اعضای هیات علمی

روح اله شهنازي

روح اله شهنازي

روح اله شهنازي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاساعات مشاوره اینجانب به شرح زیر می باشد.

یک شنبه ساعت 8-9:30

سه شنبه ساعت 8-9:30

لینک مشاوره مجازی:

http://vroom.shirazu.ac.ir/r-shahnazi


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علي عابدي قهي برآورد تمايل به پرداخت براي بيمه ي درماني تکميلي با استفاده از الگوي پوياي زندگي تقاضا: مطالعه ي موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/31
حبيب اله افشون بررسي اثرات مخارج عمومي بر متغيرهاي كلان اقتصادي تحت قاعده بودجه متوازن در ايران: رهيافت DSGE دکتری 1399/05/01
فرشيد احمدي فارساني بررسي تاثير مديريت حسابرسي بر توانايي کشف مديريت سود توسط حسابرسان دکتری 1398/02/04
وحيده احمدي پويايي هاي فرار مالياتي در ايران؛ رويکرد اقتصاد رفتاري با روش عامل مبنا دکتری 1400/06/31
محمود عليگو تحليل شبکه اي هويت دانش آموزان متوسطه پنج قوم آذري، کرد،ترکمن، بلوچ و عرب دکتری 1400/06/31
علي عباسي تعيين قاعده بهينه پولي در شرايط انتظارات ناهمگن با در نظر گرفتن سلطه مالي:مورد مطالعه ايران دکتری 1399/06/31
زهرا عامري ارزيابي تاثير احداث واحد ايزومريزاسيون بر کارآيي فني و زيست‌محيطي پالايشگاه‌هاي نفت ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌ها (DEA) کارشناسی ارشد 1398/04/05
امير اميرپورزارمکلا بررسي اثرات سبدانتخابي وسيله¬نقليه خانوار برتقاضاي بنزين در گيلان کارشناسی ارشد 1395/03/31
زهرا انصاري اردلي نرخ بهينه ماليات بر مصرف انرژي با لحاظ سلامت عمومي: تحليل مقايسه اي دولت کلاسيک و دولت انتخاب عمومي دکتری
امين عربي فارسي: مدل¬سازي چگونگي تعيين سياست الزام سهم داخل در برنامه¬ريزي¬هاي مربوط به تجارت و توسعه صنعت نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران دکتری 1399/04/01
پريسا بهلولي سياست بهينه زيست محيطي در شرايط وجود نااطميناني اقتصادي و زيست محيطي در ايران: رويکرد نهادگرايي دکتری 1397/06/25
مريم بالائي چرياني بررسي تأمين مالي مسکن کم درآمدها از طريق تعاوني بر مبناي وقف کارشناسی ارشد 1394/12/19
سجاد بهپور شناسايي عوامل موثر بر نوسان توليد ناخالص داخلي در ايران دکتری 1397/03/13
مرضيه چرخ آبنوس بررسي ثبات مالي شرکت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص JT کارشناسی ارشد 1395/06/31
ويدا دادخواه بررسي ناکارآمدي‌هاي نهادي در بودجه‌ريزي دولتي و تأثير آن بر آنتروپي اقتصادي دکتری 1400/06/31
فاطمه دميري بررسي تاثير تکانه هاي نفتي بر بخش خارجي اقتصاد ايران: کاربرد يک الگوي تعادل عمومي تصادفي پوياي باز دکتری 1396/07/24
احمد دهقان فر اثر ساز و کارهاي اجراي قرارداد بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران: رهيافت اقتصادآزمايشگاهي دکتری
خسرو دهقان ‌رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در ايران (تحليل اقتصادسنجي فضايي) کارشناسی ارشد 1394/11/06
محمدحسين ديانتي مقايسه دو اقتصاد بدون بهره با سپرده‌هاي تلفيقي و تفکيکي: يک تحليل نظري دکتری 1397/09/05
سيدنويد ديانت خواه بررسي عوامل مؤثر بر تفاوت مبلغ برآورد اوليه با قيمت تمام شده طرح‌هاي عمراني شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1396/09/19
فريبا ابراهيمي بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و فقر در اقتصاد اسلامي کارشناسی ارشد
الهام فلاحي بررسي تطبيقي پديده‎ي مخاطره اخلاقي در نظام‎هاي اقتصادي سرمايه‎داري و اسلام کارشناسی ارشد 1396/01/29
