآوري بانک‌هاي منتخب با تاکيد بر بانکداري سايه‌اي و رقابت‌پذيري کارشناسی ارشد 1399/06/30
مهدي صارم تئوري تعيين سطح قيمت ها، تعادل انتظارات عقلايي و نااطميناني سياست پولي دکتری 1395/08/03
سيده سارا شهبازي اثر نهادها و اندازه دولت بر عملکرد صادرات غير نفتي در کشورهاي سازمان صادر کننده نفت (اوپک) کارشناسی ارشد 1397/11/23
مريم شهرياري فهلياني بررسي تأثير تجميع فضايي فعاليت هاي صنعتي بر بهره وري کل عوامل در صنايع کارخانه اي ايران کارشناسی ارشد 1394/06/31
علي شريفي کارشناسی ارشد
حمزه شيخياني تاثير آزادسازي تجاري بر نابرابري درآمدي تحت حاکميت اقتصاد مقاومتي: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه ( مطالعه موردي ايران) دکتری 1397/11/24
نرجس شيري بررسي مقايسه اي عوامل مرتبط با جامعه پذيري فرزندان خانواده هاي گسسته و پيوسته (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1396/05/03
محبوبه شجاعيان بررسي نقش واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بر رشد صادرات غير‌نفتي در کشورهاي عضو اوپک کارشناسی ارشد 1396/04/14
نجمه تفرج نوروز بررسي ارتباط ميان توسعه مالي، سرمايه گذاران نهادي و رشد اقتصادي: مورد مطالعه کشورهاي منتخب سازمان همکاري اسلامي کارشناسی ارشد 1397/11/30
عباس توانا بررسي نقش بخش واقعي در تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1398/01/30
زهرا توحيدي زاده ماليت پول و اصل آن در گذر زمان کارشناسی ارشد
علي توضيح طراحي و اعتباريابي چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتي در آموزش‌وپرورش: رويکردي ترکيبي دکتری 1398/05/01
زينب يادگار اثر سرايت در بازار سهام ايران: رويکرد نظريه شبکه دکتری
زينب يادگار بررسي نقش کيفيت نهادي در ميزان تأثير گسترش سهم بانک‌هاي خصوصي بر ثبات سيستم بانکي در ايران کارشناسی ارشد 1397/06/20
فاطمه زارعي بررسي تأثير نااطميناني اقتصاد کلان بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران کارشناسی ارشد 1395/06/31
شاپور زارعي بررسي تاثيرات شوکهاي خبري بر سياست هاي پولي در اقتصاد ايران با استفاده از يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE ) دکتری 1397/02/04
ماندانا زارع طراحي سيستم هزينه‌يابي بر‌مبناي فعاليت زمان‌گرا با رويکرد منطق فازي (مطالعه موردي: شرکت لعاب ياس فارس) کارشناسی ارشد 1393/12/19
لادن ايران پور آزمون علّيت بين کارآفريني و بيکاري در کشورهاي منتخب منبع محور، کارآيي محور و نوآور محور کارشناسی ارشد 1398/06/31
زينب خسرواني بررسي تاثير تحريم هاي اقتصادي بر نابرابري درآمد در ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
مجيد شفيعي بررسي نقش کيفيت نهادي در ميزان اثرگذاري توسعه مالي بر نابرابري درآمد درکشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1399/06/30
سحرسادات محمدي طراحي الگو و ساختار دهي مساله گردشگري پايدار –مسئولانه با رويکرد روش‌شناسي چندگانه سيستمي دکتری 1399/11/30
گل ايين افضل مقايسه‌ي تطبيقي شکل‌گيري فساد اقتصادي در جوامع سرمايه‌داري و اسلامي کارشناسی ارشد 1397/06/31
زينب علمدار بهينه¬سازي پورتفوي تسهيلات بانکي از طريق برنامه ريزي آرماني فازي(مورد مطالعه: بانک مسکن استان فارس) کارشناسی ارشد 1396/07/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بانکداري بين الملل 230131461 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/26 (1000 - 1200) ترم اول 1140
موضوعات انتخابي در اقتصاد پولي 230177341 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/25 (0800 - 1000) ترم اول 1140
اقتصاد خرد ميانه 230146511 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
بانكداري اسلامي پيشرفته 230146081 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/04/12 (1000 - 1200) 13992
اقتصاد خرد پيشرفته 2 230177052 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1430 الی 1600) 1400/04/24 (1000 - 1200) 13992
پول و بانکداري 230131141 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/19 (0800 - 1000) 13992
نمایش 6 نتیجه
از 1