اعضای هیات علمی

محمدحسین ستایش

change-logo

محمدحسین ستایش    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی حسین کاظم سعدی سازگاری استانداردهای بین المللی حسابرسی با اخلاق حرفه‌ای و تأثیر آنها بر کیفیت گزارش حسابرس(مورد مطالعه: کشور عراق) کارشناسی ارشد 1402/06/14
سمیره عباس پور تحلیل بنیادی رفتار نامتقارن هزینه¬های چسبنده، با تاکید بر نقش مسئله نمایندگی و حاکمیت شرکتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1392/06/16
سیدامین عالمشاه مدل‌سازی اثرات اجرای حسابداری مدیریت زیست‌محیطی و استراتژی زیست‌محیطی بر عملکرد شرکت‌ها به کمک نظریه داده بنیاد دکتری
محمد الدریساوی کاربرد تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق کارشناسی ارشد 1402/06/29
محمد الفریجی بررسی تاثیر حسابرسی الکترونیکی و تجربه حسابرس بر میزان کشف تقلب توسط حسابرس کارشناسی ارشد 1402/06/20
عمار الغراوی بررسی تاثیر بودجه بندی مشارکتی بر الگوی مخارج دولت در کشور عراق کارشناسی ارشد 1402/11/10
مرتضی صالح مهدی الجعیفری نقش فناوری های نوظهور بر کیفیت حسابرسی در دانشگاه های دولتی عراق دکتری
عبدالمحسن ال ماضی بررسی عوامل موثر برکاهش مقاومت کارکنان در پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه های دولتی عراق کارشناسی ارشد 1401/12/09
مهدی عبدالحسین محمد النداوی برنامه¬ریزی بودجه و نقش آن در ارتقای سطح عملکرد اداری و مالی (مطالعه میدانی؛ صنعت برق کشور عراق) دکتری
احمد الراضی بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری در جریان های نقدی و دارایی های ثابت باتاکید برنقش تعدیلی بحران مالی کارشناسی ارشد 1402/06/29
احسان الشمری ارزیابی بکارگیری کلان داده ها با استفاده از الگوی پذیرش فناوری در موسسات حسابرسی: مطالعه موردی کشور عراق کارشناسی ارشد 1402/04/24
رحیم السویف بررسی رابطه همبستگی زوجی بین تغییرات ساختار مالکیت و بازده سهام با تاکید بر مالکیت نهادی مشترک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق کارشناسی ارشد 1402/06/20
علی الزبیدی رابطه توانایی مدیریتی و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق کارشناسی ارشد 1402/10/06
سیده سارا عاشوری نقش بلاک‌چین در پیشگیری از تقلب‌های مالی: نگرش خبرگان علمی و حرفه‌ای کارشناسی ارشد
منتظر عزیز شناسایی و رتبه بندی مشکلات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق بعد از اجرای IFRS دکتری
پدرام عزیزی تدوین الگوی کشف تقلب توسط حسابرسان دکتری
معصومه ازنب ارائه مدلِ بهینه‌‌ پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم علف‌های هرز و ارزیابی کارآیی آن در مقایسه با مدل ’z آلتمن کارشناسی ارشد 1393/06/05
اکرم باقری نقش فرهنگ‌سازمانی و سیستم‌های اطلاعاتی بر شکل تصمیم‌گیری حسابداران کارشناسی ارشد 1402/02/25
فهیمه ابراهیمی بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/10/26
محمد مهدی اسلامی علی آبادی بررسی رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و حق¬الزحمه حسابرسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/06/28
محمد احسان اسماعیل پور کرمانی دکتری
نرجس فراغت بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی با تأکید بر نوع صنعت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد 1392/06/17
سحر گرامی شیرازی بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش بینی سود با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1394/06/30
علی قاسمی اقباش تدوین الگوی کشف تقلب توسط حسابرسان دکتری
علی غیوری مقدم ارائه مدل جامع هزینه های نمایندگی در رابطه مدیر-مالک با استفاده از پویایی های سیستم دکتری 1397/10/19
ابوالفضل گرگانی فیروزجاه پیامدهای اقتصادی و مالی گزارش مشروط حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/16
بهاره حلیم مظفری بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین توان رقابتی در بازار محصول و ویژگی‌های حسابرس کارشناسی ارشد 1397/12/25
حسین کاکانژادی فرد بررسی رابطه بین نوسان پذیری بازده سهام، عملکرد عملیاتی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/03/24
زهرا کرمی بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی و ریسک ورشکستگی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/06/31
امیرحسین کربلائی رحیمی تاثیر مؤلفه‌های افشای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر مدیریت سود شرکت‌های خانوادگی کارشناسی ارشد
محدثه کارگرفردجهرمی بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/06/26
محسن کریمی بررسی دوام پذیری تئوری حسابداری مبتنی بر تکانه سود(مطالعه موردی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) دکتری 1394/06/30
عیسی کریمی پورنمچ الگوی بهینه پیش‌بینی خط‌مشی تقسیم سود و مدیریت سود با تمرکز بر متغیرهای مالی رفتاری و روان‌شناختی دکتری 1399/06/31
