آیین نامه ها

 

شیوه نامه اجرایی  فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت دانشگاه شیراز

پیوست های شیوه نامه ارسالی وزارت

آیین نامه اجرایی محاسبه امتیازات و بالاسری قراردادهای شرکت های دانش بنیان اعضاء هیئت علمی
دستور العمل اجرایی کارگروه های تخصصی ارتباط با جامعه
شرح مختصر فرآیند پذیرش و انعقاد قراردادهای  بورسیه دکتری و پسا دکتری(آموزش و پژوهش محور )
طرح تحول همکاری های دانشگاه و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت 
آیین نامه امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی
شیوه  نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت
شیوه نامه کارآموزی
سند الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزش ،پژوهش و فناوری
آیین نامه پذیرش پژوهشگران پسا دکترا
اساسنامه دانشگاه شیراز
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
آیین_نامه تضمین معاملات دولتی
آیین نامه اجرایی بند (ح ) تبصره 9 ماده واحده  قانون بودجه سال 1399 کل کشور
تبصره بند "ب" آیین نامه "ه" ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ترک تشریفات مناقصه
شیوه نامه ایجاد شرکت های دانشگاهی
ماده 56 قانون الحاق
آیین نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون اصلاح ماده (86)قانون مالیات های مستقیم
آیین نامه اجرایی بند (و)تبصره (9)ماده واحده قانون قانون بودجه سال 1400 کل کشور
اصلاحیه تبصره ذیل بند 1-3-2آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1373