اعضای هیات علمی

محمدتقي عباسي شوازي

محمدتقي عباسي شوازي

محمدتقي عباسي شوازي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/shava

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پروين عباسي آتشگاه تکنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و خانواده شبکه‌اي: مطالعه‌‌ي رابطه‌ استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و روابط خانوادگي کارشناسی ارشد 1395/12/17
حبيب اله افشون بررسي اثرات مخارج عمومي بر متغيرهاي كلان اقتصادي تحت قاعده بودجه متوازن در ايران: رهيافت DSGE دکتری 1399/05/01
علي احمدپور مطالعه رابطه رسانه ها و مخاطره هاي درک شده با رفتارهاي زيست محيطي روستا نشينان ( مورد مطاله : روستا هاي شهرستان بستک ) کارشناسی ارشد 1396/12/07
سينا اميني زاده تحليل محتوا کيفي مباني پارادايمي برنامه هاي احزاب در ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي دکتری 1399/06/31
غزل اريايي گهر مطالعه زمينه¬ها و پيامدهاي انجام بازي¬هاي ديجيتال در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
شيوا عطائي اثرات توزيعي باوقفه تغييرات حجم پول بر نرخ ارز اسمي: مورد مطالعه ايران کارشناسی ارشد 1393/11/29
رحمان باقري بازانديشي و هويت فرهنگي مهاجرين قوم لَک (مورد مطالعه: مهاجرين ساکن محله نامجو تهران) دکتری 1399/06/15
سيده الهه بهجت نيا بازنمايي دين اسلام در مجالس مذهبي زنانه (مطالعه موردي مجالس مذهبي زنانه شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1393/07/01
پريسا بي غمي مطالعه رابطه عوامل اجتماعي-فرهنگي و رواني با اعتياد به شبکه هاي اجتماعي آنلاين (مورد مطالعه: جوانان 29-15 ساله شهر بم) کارشناسی ارشد 1396/02/25
منيره چترائي \tمطالعه نقش هوش اجتماعي بر انسجام اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور نجف آباد) کارشناسی ارشد 1392/12/11
فرناز دست رس بررسي رابطه ميان سبک زندگي و رفتار زيست محيطي شهروندان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/20
فرشته دهقاني بررسي رابطه ي بين سبک زندگي و نگرش نسبت به مرگ در بين ميانسالان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/28
زينب ديده ماه مطالعه رابطه رسانه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي جمعي با اميد اجتماعي (مورد مطالعه جوانان 18 – 29 سال شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
گلباد امام بررسي رابطه‌ي احساس تعلق به مکان و تمايل به مهاجرت در بين ساکنان شهر مادوان کهگيلويه و بويراحمد کارشناسی ارشد 1400/06/31
درنا اسمعيل خاني مطالعه ي عوامل مرتبط با مشارکت سياسي در فضاي واقعي و فضاي مجازي، (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1395/06/31
مريم اسمعيلي مطالعه رابطه آموزش با سلامت مادران و نوزادان در مراكز بهداشتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/03/12
ارش فراست بررسي ذائقه موسيقيايي دانشجويان و عوامل اجتماعي-فرهنگي (مطالعه موردي، دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران) کارشناسی ارشد 1396/06/29
طيبه فتحي مطالعه رابطه ميزان استفاده از رسانه جمعي با نگرش افراد نسبت به سياست هاي جمعيتي در ايران کارشناسی ارشد 1394/12/18
فريبا فيروزتادواني تاب آوري اجتماعي در برابر مخاطرات زيست محيطي و اقتصادي با تاکيد بر خشکسالي: مطالعه موردي بخش خفر شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1396/06/26
رقيه فتوح ابادي مطالعه عوامل اجتماعي- رواني مرتبط با کيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/16
معصومه قريب مطلق بررسي رابطه بين سازگاري زناشوئي و نشاط اجتماعي (مورد مطالعه : زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1394/10/07
سيده کبري هاشمي کتکي كشف دلايل و پيامدهاي خودسوزي در نظام معنايي زنان خودسوخته (مطالعه موردي زنان خودسوخته بستري دربيمارستان سوختگي شهرستان اصفهان) کارشناسی ارشد 1394/04/03
مريم هاشم پور صادقيان رسانه هاي اجتماعي، شبکه روابط اجتماعي و نسل: مطالعه مقايسه‌اي رابطه رسانه هاي اجتماعي و شبکه روابط اجتماعي افراد بين دو نسل جوان و بزرگسال شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/21
عباس حيات مطالعه کيفي احساس امنيت اجتماعي در شهر شيراز (مورد مطالعه: سرپرست هاي خانوار در محله مهدي آباد) کارشناسی ارشد
ساناز حيدري مطالعه عوامل اجتماعي- فرهنگي و رواني مرتبط با کيفيت زندگي زنان در خانواده هاي نابارور در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/10
زينب ايمانيان مفرد بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با رضايتمندي گردشگران داخلي و خارجي شهر کاشان کارشناسی ارشد 1398/06/27
