اعضای هیات علمی

پيام شجاعي

change-logo

پيام شجاعي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/pshojaeii

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کبري عباسي ساختار قدرت در خانواده و رابطه آن با استفاده از خدمات مراقبت دروان بارداري در شهر لار کارشناسی ارشد 1395/02/22
مهناز احراري الويت بندي عوامل موثر در اشاعه سيستم مدريت زنجيره تامين سيار با استفاده از رويكرد فرايند رتبه بندي تفسيري (IRP) مورد مطالعه صنايع لبني استان فارس کارشناسی ارشد 1396/12/19
روح اله اکبري \tبررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي تعهد سازماني کارکنان شرکت مديريت توليد برق فارس کارشناسی ارشد 1397/06/31
فرشاد علمداريولي ايجاد رويکردي براي تحليل پوياي مدل کسب وکار پايدار: مورد مطالعه شرکت توليدي صنعتي فراسان دکتری 1399/06/31
محمد امين بررسي موانع اجراي مدل توسعه اي يونيدو در خصوص تشکيل کنسرسيوم صادراتي در خوشه هاي فرش دستباف در ايران کارشناسی ارشد 1397/11/29
سهيلا اوريده شناسايي و اولويت بندي عوامل حياتي موفقيت پياده سازي عمليات ناب در دانشگاه شيراز به روش بهترين- بدترين کارشناسی ارشد 1397/06/27
پريسا بهلولي سياست بهينه زيست محيطي در شرايط وجود نااطميناني اقتصادي و زيست محيطي در ايران: رويکرد نهادگرايي دکتری 1397/06/25
مريم بالائي چرياني بررسي تأمين مالي مسکن کم درآمدها از طريق تعاوني بر مبناي وقف کارشناسی ارشد 1394/12/19
هادي بهمنش مدل‌سازي ساختاري تفسيري پذيرش تجارت سيار در شرکت‌هاي دانش‌بنيان پارک علم و فناوري استان فارس کارشناسی ارشد 1395/06/31
انا بوالوردي زاده ارائه ي مدلي براي انتخاب تامين کننده ي سبز در دانشگاه شيراز با استفاده از رويکرد هاي چند معياره و تئوري راف کارشناسی ارشد 1397/11/27
آزيتا دامن کشان کاربرد نظريه صف فازي در توسعه مدل و شبيه سازي پايانه کانتينري بندر شهيد رجايي کارشناسی ارشد 1395/12/21
ابوطالب ارمودي بررسي رابطه بين دلبستگي به مکان و نگرش زيست‌محيطي، موردمطالعه: رودخانه زاينده‌رود و پارک‌هاي اطراف آن کارشناسی ارشد 1397/06/17
محمدحسن اسفندياري مهني ارزيابي و اولويت¬بندي موانع پياده¬سازي زنجيره تأمين سبز(موردمطالعه: شرکت توليد برق جنوب) کارشناسی ارشد 1395/12/16
ايمان عشقي ثاني مطالعه تطبيقي شرکت‌هاي فعال بورس در گروه صنايع غذايي با رويکرد مالي و با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها و شاخص مالم کوئيست کارشناسی ارشد 1394/12/20
علي اسماعيل زاده رويارويي با چالش هاي انقلاب صنعتي چهارم با استفاده از نوآوري باز کارشناسی ارشد 1399/11/30
مهدي عوض نژاد تأثير آراء رياست جمهوري بر تخصيص بودجه در استان هاي ايران کارشناسی ارشد 1397/03/09
مليحه فراهاني مدل‌سازي مسئله زمان‌بندي فرود هواپيما در فرودگاه بين‌المللي شهيد دستغيب شيراز و حل با استفاده از الگوريتم‌هاي فرا ابتکاري کارشناسی ارشد 1397/04/10
فروغ فرجام ارائه‌ الگوي توسعه‌ي قابليت‌هاي شرکت‌هاي کوچک و متوسط شهرک صنعتي بزرگ شيراز در مديريت ريسک نوآوري باز کارشناسی ارشد
رقيه فتوح ابادي مطالعه عوامل اجتماعي- رواني مرتبط با کيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/16
زهرا حاجي پور تاثير بازار رقابت محصول بر عملکرد اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سيستم ارزيابي متوازن کارشناسی ارشد 1395/06/29
سيدمحمدعلي حميدي طراحي مدل پشتيبان تصميم در اولويت‌بندي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري دانشگاه‌ با به‌کارگيري رويکرد ترکيبي طراحي آزمايش‌هاي به روش تاگوچي و تصميم‌گيري چندمعياره (مورد مطالعه: دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
ارش حق بين تحليل زنجيره تأمين گردشگري پزشکي شهر شيراز: رويکرد نظريه داده بنياد کارشناسی ارشد 1399/06/31
اشکان حسني تحليل و اندازه گيري بهره وري شرکت نفت بهران کارشناسی ارشد 1395/12/22
سارا حسن زادگان بررسي نقش ميانجي گري توانمندي روان شناختي در رابطه بين سرمايه روان شناختي و عملکرد شغلي کارکنان در شرکت پتروشيمي مرواريد کارشناسی ارشد 1397/06/26