محمد علي فني ارزشيابي ساختار اقتصاد ايران با رويکرد توسعه پايدار دکتری 1395/11/13
ندا فاطمي فر رابطه علَي ميان يکپارچگي و ثبات مالي در کشورهاي آسيا کارشناسی ارشد 1397/06/31
افروزسادات فروغي پور بررسي عوامل مؤثر بر زمينه‌هاي شکل‎گيري افزونه خواهي با تأکيد بر نقش حقوق مالکيت در کشورهاي منتخب کارشناسی ارشد 1396/04/20
محسن گله زن عراقي ارزيابي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اداره ي کل ورزش و جوانان استان فارس کارشناسی ارشد 1393/06/30
رزا حاجي زاده بررسي اثر ثبات بانکي بر بخش غير رسمي اقتصاد در کشورهاي منتخب عضو اوپک کارشناسی ارشد
ماجده هاشمي محاسبه ريسک طول عمر و اثرات اقتصادي آن بر سازمان هاي تامين کننده ي پوشش هاي بلند مدت مستمري در ايران کارشناسی ارشد 1394/12/20
يحيي حسني بررسي تأثير مصرف انرژي و فناوري اطلاعات و ارتباطات ( )ICTبر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهدي حسن زاده تعيين مسير بهينه زماني نرخ هاي مالياتي منتخب و تاثير آن بر اشتغال بخش غير رسمي:مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/19
محسن حيدري مقدم بررسي رابطه فساد و اقتصاد سايه در کشورهاي منتخب نفتي کارشناسی ارشد 1400/06/24
زهرا هنرمند شناسايي و اولويت بندي چالش هاي توسعه محصولي شناورسازي هاي سنتي ايران: مطالعه موردي شناورسازي هاي جنوب کشور کارشناسی ارشد 1391/12/15
نيوشا حسيني نيادشيران بررسي اثرات نوسانات نرخ ارز بر سرمايه گذاري بنگاه هاي صنعتي در ايران: 1389-1382 کارشناسی ارشد 1392/12/19
فرشاد حسيني تحرک فني و اقتصادي در صنايع ايران در راستاي امنيت اقتصادي به عنوان يکي از اهداف اقتصاد اسلامي: مورد مطالعه شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/08/16
بهنام ايزدي نقش تورم در اثر بخشي توسعه مالي بر رشد اقتصادي: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1393/06/29
محبوبه جعفري بررسي نقش کيفيت نهادي در اثربخشي منابع طبيعي بر رشد اقتصادي دکتری 1394/07/08
محمدعباس جعفري بررسي اثر فعاليت نهادهاي مالي بر درآمد مالياتي در ايران کارشناسی ارشد 1395/12/17
زين العابدين جعفري كاوش زمينه ها و ساز و كار هاي اجتماعي بروز و گسترش جراحي زيبايي مردان در تهران دکتری 1399/04/15
فاطمه جعفري زاده بررسي اثرات سرريز ساختار اقتصادي بر شدت انرژي در استان هاي ايران کارشناسی ارشد
ليلا جهانگيري تأثير سياستهاي اقتصاد کلان بر طول دوره رکود در کشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1394/12/17
زهرا جهاني تحليل مقايسه اي شبکه ي اقتصاد ايران و شناسايي بخش هاي حساس نسبت به تحريم ها کارشناسی ارشد 1398/06/31
لطف الله جرگاني تيلکي بررسي رابطه عليت ميان مصرف حامل¬هاي انرژي، رشد اقتصادي و گازهاي گلخانه¬اي در بخش¬هاي اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1394/09/16
عطيه جودوي بازنمايي زنان در كتاب هاي آموزشي زبان انگليسي‏ سطح نيمه پيشرفته‏: مطالعه موردي كتاب هاي امريكن انگليش فايل 4‏‏، تاچ استون 4 و ساميت 1 کارشناسی ارشد 1394/11/14
زهرا کلباسي مطالعه روابط نسلي در سينماي ايران (با تآکيد بر دهه 80) کارشناسی ارشد 1391/12/14
ليلا کريمي تعيين مسير بهينه مصرف آب با در نظر داشتن پايداري منابع آب در ايران دکتری 1397/11/27
محسن کريمي تعيين ماليات بهينه در اقتصاد باز کوچک و بررسي اثر آن بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران. دکتری 1399/06/31
