اعضای هیات علمی

احمد صدرايي جواهري

احمد صدرايي جواهري

احمد صدرايي جواهري    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادخردپيشرفته 1 - دكترا 230177011 3 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/22 (1000 - 1200) ترم اول 1140
اقتصاد كلان 230332842 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1630 الی 1800) 1400/10/22 (1300 - 1500) ترم اول 1140
كليات علم اقتصاد 230131501 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/18 (1600 - 1800) ترم اول 1140
اصول اقتصاد 230341911 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1100) 1400/10/23 (0900 - 1100) ترم اول 1140
ماليه بين الملل 230145151 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/16 (0800 - 1000) 13992
اقتصاد كلان 1 230131121 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/24 (1000 - 1200) 13992
زبان تخصصي 3 230131013 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1700 الی 1900) 1400/04/21 (0800 - 1000) 13992
اقتصادكلان 230432842 3 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 8 نتیجه
از 1