اعضای هیات علمی

سيدمحمدهاشم پوريزدانپرست

سيدمحمدهاشم پوريزدانپرست

سيدمحمدهاشم پوريزدانپرست    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد توسعه 230131211 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/20 (1400 - 1600) ترم اول 1140
اقتصاد ايران 230131221 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/26 (1400 - 1600) ترم اول 1140
موضوعات انتخابي دراقتصاد3 230131463 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) 1400/10/23 (1000 - 1200) ترم اول 1140
موضوعات انتخابي دراقتصاد 230145321 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1600 - 1800) ترم اول 1140
مسائل اقتصاد ايران 230145571 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1530) 1400/04/06 (0800 - 1000) 13992
اصول علم اقتصاد 230231121 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1630 الی 1800) 1400/04/19 (0800 - 1000) 13992
موضوعات انتخابي دراقتصاد3 230131463 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1630) 1400/04/16 (0800 - 1000) 13992
مباني فقهي اقتصاد اسلام 230131151 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/24 (0800 - 1000) 13992
نمایش 8 نتیجه
از 1