اعضای هیات علمی

شکرالله خواجوي

شکرالله خواجوي

شکرالله خواجوي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شعيب عباسي ارائه و ارزيابي الگوي رتبه بندي بانک ها با استفاده از تکنيک تاپسيس دکتری 1399/06/31
هادي عبدي طالب بيگي تجزيه و تحليل ابعاد فراکتال بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/07/06
فرشيد احمدي فارساني بررسي تاثير مديريت حسابرسي بر توانايي کشف مديريت سود توسط حسابرسان دکتری 1398/02/04
وحيد عليزاده طلاتپه بررسي اثرات سطح افشاي داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/16
امير عليان عجم مطالعه تاريخي، تطبيقي شرايط اجتماعي در آستانه انقلاب ايران و انقلاب فرانسه. کارشناسی ارشد 1394/12/15
فاطمه السادات اميري رتبه بندي عوامل موثر بر ورشکستگي شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون فريدمن و تاپسيس_اي اچ پي کارشناسی ارشد 1392/06/27
هاجر عسکري راهبرد شرکت و واکنش بازار به سود در صنايع منتخب شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1397/11/30
معصومه ازنب ارائه مدلِ بهينه‌‌ پيش‌بيني ورشکستگي با استفاده از الگوريتم علف‌هاي هرز و ارزيابي کارآيي آن در مقايسه با مدل ’z آلتمن کارشناسی ارشد 1393/06/05
کتايون برخوردار بررسي عوامل مؤثر بر اثربخشي حسابرسي داخلي و ارزيابي نقش حسابرسي داخلي در مديريت ريسک و کنترل‌هاي داخلي بانک کشاورزي. کارشناسی ارشد 1398/06/31
منصور بارزمان ارائه مدل بهينه ساختار سرمايه در صنايع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي کارشناسی ارشد 1389/04/15
منصور بارزمان پيشنهاد الگوي بهينه مبناي محاسبه ماليات دکتری 1400/06/17
الهه برزگر بررسي توزيعي اثار تدوين استانداردهاي مالي حسابداري در ايران دکتری 1391/06/29
بهاره برزگر پيش¬بيني بازده سهام و جريان‌هاي نقدي آتي با استفاده از الگوريتم‌هاي فاخته و رقابت استعماري و مقايسه آن با مدل‌هاي سنتي کارشناسی ارشد 1393/06/31
سجاد بهپور شناسايي عوامل موثر بر نوسان توليد ناخالص داخلي در ايران دکتری 1397/03/13
زهرا بهزادي بررسي اثرات اقتصادي بهبود کارايي انرژي: اثرات برگشتي و ارتباط آن با پايداري محيط زيست(مورد مطالعه ايران) دکتری 1395/11/27
آذر برجوئي اطمينان بيش‌ از حد مديريت و سياست تقسيم سود در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/06/08
منيره چترائي \tمطالعه نقش هوش اجتماعي بر انسجام اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور نجف آباد) کارشناسی ارشد 1392/12/11
الهه دارابي تحليل فضايي آمار تصادفات و مرگ و مير ناشي از تصادفات (درون و برون شهري) شهرستان هاي ايران در دوره 1389-1385 کارشناسی ارشد 1392/06/27
عباسعلي دريائي الگويي براي تبيين نگرش حسابرسان نسبت به مسئوليت¬هاي حسابرسي و فعاليت¬هاي بازاريابي و تأثير آن بر نگرش به حاكميت شركتي دکتری 1395/06/08
معصومه ده بزرگي بررسي رفتار هزينه ها و چسبندگي آنها بر نوسان پذيري بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/07/06
سعيده دهقاني بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت ها بر کيفيت حسابرسي کارشناسی ارشد 1397/06/31
علي اصغر دهقاني سعدي نقش تأخير غيرعادي در ارائه گزارش حسابرسي در تبيين رابطه بين کيفيت سود و ارزش شرکت (با استفاده از تکنيک معادلات ساختاري) کارشناسی ارشد 1394/06/31
فرناز دهقان بهينه¬سازي پرتفوي با استفاده از الگوريتم¬ فرا ابتکاري فاخته و مقايسه آن با الگوريتم رقابت استعماري براي شرکت¬هاي پذيرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/07/10
سيدجواد دلاوري الزامات گزارشگري مالي شرکت هاي کوچک دکتری 1398/06/24
فهيمه ابراهيمي بررسي تأثير ساز و کارهاي حاکميت شرکتي بر محتواي اطلاعاتي سود شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/10/26
فهيمه ابراهيمي مدل‌بندي عوامل مؤثر بر قصد گزارشگري تقلب‌هاي مالي توسط حسابداران با تأکيد بر ملاحظات اخلاقي. دکتری 1395/04/27
مهرداد ابراهيمي ارائه يک رويکرد محاسباتي نوين براي پيش‌بيني تقلب در صورت‌هاي مالي با استفاده از علائم خطر تقلب و تکنيک‌هاي داده‌کاوي دکتری 1396/06/29