عیسی کریمی پورنمچ بررسی تأثیر گزارشگری مالی محافظه کارانه بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/08/07
فرهاد کاشانی پور بررسی تأثیر سازه¬های مؤثر بر جذب بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/03/31
دعاء کطرانی مهندسی مالی و کیفیت حسابرسی مطالعه موردی: مطالعه کشور عراق کارشناسی ارشد 1402/04/24
مصطفی کاظم نژاداصطهباناتی شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات در شرکت¬های کارشناسی ارشد 1389/06/31
مصطفی کاظم نژاد اصطهباناتی بررسی سودمندی روش‌های انتخاب متغیرهای پیش‌بین بهینه و روش‌های غیرخطی در پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1394/12/02
مجتبی خوش اندام بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با نقش تعدیلی مالکیت مدیریتی و پوشش ریسک کارشناسی ارشد 1401/11/15
سمانه خشنودی نیا بررسی آینده حسابرسی مستمر با استفاده از روش دلفی کارشناسی ارشد 1395/12/16
مریم کردوانی ارائه الگو و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد حسابرسی داخلی ( مطالعه موردی: صنعت آب‎ و فاضلاب ایران) دکتری
شعله منصوری بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر شرکت های درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/05/09
شعله منصوری بررسی تجربی سازه های حرفه ای گرایی و سودا گرایی در حرفه حسابرسی ایران دکتری 1396/04/28
زینب مهتری چارچوبی برای ارائه اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه دکتری 1397/08/30
محمد محمدیان الگویی برای ارزش آفرینی گزارشگری مالی و غیر مالی بانک ها از طریق شاخص سازی گزارشگری شهروند شرکتی دکتری 1397/08/30
حلمی مشاری تأثیر بکارگیری بودجه برنامه ای در برنامه ریزی و پاسخگویی دانشگاه های دولتی عراق (مطالعه تطبیقی در دانشگاه بصره) دکتری
سیده لیلا نبوی زاده بررسی رابطه عوامل موثر بر کیفیت افشای اطلاعات و درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/13
فهیمه السادات نجیبی بررسی رابطه بین قابلیت مدیران و میزان حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها) کارشناسی ارشد 1394/11/11
فهیمه السادات نجیبی بررسی رابطه قابلیت¬ مدیران و میزان حق‌الزحمه حسابرسی با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). کارشناسی ارشد 1394/11/11
مصطفی عبدالامیر موسی ناجی بررسی اثر افزایش مسئولیت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی موسسات حسابرسی : مطالعه موردی در کشور عراق کارشناسی ارشد 1402/06/14
اصلان نامدارپور تاثیر بیش‌اعتمادی سرمایه‌گذاران بر ارتباط ارزشی داده ها و اطلاعات حسابداری دکتری
محمدسجاد نظری بررسی رابطه عوامل موثر بر کیفیت افشای اطلاعات و درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/13
ابوذر پارسایی بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و هزینه های حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی کارشناسی ارشد 1395/12/16
محمد امین پیام بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/06/20
فرزانه رییسی بررسی تأثیر تعدیل کنندگی مدیریت سود بر رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1398/04/01
مصطفی راحمی حقیقی بررسی اثر واسطه‌ای عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌ی بین قابلیت مقایسه‌ی صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد شرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران کارشناسی ارشد 1397/10/29
میلاد رحیمی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و سیاست پولی بر پیش بینی ورشکستگی کارشناسی ارشد 1401/04/21
احسان رنجبر بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/17
زهرا رضائیان زاده بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری با استفاده از روش پدیدارشناسی کارشناسی ارشد 1401/08/25
منوچهر روستا بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کارایی مالی شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده ها-کارایی برتر کارشناسی ارشد 1392/05/30
نصرالله سعادت فر تعیین سبد بهینه سرمایه¬گذاری در بازارهای مختلف مالی ایران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1391/12/13
مصطفی صادق نیاخرم آبادی بررسی تاثیر هزینه سرمایه بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/07/05
مصطفی صادق نیاخرم ابادی تأثیر یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش میانجی عملکرد هزینه وکیفیت عملکرد با استفاده از معادلات ساختاری دکتری 1399/06/31
زهره صحرائیان بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام و بازده بازار کشورهای آسیایی کارشناسی ارشد 1391/07/10
الهام سلیمی بررسی رابطه بین اقلام مازاد کثیف و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/06/31