زهرا خليل نژاد انحرافات نرخ ارز و ماندگاري تورم در ايران: کاربرد روش اتورگرسيو آستانه اي کارشناسی ارشد 1392/10/16
صديقه خاني معصوم آبادي پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي پتروشيمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل زنجيره مارکوف کارشناسی ارشد 1394/12/17
عبدالحميد خسروي مکانيزم انتقال پولي و چرخه¬هاي تجاري در ايران : روش VAR و شبيه سازي مدل DSGE بيزين دکتری 1397/07/25
علي کياني اهميّت منشاء تکانه قيمت نفت براي نوسانات اقتصادي در يک كشور عمده صادركننده نفت دکتری 1399/05/19
مريم لشني افراسيابي تأثير شوک‌هاي برون‌زاي نفتي بر باز تخصيص منابع ميان سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و دولتي در ايران کارشناسی ارشد 1394/06/30
سميرا مالمير تعيين کننده هاي اجتماعي – فرهنگي موثر بر نامگذاري مواليد در شهر شيراز (بررسي تطبيقي مواليد دهه-هاي 1360 و 1380 ) کارشناسی ارشد 1393/11/20
سارا مهرعليان بررسي تأثير عدم اطمينان مالي بر تورم و محصول در ايران: کاربرد الگوي مارکوف-جهشي کارشناسی ارشد 1392/12/20
معصومه ميرزاخاني امکان پذيري استفاده از اوراق وقفي در تأمين مالي پروژه هاي عمراني شهرداري ها و بررسي اثرات رفاهي آن در مقايسه با اخذ عوارض ( مطالعه موردي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1394/12/17
احمد مؤيدفرد بررسي آثار تامين مالي پروژه هاي عمومي از طريق انتشار اوراق مشارکت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران کارشناسی ارشد 1394/06/21
حسين محمدي بلبان آباد بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با انسجام هويت قومي در دانشجويان شهر سنندج کارشناسی ارشد 1391/07/25
کورش محمدي طيبي تحليل فضايي توزيع فعاليت هاي اقتصادي اصناف:مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1394/10/12
زهرا محب نقش تربيت ديني در اصلاح الگوي مصرف کارشناسی ارشد 1396/10/02
زهرا منفردوجشک اثرات نوسانات در قيمت نفت بر اقتصاد ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي چندبخشي کارشناسی ارشد 1396/02/27
شيما نقشبندي مطالعه رابطه بين مصرف رسانه‌اي و طلاق عاطفي (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
سيدرضا نجيبي بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک اعتباري بانک هاي ايران به تفکيک عقود اسلامي (بانک هاي منتخب) کارشناسی ارشد 1397/03/08
حميد ناصري ثبات قيمت ها و اعتبار سياست پولي در ايران کارشناسی ارشد 1398/04/04
شهره نصيرآبادي تعيين ماليات بهينه بر سرمايه مسکن در اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1395/03/03
محمدجواد نظري شناسايي موانع جذب سرمايه گذاري در استان فارس کارشناسی ارشد 1394/12/19
محمدصادق نيساني شناسايي عوامل موثر بر ريسک اعتباري در صنعت بانکداري ايران با استفاده از آزمون استرس کارشناسی ارشد 1396/06/30
فاطمه نعمت اللهي بررسي آثار اقتصادي و رفاهي ماليات بر مصرف سوخت فسيلي و يارانه به تحقيق و توسعه در اقتصاد ايران در راستاي کاهش آلودگي هوا دکتری 1397/11/28
مريم نوح پيشه اندازه¬گيري پويايي کسب و کار بين بنگاه¬ها، مطالعه¬ي موردي: بنگاه¬هاي منتخب پذيرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/01/26
سيده زهرا نورايي سالک طراحي و اعتباريابي الگوي شايستگي‌هاي مرتبط با سوادهاي جديد رهبري مديران حوزه اقتصادي-رويکرد ترکيبي دکتری 1399/06/31
نيوشا نورجاني يک مطالعه تجربي از ارتباط تورم و هزينه نهايي واقعي نيروي کار در ايران کارشناسی ارشد 1392/06/28
