اعضای هیات علمی

حبيب احمدي

حبيب احمدي

حبيب احمدي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسي انحرافات 230275171 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي انحرافات 230244161 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظريه هاي روانشناسي اجتماعي 230244091 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
روانشناسي اجتماعي 230231131 3 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1700) 1400/04/16 (0800 - 1000) 13992
نظريه هاي روانشناسي اجتماعي 230244091 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1700 الی 1900) (0000 - 0000) 13992
نمایش 5 نتیجه