فاطمه جعفريان تبيين جامعه شناختي ميزان بهره‌مندي نوجوانان از فرصت‌هاي اينترنتي (موردمطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
عباس جعفري طراحي مدل انتخاب تکنولوژي مناسب در شرکت گاز استان فارس با استفاده از آر-سوارا کارشناسی ارشد 1398/11/19
سهيلا جهانگيري حيدري تبيين جامعه شناختي رابطه بين طرد اجتماعي و کيفيت زندگي در ميان حاشيه نشينان منطقه 14 شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/30
ليلا جهانگيري تأثير سياستهاي اقتصاد کلان بر طول دوره رکود در کشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1394/12/17
حسين کرمي مدلسازي عوامل مؤثر بر رشد سرمايه گذاري بخش صنعت در استان فارس با رويکرد پويايي شناسي سيستم دکتری 1395/12/15
سعيد کارگر تبيين جامعه شناختي رابطه سبک زندگي و شادماني اجتماعي(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستاني شهر جهرم) کارشناسی ارشد 1394/06/31
سولماز کاوياني فر مطالعه دلايل و پيامدهاي اقدام به خودکشي در نظام معنايي زنان شهر شيراز: به ‌سوي يک نظريه زمينه‌اي کارشناسی ارشد 1397/06/31
مينا خليفه مطالعه عوامل مرتبط با هرزه‌نگاري اينترنتي و پيامدهايآن در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
مسعود خليلي تحليل رابطه بين سلامت اجتماعي و فرهنگ سياسي بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/16
راضيه خزاعي مطالعه معناي نذر در تجربه زيسته زنان ساکن تهران، يک مطالعه کيفي دکتری 1395/06/28
زهرا خداپرست رابطه بين سبک زندگي و نگرش به هم خانگي: مطالعه جوانان 18 تا 39 ساله شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
فائزه محمودي تبيين جامعه شناختي رابطة بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي و گرايش سياسي (مورد مطالعه: شهروندان 18 - 48 ساله در شهر نوراباد) کارشناسی ارشد 1400/06/31
آزاده مظاهر بررسي رابطه بين ساختار قدرت در خانواده و نشاط (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر سروستان) کارشناسی ارشد 1393/12/11
زهرا معاون مطالعه مردم نگارانه زيارت نزد گردشگران در بقاع متبرکه شهر شيراز دکتری 1396/06/28
الناز محمدي پرور رسانه ها و هويت:مطالعه استفاده از رسانه هاي اجتماعي با هويت جهاني،ملي و قومي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد
طاهره محمدي مطالعه عوامل مرتبط با نفرت‌پراکني آنلاين در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد
محمد مولوي واکاوي مفهوم بومي‌گرايي در انديشه شايگان کارشناسی ارشد 1397/03/19
حامد ملازاده صادقيون 1-\tمطالعه عوامل اجتماعي – اقتصادي مرتبط با ميزان اعتماد به مطبوعات (مطالعه موردي جمعيت 20 سال به بالاي شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد 1393/12/13
شيما نقشبندي مطالعه رابطه بين مصرف رسانه‌اي و طلاق عاطفي (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
عبداله نجفي اصل مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژي هاي نوين ارتباطي با ارزشهاي اجتماعي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر دکتری 1395/06/29
سيدعبدالله ناياب \tمطالعه رابطه استفاده از رسانه‌ها با هويت قومي، ملي و جهاني جوانان (موردمطالعه: دانشجويان دانشگاه هرات-افغانستان) کارشناسی ارشد 1396/12/20
زينب نيک نجات بازنمايي بنيادگرايي تکفيري در رسانه؛ تحليل نشانه شناسي اجتماعي مفهوم جهاد در عکس هاي گروه داعش کارشناسی ارشد 1394/10/28
پربسا پيش اهنگ مطالعه جامعه شناختي عوامل اجتماعي مرتبط با تصويربدني در ميان توانخواهان جسمي-حرکتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمدمهدي پورسلطاني ساختار اقتصادي و نقش آن در تحول ساختار فضايي شهر شيراز در قرن 14 هجري (1302-1392) کارشناسی ارشد 1392/10/07
زهرا قطراني مطالعه ي رابطه ي ميان عوامل اجتماعي - فرهنگي و نگرش نسبت به امر به معروف و نهي از منکر( مقايسه ي بين نسلي جوانان و بزرگسالان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1393/10/21
مرضيه رصاف اثرات رفاهي تحريم اقتصادي در ايران: کاربردي از نظريه بازي¬ها دکتری 1400/06/31
نجمه رستگاري تحليل عوامل مؤثر بر ساختار بازار حسابرسي در ايران دکتری 1399/06/31
راضيه رايان پور مطالعه جامعه شناختي عوامل مرتبط با استفاده از طب سنتي، مکمل و جايگزين در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
منصوره روشن ارائه‌ي الگوي برونسپاري بخش‌هاي منتخب بيمارستان زينبيه شيراز با استفاده از تکنيک¬هاي تصميم‌گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1397/09/28
مرضيه سقايت مطالعه نقش وجوه ارسالي مهاجران بين المللي در توسعه منطقه اي لارستان کارشناسی ارشد 1395/04/09