مريم اميدي ارزيابي مالي سيستم روشنايي خيابان‌ها و محاسبه‌ي تمايل به پرداخت مردم براي آن: مطالعه‌ي موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/11/06
مجتبي پناهي تحليل تأثير رجحان‌هاي اجتماعي بر خنثي‌سازي تحريم‌ها با استفاده از روش اقتصاد آزمايشگاهي (يک راهکار پدافند غير‌عامل در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي) کارشناسی ارشد 1396/06/29
رها پوراحمدي حقيقي تعيين قاعده بهينه سياست پولي با در نظر گرفتن اهميت ثبات نرخ ارز : مورد مطالعه ايران دکتری 1397/04/20
ساناز پوردامغان رتبهبندي پتانسيل توليد بيوگاز از منابع زيست توده در استانهاي ايران کارشناسی ارشد 1400/06/20
سيد محمد هاشم پوريزدانپرست بررسي تأثيرات متقابل اقتصادي انقلاب اسلامي و اقتصاد سياسي بين الملل دکتری 1399/10/27
وحيد رحيم زاده رابطه عليت ميان توليد ناخالص داخلي، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي-مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه منتخب کارشناسی ارشد 1392/06/30
مرضيه رصاف اثرات رفاهي تحريم اقتصادي در ايران: کاربردي از نظريه بازي¬ها دکتری 1400/06/31
آرمان رضائيان بررسي نقش ميانجيگري اعتماد سازماني در رابطه بين ابعاد شخصيت و سکوت سازماني کارکنان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/28
ايمان روستا سياست‌هاي پولي و مالي بهينه، با تأکيد بر خروج غيرتورمي از رکود: مطالعه موردي اقتصاد ايران دکتری 1399/06/03
علي روحاني كاوش فرايندهاي اجتماعي چگونگي شكل‌گيري عواطف نسبت به مهاجرين افغان مقيم شهر شيراز، ارائه يك نظريه زمينه‌اي دکتری 1394/07/29
علي صادقي همداني تحليل رفتار پوياي کارآفرين در يک اقتصاد اسلامي دکتری 1398/10/16
محمد صادق زاده مهارلوئي کشف مديريت سود با استفاده از شبکه‌هاي عصبي و مقايسه آن با مدل‌هاي آماري: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/16
مهدي صارم تئوري تعيين سطح قيمت ها، تعادل انتظارات عقلايي و نااطميناني سياست پولي دکتری 1395/08/03
اکرم سرحدي بررسي نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در تحرک سرمايه: مورد مطالعه کشورهاي عضو اکو(2009-1995). کارشناسی ارشد 1392/07/10
عبدالکريم صيادي نژاد بررسي تاثير سياست مالي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران کارشناسی ارشد
امير سيدعليخاني مدلسازي مشتريان استارت‌آپ نرم‌افزاري با رويکرد عامل‌بنيان و تحليل شبکه‌‌ي اجتماعي از منظر متدلوژي استارت‌آپ ناب دکتری 1400/05/05
ليلا شاه علي اثرات گذار جمعيتي بر متغيرهاي کلان اقتصادي در ايران: کاربرد همجمعي آستانه‌اي کارشناسی ارشد 1394/10/26
سيده سارا شهبازي اثر نهادها و اندازه دولت بر عملکرد صادرات غير نفتي در کشورهاي سازمان صادر کننده نفت (اوپک) کارشناسی ارشد 1397/11/23
فاضل شمسي زادگان \tاستخراج منحني فيليپس کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ايران با استفاده از روش داده هاي پانلي (1390:4 – 1350:1) کارشناسی ارشد 1392/06/19
اکبر شريفي بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصولات،ساختار مالکيت، ريسک مالي و حق¬الزحمه¬ي حسابرسي در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/06/31
فاطمه سهرابي وابستگي متقابل ميان بازار سرمايه و بازار پول: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
سارا تقا بررسي تأثير حقوق مالکيت بر کارآفريني در کشورهاي منتخب کارشناسی ارشد 1396/04/20
احسان طالبي بررسي اثر تحريم هاي ايالات متحده آمريکا بر شکاف توليد ايران کارشناسی ارشد 1393/04/30
