اعضای هیات علمی

زهرا دهقان شباني

زهرا دهقان شباني

زهرا دهقان شباني    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هابا سلام و احترام

ساعات مشاوره اینجانب برای دانشجویان دکترا و فوق لیسانس 11 تا 12.30 روز یک شنبه و برای دانشجویان لیسانس ساعت 11 تا 12.30 روز سه شنبه، از طریق لینک زیر است:

http://vroom.shirazu.ac.ir/z-dehghan

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد بخش عمومي پيشرفته 2 230177291 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) 1400/10/25 (1300 - 1500) ترم اول 1140
اقتصادسنجي ميانه 230147031 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1430 الی 1600) 1400/10/26 (1400 - 1600) ترم اول 1140
اقتصاد خرد ميانه 1 230145021 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1430) 1400/10/30 (0800 - 1000) ترم اول 1140
اقتصاد بخش عمومي 1 230131161 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
برنامه ريزي اقتصادي 230131311 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/13 (1400 - 1600) 13992
اقتصاد خرد ميانه 2 230145042 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/24 (0800 - 1000) 13992
اقتصادخرد1 230131101 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/20 (0800 - 1000) 13992
نمایش 7 نتیجه
از 1