لیدا صیادی بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد مازاد و مدیریت سود با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ) کارشناسی ارشد 1394/06/31
امیر ستوده بررسی تاثیررقابت دربازارمحصول براثربخشی کنترلهای داخلی دربورس اوراق بهادارتهران کارشناسی ارشد 1396/06/27
مرتضی شمسا بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و محدودیت تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/07/09
کاظم شمس الدینی بررسی رابطه بین رفتار سرمایه¬گذاران با قیمت سهام و شخصیت آنان در بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1395/04/27
عبدالله تاج الدینی ارائه مدل تاثیر فناوری مالی بر گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتری
حیدر یوسف تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه توسط مؤسسات حسابرسی عراق کارشناسی ارشد 1402/10/06
یوسف زهیری الگوسازی اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری در محیط¬های تجاری جدید(رویکرد الکترونیک) کارشناسی ارشد 1402/04/24
محمدصادق زارعزاده مهریزی کارایی سیستم¬های انگیزشی بر ارتقای عملکرد شغلی حسابرسان: آزمون تجربی و شناسایی و الگوبندی مولفه¬های اثرگذار دکتری
مهدی ذوالفقاری تأثیر جریان های نقدی آزاد و فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست های بدهی و تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/06/28
منصور بارزمان ارائه الگوی بهینه مبنای محاسبه مالیات دکتری 1400/06/17
قاسم توحیدی نقش تنظیم شناختی هیجان بر رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی حسابداران کارشناسی ارشد 1399/06/31
انور بایزیدی مقایسه¬ی قدرت توضیحی مدل¬های ارزیابی سود باقیمانده (RIV) و رشد غیرعادی سود (AEG) در تعیین ارزش شرکت¬ها. کارشناسی ارشد 1387/06/31
الهه برزگر بررسی نحوه¬ی توزیع آماری نسبت¬های مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1386/06/28
محمدرضا بهمنش طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (تحقیق موردی: شرکت سرمایه گذاری البرز) کارشناسی ارشد 1383/07/14
علی حکیمی بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (برمبنای چارچوب نظری) برای دستگاه‌های اجرایی دولتی کارشناسی ارشد 1385/06/01
علی پنا رزمه بــررسی تأثیر اطلاعات حسابـــداری بر تصمیم گیری مدیران بانک‌ها (مطالعه موردی: مدیران بانک‌های مرکز استان فارس ( شیراز) و استان کهگیلویه و بویراحمد) کارشناسی ارشد 1383/06/28
نورالدین رستمی بررسی رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1383/12/17
امیررضا رمضانی بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت (ABB) در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1383/06/28
عبدالرحیم شمسی زاده تحلیل و پیش بینی قیمت سبد نفت خام سازمان اوپک با استفاده ازسری‌های زمانی فازی و آماری کارشناسی ارشد 1384/06/02
علی شیخی آثار نقض قراردادهای روان‏شناختی و عوامل سازمانی در تمایل افراد به گزارش تقلبات مالی در نظام بانکی دکتری 1402/09/29
مهدی صابری اسفرجانی تعیین مدل بهینه پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1386/06/27
حسین قربانی بررسی رابطه‌ی پاداش هیأت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد کارشناسی ارشد 1386/06/31
سارا کنعانی هرندی بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت سود و زیان جامع در ایران کارشناسی ارشد 1386/11/28
کمال گوینده مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1386/06/26
امین ناظمی بررسی نقش سود حسابداری و جریانهای نقدی در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1383/10/02
حبیب نیکو بررسی میزان استفاده از تکنیک¬های مدیریت مالی در تصمیمات مالی کوتاه مدت و بلندمدت ( مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1387/10/11
سیدعلی اکبر عابدی اونجی طراحی الگوی حسابرسی پسااجرای پروژه های بلندمدت دکتری
مهرنوش عاقبت بین بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و معاملات با اشخاص وابسته با تأکید برنقش تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ) کارشناسی ارشد 1394/06/29
فرشید احمدی فارسانی بررسی تاثیر مدیریت حسابرسی بر توانایی کشف مدیریت سود توسط حسابرسان دکتری 1398/02/04
غلامرضا احمدی شناسایی سازه¬های اثرگذار بر میزان اجرای بودجه¬ریزی مبتنی بر عملکرد با تأکید بر نظریه شبکه کنشگران دکتری 1402/05/30
جلال اکبری قوروقچی بررسی عملکرد و ساختار سرمایه شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/10/26
صفدر علی پور بررسی رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن¬ها کارشناسی ارشد 1388/06/31
وحید علیزاده طلاتپه مدل‌سازی سیستم تصمیم‌گیری سازمانی بر اساس اطلاعات حسابداری و اقتصادی به‌وسیله رویکرد پویایی‌شناسی سیستم دکتری 1400/06/20
هیثم الیساری بررسی و ارائه الگوی رتبه بندی شاخص های موثر بر سلامتی مالی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار بر اساس مدل های لوجیت و پروبیت دکتری
