اعضای هیات علمی

زهرا دهقان شبانی

زهرا دهقان شبانی

زهرا دهقان شبانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هابا سلام و احترام

ساعات مشاوره اینجانب برای دانشجویان دکترا و فوق لیسانس 11 تا 12.30 روز یک شنبه و برای دانشجویان لیسانس ساعت 11 تا 12.30 روز سه شنبه، از طریق لینک زیر است:

http://vroom.shirazu.ac.ir/z-dehghan


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهه عباسپورکازرونی تاثیر شهر نشینی بر مصرف انرژی در استان های ایران کارشناسی ارشد 1398/04/31
نازنین عظیم تاثیر قیمت حمل و نقل جاده‌ای بر شاخص قیمت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهدی عوض نژاد تأثیر آراء ریاست جمهوری بر تخصیص بودجه در استان های ایران کارشناسی ارشد 1397/03/09
افسانه قائدی بررسی جریان مهاجرت و تحلیل عوامل مؤثر بر مهاجرت بین استانی در ایران کارشناسی ارشد 1395/06/29
طاهره حبیبی سنجش عدم انطباق عمودی شغل – مهارت در شهرستانهای استان فارس کارشناسی ارشد 1400/06/31
نجمه حاجی پور رابطه توسعه مالی و رشد منطقه ای اقتصاد در ایران کارشناسی ارشد 1394/10/16
محبوبه حشمت پور تحلیل ارتباط متقابل مصرف آب و رشد اقتصادی در استان‌های ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان کارشناسی ارشد 1401/06/31
محمدرضا جوکار تأثیر تنوع فعالیت های صنعتی بر نوسانات اشتغال در صنایع کارخانه ای استان های ایران کارشناسی ارشد 1396/12/16
الهام کنعانی بررسی مناسب بودن استراتژی صادرات آب مجازی در استانهای ایران با استفاده از شاخص یکپارچه آبی- اکوسیستمی- اقتصادی کارشناسی ارشد 1399/11/30
زهرا محزون تاثیر سیاست های اقتصادی بر بهبود کارایی مصرف انرژی در بازسازی ساختمان های مسکونی: مطالعه موردی شهر شیراز. دکتری
فاطمه میرزایی تجزیه عوامل محرک انتشار دیاکسیدکربن و محاسبه نابرابری انتشار دی اکسیدکربن: مطالعه موردی استانهای ایران کارشناسی ارشد
سیده معصومه موسوی برازجانی تجزیه شدت انرژی و بررسی همگرایی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران کارشناسی ارشد 1397/11/30
سیده فاطمه موسوی تحلیل تاثیر سرمایه اجتماعی بر انعطافپذیری اقتصادی در استانهای ایران کارشناسی ارشد 1400/11/15
فائزه نصیرزاده تحلیل تاثیرسرمایه انسانی بر رشد منطقه¬ای اقتصاد در ایران کارشناسی ارشد 1393/10/23
جمال نگهداری تحلیل رابطه ی نابرابری منطقه ای و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1396/12/15
سارا پرنگ تحلیل تأثیر مالیات بر حباب قیمتی مسکن (مورد: شهر شیراز) دکتری
الهام رفیعی شناسایی عوامل موثر بر بیکاری در استان‌های ایران با تاکید بر پویایی‌های فضایی و زمانی کارشناسی ارشد 1400/11/15
سیما صفائی تاثیر سرریزهای فضایی سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران. کارشناسی ارشد 1394/12/17
مریم شهریاری فهلیانی بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل در صنایع کارخانه ای ایران کارشناسی ارشد 1394/06/31
آمنه زارع تحلیل تأثیر بازار بالقوه بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1394/11/27
زینب علمدار بهینه¬سازی پورتفوی تسهیلات بانکی از طریق برنامه ریزی آرمانی فازی(مورد مطالعه: بانک مسکن استان فارس) کارشناسی ارشد 1396/07/15
سعیده آفرینش فر بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر عملکرد صنایع کارخانه ای در ایران کارشناسی ارشد 1394/10/15
شیوا عطائی اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی: مورد مطالعه ایران کارشناسی ارشد 1393/11/29
