اعضای هیات علمی

ماهرخ رجبي

change-logo

ماهرخ رجبي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباني جامعه‌شناسي عمومي 230237031 3 3 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/30 (1100 - 1300) ترم اول 1140
روشهاي تحقيق عملي 230231181 2 2 نامشخص (0000 - 0000) ترم اول 1140
روشهاي تحقيق نظري 230231171 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1140
روانشناسي اجتماعي 230231131 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/18 (1200 - 1400) ترم اول 1140
برنامه ريزي رفاه اجتماعي 230245371 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كاربردكامپيوتردرعلوم اجتماعي 230231721 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/02 (1000 - 1400) 13992
مباني مددكاري اجتماعي 230231481 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1400/04/24 (1200 - 1400) 13992
روشهاي تحقيق نظري 230231171 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/19 (1400 - 1600) 13992
مددكاري اجتماعي 230244801 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13992
روشهاي تحقيق نظري 230231171 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1