نجمه ساجديان فرد فرار مالياتي و رشد اقتصادي در ايران : يک الگوي رشد درونزا کارشناسی ارشد 1393/06/29
عبدالمجيد سرمدي نيا بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت رشته حسابداري: نظرسنجي از اعضاي هيئت علمي حسابداري دانشگاه ها و توصيف پژوهش هاي حسابداري منتشر شده کارشناسی ارشد 1396/12/09
ثمين شفاعتي تاثير مخارج مصرفي و سرمايه گذاري دولت بر نرخ ارز واقعي: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1392/06/30
نجمه شهبازي بازسازي معنايي تن فروشي (مطالعه موردي زنان مراجعه کننده D.I.C خانه خورشيد تهران) کارشناسی ارشد 1393/11/27
الهام شيردل واکاوي تجربه زيسته عاطفه اجتماعي در زيست جهان سالمندان(مورد مطالعه: سراي سالمندان شهر کرمان) دکتری 1395/06/27
سارا تقا بررسي تأثير حقوق مالکيت بر کارآفريني در کشورهاي منتخب کارشناسی ارشد 1396/04/20
معصومه طاهري مطالعه شيوه هاي حل مسئله زنان داراي همسر معتاد در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1394/08/23
طيبه طيبي ارزيابي خدمات مراقبت سلامت مادري از ديدگاه زنان زايمان کرده در شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد 1396/08/30
سيده زهرا طالب کيش بررسي رابطه بين جهاني‌شدن و مشارکت سياسي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1397/06/25
بهاره تذکر مطالعه رابطه شبکه هاي اجتماعي آنلاين و روابط خويشاوندي در شهر شيراز کارشناسی ارشد
رامين يادگاري مطالعه رابطه بين استفاده از رسانه هاي مدرن و تمايل به بزهکاري: (مطالعه موردي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بستک). کارشناسی ارشد 1394/08/17
ليلا زاده باقري مطالعه رابطه استراتژي‌هاي نظارتي و سواد ديجيتال والدين با ميزان مواجهه نوجوانان با مخاطرات و آسيب‌هاي فضاي مجازي دکتری 1400/06/31
راضيه ذهبي بررسي رابطه اخلاق کار و هوش سازماني با درنظر گرفتن متغير ميانجي رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان اداري دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
مينا زردشت عوامل رواني، اجتماعي- فرهنگي مرتبط با توانمندي زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان تحت پوشش کميته‌ي امداد امام خميني(ره) شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/26
رامين زراعتگري الگويابي و بررسي مقايسه‌اي تاثير تيپ شخصيتي در علايق اطلاعات حسابداري مديران و سرمايه‌گذاران با استفاده از شبکه عصبي هوشمند دکتری 1397/03/05
صفرعلي پيام مشارکت سياسي دو فضايي: مطالعه عوامل اجتماعي، فرهنگي و سياسي مرتبط با مشارکت سياسي آنلاين و آفلاين (موردمطالعه: دانشجويان دانشگاه کابل) کارشناسی ارشد 1396/11/24
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسي ارتباطات 230274951 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مفاهيم اساسي 230245231 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 1 230231011 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0830 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0830 الی 1000) 1400/10/29 (1000 - 1200) ترم اول 1140
مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 2 230231022 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/22 (1000 - 1200) ترم اول 1140
جامعه شناسي ارتباط جمعي 230231661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
جامعه شناسي قشرهاونابرابريهاي اجتماعي 230231201 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1140
جامعه شناسي ارتباطات 230244301 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13992
مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 1 230231011 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) 1400/04/16 (1200 - 1400) 13992
مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 2 230231022 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/23 (1000 - 1200) 13992
جامعه شناسي ارتباط جمعي 230231661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/14 (1600 - 1800) 13992
جامعه شناسي قشرهاونابرابريهاي اجتماعي 230231201 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/19 (1200 - 1400) 13992
مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 2 230231022 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
جامعه شناسي ارتباط جمعي 230231661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
جامعه شناسي قشرهاونابرابريهاي اجتماعي 230231201 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
نمایش 14 نتیجه
از 1