مريم حياتي اثر رژيم نرخ ارز و تکانه هاي نفتي بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب صادرکننده ي نفت کارشناسی ارشد 1396/06/29
زهرا حيدري حسام ابادي آينده‌پژوهي عوامل مؤثر بر انتقال فنّاوري تشخيصي در بيمارستان‌هاي عمومي دولتي شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه السادات حسيني بررسي تأثير کيفيت حسابرسي و حاکميت شرکتي بر ارزش وجه نقد نگهداري شده به‌وسيله شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/11/27
نسرين جعفري مجرد تاثير باز بودن تجارت ومتنوع سازي صادرات بر نوسانات توليد درکشورهاي منتخب درحال توسعه کارشناسی ارشد 1396/06/29
معصومه جعفرپور ارائه مدلي براي بهبود عملکرد زنجيره تأمين سرد با به‌کارگيري مدل‌سازي ساختاري تفسيري فازي و ميکمک فازي (موردمطالعه: صنايع لبنياتي استان فارس) کارشناسی ارشد 1397/09/28
ليلا جوادي سنجش کيفيت خدمات دولت الکترونيک در اداره کل امور مالياتي استان فارس با استفاده از سيستم استنتاج فازي کارشناسی ارشد 1395/12/14
صبا جوکار شناسايي و ارزيابي ريسك هاي اجتماعي در پروژه هاي عمراني منطقه تاريخي-فرهنگي شهر شيراز با استفاده از تكنيك تحليل شبكه اجتماعي کارشناسی ارشد 1399/06/31
ليلا کنعاني بررسي تأثير چرخه عمر بر محافظه‌کاري شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/12/08
محمدحسين کرمي طراحي الگوي آموزش چيدمان درون-فروشگاهي کارکنان فروش شرکت لبنيات رامک با استفاده از تکنيک بازي‌وارسازي کارشناسی ارشد 1400/06/31
خديجه کاوه آينده پژوهي عوامل موثر بر پياده سازي اينترنت اشياء در صنعت گردشگري استان فارس کارشناسی ارشد 1399/06/31
فرهاد مزارعي نژاد اندازه گيري،تجزيه و تحليل بهره وري در سيستم بانکي کارشناسی ارشد 1394/12/20
حسين مهرکي بررسي نقش کيفيت توليدات داخلي در دفاع اقتصادي و راهکارهاي تقويت آن در صنعت پتروشيمي (مورد مطالعه : پتروشيمي بوشهر) کارشناسی ارشد 1396/05/25
مهدي مقدسي مطالعه تطبيقي بافت فيزيکي و ساخت اجتماعي شهر شيراز از آغاز حکومت زنديه تا پايان حکومت پهلوي کارشناسی ارشد 1395/11/25
سحر مرادي رودبالي طراحي مدل سنجش مسئوليت اجتماعي و سنجش ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/15
زهرا نکوئي طراحي مدل سيستمي کيفيت آموزش دانشگاه شيراز با استفاده از رويکرد تلفيقي مدلسازي ساختاري تفسيري فراگير و مدلسازي معادلات ساختاري کارشناسی ارشد 1400/06/29
پرديس نيکونام نظامي اولويت‌بندي راهکارهاي ارتقا سلامت اداري در کلان پروژه‌هاي عمراني شهري با به ‌کارگيري رويکرد تصميم گيري چندمعياره فازي (موردمطالعه: پروژه‌هاي شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1399/11/29
محمدرضا پورعنقا بررسي نقش نظارتي هيأت مديره در اجتناب مالياتي شرکتهاي خانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/06/31
عنايت الله رئيسي تبيين جامعه شناختي رفتار تخريبي در بين دانش آموزان دبيرستاني دکتری 1395/06/24
مصطفي راحمي حقيقي بررسي اثر واسطه‌اي عدم تقارن اطلاعاتي بر رابطه‌ي بين قابليت مقايسه‌ي صورت‌هاي مالي و نگهداشت وجه نقد شرکت‌هاي بورس اوراق بهادارتهران کارشناسی ارشد 1397/10/29
محمدرسول رجب زاده طراحي روش پيش بيني ارزش بيت کوين با استفاده از سري‌هاي زماني و الگوريتم‌هاي فراابتکاري کارشناسی ارشد 1398/06/31
منصوره روشن ارائه‌ي الگوي برونسپاري بخش‌هاي منتخب بيمارستان زينبيه شيراز با استفاده از تکنيک¬هاي تصميم‌گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1397/09/28
مهدي سجادي پور شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي تعيين شيوه خريد خدمات در شرکت آب و فاضلاب شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/25
لادن صميمي بررسي تأثير سرمايه فکري بر رابطه بين رقابت در بازار محصول و بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/03/30
