اعضای هیات علمی

محمدحسين ستايش

change-logo

محمدحسين ستايش    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوري حسابداري اخير پيشرفته 230472231 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1100) (0000 - 0000) ترم اول 1140
اخلاق در حسابداري 230432401 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1300) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظريه هاي حسابداري 230432461 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1230) 1400/04/19 (1000 - 1200) 13992
تئوري حسابداري 2 230441032 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0830 الی 1030) (0000 - 0000) 13992
تئوري حسابداري اخير پيشرفته 230472231 3 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
اخلاق در حسابداري 230432401 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1