سیدجواد دلاوری الزامات گزارشگری مالی شرکت های کوچک دکتری 1398/06/24
مهدی ابراهیمی میمند ارائه چارچوب مفهومی گزارشگری ریسک و مدل شناسایی محرک‌های افشای اختیاری آن در حسابداری با استفاده از معادلات ساختاری دکتری 1396/02/06
بهرام عیسی نژاد عیسی لو بررسی رابطه بی of the expected income ن چسبندگی هزینه و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/07/10
احمد اسحاقی بررسی محافظه‌کاری در گزارشگری مالی شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/03/30
ناهید اتحادخوب بررسی ارتباط اجتناب از مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سازوکارهای راهبری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1398/11/27
مرضیه فریدونی بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد 1391/07/10
علی رضا قهرمانی ارائه مدلی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/09/17
علی غیوری مقدم رتبه بندی اعتباری از لحاظ توان پرداخت اصل و فرع بدهی ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1388/06/31
رشید غفوری نژاد بررسی سیستم بهای تمام شده سنتی وطراحی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت درشرکت سهامی آب وفاضلاب روستایی استان فارس کارشناسی ارشد 1391/11/26
مهدی غلام حیدری بررسی تاثیر تغییر هیات مدیره بر عملکرد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/06/31
سمانه قوهستانی تدوین الگوی گزارشگری ارزش¬های جاری در ایران دکتری 1399/03/26
مریم گل محمدی بررسی میزان آشنایی مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس با روش های نوین بودجه ریزی دولتی کارشناسی ارشد 1390/06/20
لیلا حاجی زمانی بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان¬های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/11/15
سید علی حسینی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نسبت سپرده های سرمایه گذاری به تسهیلات اعطایی شعب بانک سپه استان فارس کارشناسی ارشد 1392/07/01
سمیه حسینی نیا بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی بر کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/05/05
رضا هژبری بررسی نگرش مدیران و کارکنان و ارزیابی آمادگی دانشگاه شیراز در خصوص پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی کارشناسی ارشد 1394/12/19
مظفر جمالیان پور ارائه مدل بهینه برای پیش‌بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از شبکه انطباقی عصبی-فازی استنتاجی کارشناسی ارشد 1389/05/26
بهنام کرمشاهی خبیصی طراحی الگوی نقش واسطه ای سیستم حسابداری مدیریت بر رابطه بین شبکه کنشگران و عملکرد مالی شرکت¬ها دکتری 1399/06/29
زهره کریمی بررسی تجربی موانع و مشکلات بکارگیری دستاوردهای فناوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل کارشناسی ارشد 1390/08/07
احسان کرمانی بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی دکتری 1397/06/26
علی خواجه امینیان بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت برای محصولات فولادی کارشناسی ارشد 1391/12/16
بهروز ادیبان بررسی محتوای اطلاعاتی صورت¬های مالی تلفیقی و جداگانه واحدهای تجاری اصلی براساس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 18. کارشناسی ارشد 1395/06/31
ماهان منصوری تاثیر حاکمیت شرکتی و حسابرسی مستقل بر افشاء اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/04/04
سامان محمدی بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/06/26
محمد محمدی بررسی کیفیت سود شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1388/06/22
عدنان محمدی شولی بررسی رابطه بین نوع مالکیت نهادی و شفافیت راهبری شرکتی و اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1398/09/23
علیرضا ممتازیان بررسی رابطه بین قابلیت¬های مدیران و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها) کارشناسی ارشد 1393/06/22
ویدا مصلی نژاد مقایسه اثربخشی الگوریتم‌های گوناگون یادگیری ماشین به منظور کشف تحریف در صورت‌های مالی و تدوین الگوی ایده‌آل و بهینه ریاضی دکتری
سید روح اله موسوی نژاد مدل بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1393/12/06
حمیدرضا نبوی بررسی رابطه برخی ویژگی‌های متقاضیان تسهیلات با مطالبات معوق در مؤسسه اعتباری ثامن. کارشناسی ارشد 1394/12/19
نویدرضا نمازی رتبه بندی عوامل موثر بر خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک TOPSIS کارشناسی ارشد 1390/11/08
نویدرضا نمازی مدل بندی رابطه بین کیفیت حسابرسی و فرضیه بازار تطبیقی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک شبیه سازی سیستم پویا دکتری 1396/06/29
پیمان نجات طراحی و آزمون تجربی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا فازی و توسعه پایدار در پیمانهای بلندمدت ساخت (مطالعه موردی: بنیاد مسکن) دکتری