مونا سياح فر ارايه‌ي مدل زنجيره‌ي ارزش پايدار با استفاده از توسعه‌ي الگوي پورتر و کارت امتيازي متوازن در يک واحد صنعتي (مطالعه‌ي موردي: شرکت پرميوم‌باند) کارشناسی ارشد 1396/12/12
حامد شيباني تذرجي بررسي عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري صنعت فرش دستباف سيرجان با تکيه ‌بر رويکرد ISM-BWM-ANP کارشناسی ارشد 1397/06/21
نجمه شيرواني اندازه گيري و تجزيه و تحليل شاخص هاي عملکرد در مقايسه بين شرکت هاي کاشي و سراميک بخش خصوصي و دولتي کارشناسی ارشد 1395/06/31
صديقه صولتي اولويت‌بندي راه‌حل‌هاي غلبه بر موانع اجراي لجستيک معکوس با به‌کارگيري مدل ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي - تاپسيس با رويکرد فازي نوع دوم (مورد مطالعه: صنعت فولاد و ذوب آهن استان فارس) کارشناسی ارشد 1397/09/20
ندا سلطاني تأثيردانش زيست‌محيطي بر رفتار زيست‌محيطي زنان در مواجهه با پديده ‌گردوغبار: مطالعه موردي شهرهاي جنوب غرب استان خوزستان کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد تهمتني سنجش کيفيت خدمات ادارات پست استان فارس با استفاده از مدل هاي سروکوال، سروپرف و روش تحليل پوششي داده ها کارشناسی ارشد 1394/12/16
زينب يادگار بررسي نقش کيفيت نهادي در ميزان تأثير گسترش سهم بانک‌هاي خصوصي بر ثبات سيستم بانکي در ايران کارشناسی ارشد 1397/06/20
علي زماني تجزيه و تحليل و چشم‌انداز مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي (مطالعه‌ي موردي استان فارس) کارشناسی ارشد 1395/03/29
صديقه البرزي سلطان ابادي مطالعه جامعه شناختي رفتارهاي مبتني بر سلامت در ميان جوانان شهر شيراز دکتری 1398/11/29
امين جوانمردي ارائه مدل ارزيابي ريسک در پروژه هاي EPC با استفاده از روش تلفيقي فراترکيب و تصميم گيري چند معياره ( مورد مطالعه: پروژه تصفيه خانه شهر جديد صدرا) کارشناسی ارشد 1396/06/12
زهرا محيط قيري طراحي چندهدفه نمودار کنترل x? با استفاده از الگوريتم ژنتيک (موردمطالعه: شرکت پگاه فارس) کارشناسی ارشد 1397/04/30
گل ايين افضل مقايسه‌ي تطبيقي شکل‌گيري فساد اقتصادي در جوامع سرمايه‌داري و اسلامي کارشناسی ارشد 1397/06/31
سيمين ايران پور بررسي تأثير کميته حسابرسي بر کيفيت حسابرسي و ارزش شرکت کارشناسی ارشد 1396/11/25
مرتضي مصلح سبک زندگي در انديشه‌هاي اريک فروم کارشناسی ارشد 1395/06/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مديريت فناوري و نوآوري 230341771 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/15 (1400 - 1600) ترم اول 1140
تحقيق در عمليات 2 230332622 3 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1130 الی 1300) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/27 (0900 - 1100) ترم اول 1140
زبان تخصصي مديريت 230348011 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) 1400/10/19 (0900 - 1100) ترم اول 1140
نگرش سيستمي و تفکر استراتژيک 230349921 3 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1400 الی 1700) 1400/10/21 (1400 - 1600) ترم اول 1140
پويايي سيستم ها 230372291 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1100) 1400/10/23 (1300 - 1500) ترم اول 1140
زبان تخصصي مديريت 230348231 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1500 الی 1700) 1400/10/30 (0900 - 1100) ترم اول 1140
مديريت زنجيره تامين 230341741 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1400/04/21 (1600 - 1800) 13992
تصميم گيري و تحقيق در عمليات پيشرفته 230341131 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/14 (1300 - 1500) 13992
تحقيق در عمليات 2 230332622 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1130 الی 1300) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1130 الی 1300) 1400/04/20 (0900 - 1100) 13992
تحقيق در عمليات 1 230332611 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/17 (0900 - 1100) 13992
نمایش 10 نتیجه
از 1