حسن توکلي اثرات تکانه هاي مخارج دولت بر بهره وري بنگاه ها و ترجيحات مصرف کنندگان در ايران کارشناسی ارشد 1395/08/08
نادر طيبي بررسي امکان¬سنجي اجراي ارزيابي متوازن در منطقه ويژه اقتصادي شيراز کارشناسی ارشد 1393/12/19
زهرا تذکر بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت عمومي در زنان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/22
حميدرضا واعظيان بررسي تأثير بازارهاي بين‌المللي منتخب، نوسانات نرخ ارز و تحريم‌هاي بين‌المللي بر شاخص‌هاي عملکردي بورس اوراق بهادار تهران به تفکيک صنايع از سال 1389 تا 1399 دکتری
زينب يادگار اثر سرايت در بازار سهام ايران: رويکرد نظريه شبکه دکتری
زينب يادگار بررسي نقش کيفيت نهادي در ميزان تأثير گسترش سهم بانک‌هاي خصوصي بر ثبات سيستم بانکي در ايران کارشناسی ارشد 1397/06/20
حميده يزدان پناه بررسي تاثير سياست احتياطي کلان بر ثبات مالي در ايران دکتری 1399/11/29
مجتبي يوسفي ديندارلو تدوين چارچوب آزمون استرس کلان براي ارزيابي ثبات مالي در نظام بانکي ايران دکتری
مريم يوسفي نيا ارتباط سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مصرف انرژي تجديدپذير بر انتشار دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1400/06/31
علي زماني تجزيه و تحليل و چشم‌انداز مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي (مطالعه‌ي موردي استان فارس) کارشناسی ارشد 1395/03/29
زهرا زارعي بررسي ترکيب بهينه مخارج دولت بر اساس وظايف اسلامي ومرسوم: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
عليرضا زارعي محمود آبادي بررسي شکل گيري و تحول نظريه هاي جامعه شناسي محيط زيست در نزد انديشمندان آمريکاي شمالي کارشناسی ارشد 1393/03/17
زهره زارع بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با انگيزش مديريتي در بين مديران ادارات دولتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/27
محمد زه تاب شناسايي موانع توسعه صادرات غير نفتي در استان فارس با تأکيد بر موانع نهادي کارشناسی ارشد 1398/06/31
زينب خسرواني بررسي تاثير تحريم هاي اقتصادي بر نابرابري درآمد در ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
فاطمه محمدي بررسي صوري شدن عقود بانکي در بانکداري بدون رباي ايران کارشناسی ارشد
گل ايين افضل مقايسه‌ي تطبيقي شکل‌گيري فساد اقتصادي در جوامع سرمايه‌داري و اسلامي کارشناسی ارشد 1397/06/31
رحيمه رستگارتل زالي بررسي رابطه حقوق مالکيت بر فقر در کشور هاي نفتي و غير نفتي منتخب اوپک و منا کارشناسی ارشد 1397/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رياضي پيشرفته 230177301 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1330 الی 1500) 1400/10/30 (1000 - 1200) ترم اول 1140
تاريخ عقايد اقتصادي 230131291 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1140
اقتصاد كلان ميانه 230146501 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/26 (1000 - 1200) ترم اول 1140
اقتصاد بخش عمومي پيشرفته 1 230177261 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/06 (0800 - 1000) 13992
نظامهاي اقتصادي 230131181 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1130 الی 1300) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1130 الی 1300) 1400/04/05 (1400 - 1600) 13992
موضوعات انتخابي در اقتصاد انرژي 230146551 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1530 الی 1730) 1400/04/12 (0800 - 1000) 13992
نمایش 6 نتیجه
از 1