اعضای هیات علمی

سراج الدين محمودياني

change-logo

سراج الدين محمودياني    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نرجس عباسي بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي و جمعيتي مرتبط با گرايش زوجين به مهاجرت از شهرستان کوه چنار کارشناسی ارشد
نعمت عارفي پور شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثر بر بهره‌وري منابع انساني بانک ملت استان کهگيلويه و بويراحمد و ارائه راهکار به‌منظور ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهراسادات بديعي طراحي مدل شاخص هاي کليدي عملکرد در کسب و کارهاي نوپا کارشناسی ارشد 1398/06/31
گلباد امام بررسي رابطه‌ي احساس تعلق به مکان و تمايل به مهاجرت در بين ساکنان شهر مادوان کهگيلويه و بويراحمد کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا اسفنديارپور تجربه زيبايي شناختي فضاهاي بيروني کتابخانه هاي شيراز بر اساس مشخصه هاي اجتماعي کاربران (مطالعه هاي موردي: کتابخانه ملي، کتابخانه خوارزمي و کتابخانه ميرزاي شيرازي) کارشناسی ارشد 1400/06/31
سميرا فرج الله زاده تأثير نوآوري مالي در بازار سهام بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب در حال ‏توسعه و توسعه‏يافته کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرينا فرمانبر اثر انحراف در قيمت حامل هاي انرژي بر کارايي تخصيصي: مطالعه موردي استان هاي ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
ام البنين گلوي تاب‌آوري عمومي در برابر مخاطرات زيست‌محيطي (مورد مطالعه بادهاي 120 روزه‌ در شهرستان‌هامون) کارشناسی ارشد 1398/03/11
امينه ايري بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و کيفيت زندگي در بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد امام خميني شهرستان بندرترکمن کارشناسی ارشد 1398/09/23
خديجه کاوه آينده پژوهي عوامل موثر بر پياده سازي اينترنت اشياء در صنعت گردشگري استان فارس کارشناسی ارشد 1399/06/31
مرضيه نظري مطالعه رضايت از کيفيت زندگي شهري و ماندگاري جمعيت مهاجر در شهر جديد صدرا کارشناسی ارشد 1400/06/31
سهيلا پرويزي بررسي وضعيت اشتغال در شهرستان دهدشت با تاکيد بر کوهورت متولدين سال‌هاي 1355 تا 1365 کارشناسی ارشد 1399/06/23
سيده ريحانه رفيعي بررسي رابطه مشخصه‌هاي سکونتي خانوار و بي‌فرزندي طول عمر در استان‌هاي ايران: استفاده از داده‌هاي خرد سرشماري 1395 کارشناسی ارشد
پگاه رحيمي نيازها و مشکلات سالمندان در فضاهاي عمومي شهري: مطالعه موردي منطقه يک شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/12
فاطمه صالحي نيا بررسي رابطه بين سرمايه ي اجتماعي و گرايش به مهاجرت در بين معلمان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/11/20
مهرناز سليمانلو بررسي عوامل مرتبط با مشارکت اقتصادي زنان با تاکيد بر پنجره جمعيتي در ايران کارشناسی ارشد 1399/06/29
فاطمه يقيني مطالعه ساز و کار فساد اداري در شرکت گاز استان فارس مبتني بر نظريه داده بنياد کارشناسی ارشد 1400/06/20
مجيد شفيعي بررسي نقش کيفيت نهادي در ميزان اثرگذاري توسعه مالي بر نابرابري درآمد درکشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1399/06/30
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سميناربرنامه ريزي منطقه اي 230245471 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كاربردجمعيت شناسي 230231701 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/29 (1600 - 1800) ترم اول 1140
روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 230231141 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/20 (1600 - 1800) ترم اول 1140
باروري 230244461 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
اماردرعلوم اجتماعي 230231091 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/29 (1200 - 1400) ترم اول 1140
كاربردجمعيت شناسي 230231701 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/21 (1600 - 1800) 13992
روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 230231141 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/16 (1400 - 1600) 13992
كاربرد كامپيوتردربرنامه ريزي منطقه اي 230245391 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
مهاجرت وشهرنشيني 230244381 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
اماردرعلوم اجتماعي 230231091 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/12 (1400 - 1600) 13992
كاربردجمعيت شناسي 230231701 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت 230231141 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
اماردرعلوم اجتماعي 230231091 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
نمایش 13 نتیجه
از 1