زهرا بهزادی بررسی اثرات اقتصادی بهبود کارایی انرژی: اثرات برگشتی و ارتباط آن با پایداری محیط زیست(مورد مطالعه ایران) دکتری 1395/11/27
زهرا چترسیماب تاثیر سرمایه انسانی، کیفیت نهادی و انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد 1400/10/14
بابک چوبینه تعیین سیاست پولی مناسب در شرایط وجود فرار مالیاتی و نبود استقلال بانک مرکزی در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی ایران دکتری 1400/06/31
زهرا اسپنانی کاربرد تئوری شبکه در سنجش انعطاف پذیری اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1392/11/30
احسان فقی پورکویکی تاثیر کارایی انرژی بر رشد صنایع کارخانه ای در ایران کارشناسی ارشد 1400/09/10
مهدی فراهانی ارزیابی اثر گذاری سیاست پولی بر متغیر های کلان اقتصادی در ایران: با رویکردی بر الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته، فیلتر کالمن، الگوریتم بیشینه سازی انتظارات دکتری 1395/12/15
فرینا فرمانبر اثر انحراف در قیمت حامل های انرژی بر کارایی تخصیصی: مطالعه موردی استان های ایران کارشناسی ارشد 1398/06/31
فریدون فرودی بررسی اثرات مستقیم و سرریز اندازه بنگاههای صنعتی بر تولید ناخالص داخلی در استانهای ایران کارشناسی ارشد 1398/06/13
رها غرائی تاثیر مشارکت مردم در بازار دارایی بر پویایی های کلان اقتصاد ایران دکتری 1398/11/13
مریم حیاتی اثر رژیم نرخ ارز و تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت کارشناسی ارشد 1396/06/29
فرزانه حسین پور شناسایی الگوی فضایی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های کشور با استفاده از تحلیل گروه‌بندی فضایی کارشناسی ارشد 1394/06/30
حمیدرضا ایزدی سیاست¬ پولی و مالی بهینه بر مبنای راه حلی برای مسأله رمزی در اقتصاد ایران دکتری 1396/04/27
نسرین جعفری مجرد تاثیر باز بودن تجارت ومتنوع سازی صادرات بر نوسانات تولید درکشورهای منتخب درحال توسعه کارشناسی ارشد 1396/06/29
خدیجه جوکار بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران کارشناسی ارشد 1394/02/21
حمید کهرمی شاهرخت بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر شکاف فقر در ایران کارشناسی ارشد 1398/01/24
مریم کامرانی اندازه گیری کارایی و تحلیل عوامل موثر بر آن: مطالعه موردی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی کارشناسی ارشد 1395/06/31
مجتبی کریم آقایی اندازه گیری کارایی نسبی و بررسی عوامل اثر گذار بر آن (مطالعه موردی: شرکتهای سیمان فارس و خوزستان) کارشناسی ارشد 1392/07/10
غلامرضا کریمی بررسی نقش صنعت بانکداری به عنوان واسطه گر مالی در یک اقتصاد باز کوچک با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی اقتصاد ایران دکتری
زینب کازرونی بررسی رابطه بین منابع مالی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران (1388-1368). کارشناسی ارشد 1392/10/23
زهرا خلیل نژاد نقش کانال های تجاری و مالی در انتقال تکانه های نفتی در کشورهای عمده صادرکننده نفت دکتری 1399/06/31
امیر لعلی نهادها و پویایی‌های تجاری در شرایط بروز تکانه‌‌های قیمت نفت: کاربردی از الگوی GVAR دکتری
زهرا محزون بررسی رفتار وابسته به وضعیت (رونق و رکود) گذار نرخ ارز در ایران کارشناسی ارشد 1396/12/14
مژده مردانه تحلیل انعطاف‎پذیری اقتصاد ایران نسبت به شوک‎ها و جایگاه سیاست‌های ساختاری کارشناسی ارشد 1392/12/20
مهسا محقق زاده آلودگی و سیاست مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر پایه راه‌حل رمزی دکتری
عاطفه مرادی کوچی تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1392/08/15