سلوان عوجه شناسایی و رتبه¬بندی چالش¬های ارزش¬گذاری و گزارشگری دارایی¬های نامشهود پس از اجرای استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی در عراق دکتری
سمیه پرتونوراللهی بررسی اثر واسطه ای هزینه نمایندگی بر رابطه بین ساختار سرمایه، خط‌ مشی تقسیم سود سهام و عملکرد شرکت‌ها کارشناسی ارشد 1394/06/30
زهره رییسی تدوین الگوی تأثیر آموزش سنتی و روش ترکیبی داده‌های بزرگ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری دکتری 1401/06/31
محمود رضائی بررسی تاثیر ویژگی¬های هیات مدیره بر محافظه¬کاری حسابداری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارر تهران. کارشناسی ارشد 1392/06/02
مهدی رضائی تحلیل سازه‌های مؤثر بر کیفیت آموزش و پژوهش حسابداری در ایران و ارائه الگویی جهت اعتباربخشی به کیفیت آن‌ها دکتری 1393/11/18
غلامرضا رضایی الگوی مشارکت در برنامه‌ریزی راهبردی، نقش واسطه‌ای سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و ابعاد روانشناختی در ایجاد مازاد بودجه‌ای دکتری 1396/09/07
ناصر رستم زاده بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/10/26
مینا صادقی بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی راهبرد تجاری بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و پایداری کارشناسی ارشد 1401/05/11
محمد صادق زاده مهارلوئی پیش‌بینی فرار مالیاتی با استفاده از اطلاعات حسابداری: رویکرد داده‌کاوی، انتخاب متغیرهای پیش‌بین بهینه و مقایسه روش‌های غیرخطی دکتری 1397/06/31
فریبرز صائب بررسی تاثیر حسابرسان متخصص صنعت بر سطح افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/12/13
مجتبی سعیدی بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره با مدیریت واقعی سود و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/30
سیده سارا سجادی بررسی اثر تعدیل کنندگی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر روابط انتخاب سرمایه گذاری و کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1396/12/15
خدیجه سالمی زاده رابطه¬ی رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی با تاکید بر نوع مالکیت شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/06/26
لادن صمیمی بررسی تأثیر سرمایه فکری بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/03/30
یعقوب شهنیایی طراحی الگوی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک کشاورزی دکتری
اکبر شریفی بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات،ساختار مالکیت، ریسک مالی و حق¬الزحمه¬ی حسابرسی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/06/31
شاهرخ شیدایی بررسی سوگیری اسنادی و بیش اعتمادی مدیران و آثار آنها بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1402/09/29
سعید شیخ کاظمی نقش ویژگی های مالی و غیر مالی بر کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/12/20
احمد شکرالهی بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد، سیاست بدهی و ساختار مالکیت با استفاده از سیستم معادلات همزمان: مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد 1391/11/24
رضا تقی زاده بررسی ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/30
سحر زارع بررسی تأثیر چرخه¬ عمر شرکت بر اجزای هزینه سرمایه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/07/06
رامین زراعتگری الگویابی و بررسی مقایسه‌ای تاثیر تیپ شخصیتی در علایق اطلاعات حسابداری مدیران و سرمایه‌گذاران با استفاده از شبکه عصبی هوشمند دکتری 1397/03/05
امیر پاداش تجزیه و تحلیل بهره وری شرکتهای صنعتی تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی در بورس ایران با استفاده از شاخص مالم کوئیست کارشناسی ارشد 1385/06/29
مسعود مهرامیز بررسی قابلیت ایجاد و کارایی سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد 1392/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری حسابداری اخیر پیشرفته 230472231 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1100) (0000 - 0000) ترم اول 1400
اخلاق در حسابداری 230432401 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1300) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نظریه های حسابداری 230432461 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1230) 1400/04/19 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
تئوری حسابداری 2 230441032 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0830 الی 1030) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
تئوری حسابداری اخیر پیشرفته 230472231 3 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
اخلاق در حسابداری 230432401 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 6 نتیجه
از 1