فروغ متوسلی ارزیابی نقش سیاستگذاری پولی با در نظر گرفتن پول الکترونیک دکتری
خدیجه نیک تبار تحلیل نابرابری تولید ناخالص داخلی سرانه بین مناطق ایران: رویکرد زنجیره مارکف کارشناسی ارشد 1397/06/31
سارا پرنگ بررسی تأثیرکیفیت نهادی بر نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی کارشناسی ارشد 1395/12/21
اسرار پژوهی آثار بکارگیری ابزار «بهادار کردن دارایی ها» بر قبول ریسک و عملکرد بانکهای تجاری ایران به لحاظ سودآوری و هزینه های تجهیز منابع (مطالعه موردی بانک صادرات ایران) دکتری 1400/02/28
نیلوفر رحمانی خواجویی بررسی رابطه تعاملی دولت- کارآفرین- تأمین¬کنندگان مالی: کاربرد نظریه بازی فازی دکتری
راحله رحمانی بررسی تأثیر زکات بر تحرک درآمدی در ایران کارشناسی ارشد 1401/09/09
نجمه رستگاری تحلیل عوامل مؤثر بر ساختار بازار حسابرسی در ایران دکتری 1399/06/31
سارا رضاعلیزاده طراحی یک مدل بانک نماینده برای ارزیابی سرمایه اقتصادی لازم جهت پوشش ریسک¬های اعتباری و بازار در بازار مالی ایران دکتری 1399/11/27
زهرا صفرپور تأثیر تجارت بر شدت مصرف انرژی در ایران (92-1360) کارشناسی ارشد 1395/02/15
نجمه ساجدیان فرد انتخاب شرکای تجاری مناسب برای ایران: رویکرد نظریه شبکه دکتری 1399/05/11
امیرحسین صالحی بررسی کارایی شعب بانک ملی شیراز بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد
سیما شایگان مهر رتبه بندی قواعد پولی با تمرکز بر رفاه اجتماعی طی ادوار تجاری در ایران دکتری
محبوبه شجاعیان بررسی نقش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر رشد صادرات غیر‌نفتی در کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد 1396/04/14
حسن توکلیان تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب منطقه منا کارشناسی ارشد 1396/07/15
حسن توکلی تاثیر سرریز دانش بر رشد اقتصادی و نوآوری در کشورهای غنی نفتی: رهیافت خود همبسته برداری جهانی دکتری
شیرین ضیاءمحسنی ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای: تجزیه و تحلیل هم تجمعی پانل در بخش های اقتصاد ایران. کارشناسی ارشد 1392/12/19
محمد دهقان منشادی نقش تغییرات کیفیت نهادی ناشی از تکانه های نفتی در پویایی اقتصاد کلان یک کشور صادرکننده نفت: مطالعه موردی ایران دکتری 1398/11/29
مجید شفیعی بررسی نقش کیفیت نهادی در میزان اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمد درکشورهای منتخب آسیایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 2 230177291 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) 1400/10/25 (1300 - 1500) ترم اول 1400
اقتصادسنجی میانه 230147031 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1430 الی 1600) 1400/10/26 (1400 - 1600) ترم اول 1400
اقتصاد خرد میانه 1 230145021 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1430) 1400/10/30 (0800 - 1000) ترم اول 1400
اقتصاد بخش عمومی 1 230131161 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1400
اقتصاد خرد 1 230131101 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/20 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
برنامه ریزی اقتصادی 230131311 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/13 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد میانه 2 230145042 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/24 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
نمایش 7 نتیجه
از 1