مهدي ابراهيمي ميمند ارائه چارچوب مفهومي گزارشگري ريسک و مدل شناسايي محرک‌هاي افشاي اختياري آن در حسابداري با استفاده از معادلات ساختاري دکتری 1396/02/06
بهرام عيسي نژاد عيسي لو بررسي رابطه بي of the expected income ن چسبندگي هزينه و دقت پيش بيني سود توسط مديريت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/07/10
احمد اسحاقي بررسي محافظه‌کاري در گزارشگري مالي شرکت‌هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/03/30
حسن اسماعيل پور تأثير سيستم‌هاي مغزي-رفتاري بر فعاليت‌هاي حسابداران مديريت با نقش تعديلي برتري نيم‌کره‌هاي مغزي و نقش ميانجي ارزيابي ريسک فعاليت‌ها کارشناسی ارشد 1399/06/29
ناهيد اتحادخوب بررسي ارتباط اجتناب از ماليات و ريسک شرکت با تاکيد بر نقش تعديلي سازوکارهاي راهبري شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1398/11/27
علي فعال قيومي ارائه الگويي تجربي مبتني بر نسبت هاي حسابداري و چولگي بازده به منظور تبيين ناهنجاري سهام رشدي و ارزشي دکتری 1394/09/01
پويا فرح بد بررسي رابطه بين حسابداري ارزش منصفانه با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري و مديريت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/03/25
فرهنگ فرج پوربندري ارزيابي تطبيقي تاثير ويژگي‌هاي هيات مديره بر مدل‌هاي پيش‌بيني ورشکستگي آلتمن و اهلسن در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/07/05
حسن فتاحي نافچي بررسي تطبيقي الگوريتم¬هاي ترکيبي کارا به منظور ارزيابي عملکرد مالي شرکت¬هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويکرد فازي کارشناسی ارشد 1392/06/17
فرزاد گرامي شيرازي بررسي تأثير هورمون تستوسترون و اطمينان بيش از حد مديرعامل روي ميزان خطر گزارشگري نادرست مالي در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/12/06
سحر گرامي شيرازي بررسي رابطه بين جريان هاي نقدي آزاد مازاد و قابليت پيش بيني سود با تاکيد بر نقش تعديل کنندگي سازوکارهاي حاکميت شرکتي (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1394/06/30
محمدحسين قديريان آراني بررسي کيفيت سود شرکت¬هاي تجديد ارائه¬کننده صورت¬هاي مالي: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/16
محمدحسين قديريان اراني مدل‌سازي بحران مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي ارزيابي متوازن دکتری 1396/12/19
محمد جواد غفاري ارائه مدل بهينه تجزيه و تحليل بنيادي اطلاعات حسابداري و غيرمالي در راستاي تشکيل سبد سهام مطلوب با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) دکتری 1394/12/02
محمدجواد غفاري طراحي سيستم هزينه¬يابي بر مبناي فعاليت در شرايط عدم اطمينان با استفاده از اعداد فازي (مطالعه موردي: بيمارستان رضوي مشهد) کارشناسی ارشد 1389/06/29
محمد علي قاسمي بررسي سودمندي و امكان سنجي اجراي ABC در شركتهاي حمل و نقل هوائي کارشناسی ارشد 1391/07/24
روح اله قاسمي بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با ترجيحات موسيقايي دانش آموزان متوسطه مطالعه ي موردي دانش آموزان شهر هاي شيراز و قائميه کارشناسی ارشد 1389/06/01
علي غيوري مقدم ارائه مدل جامع هزينه هاي نمايندگي در رابطه مدير-مالک با استفاده از پويايي هاي سيستم دکتری 1397/10/19
علي غيوري مقدم رتبه بندي اعتباري از لحاظ توان پرداخت اصل و فرع بدهي ها با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها(مورد مطالعه: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1388/06/31
رضا غلامي حسين آباد تدوين الگوي تصميم گيري چند شاخصي رتبه بندي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ارزيابي متوازن، معيارهاي بورس و تکنيک پاپريکا دکتری 1396/02/06
اصغر قرباني سيني بررسي مقايسه¬اي نقش شاخص¬هاي نوين و سنتي نقدينگي در ارزيابي عملکرد مالي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/06/28
سيدسجاد حبيبي بررسي رابطه بين آلودگي هوا، حجم معاملات و بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/30
زهرا حاجي پور تاثير بازار رقابت محصول بر عملکرد اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سيستم ارزيابي متوازن کارشناسی ارشد 1395/06/29
محمد حلاج تبيين الگوي قضاوت در پيش بيني هزينه هاي سربار دکتری 1394/01/29
جواد هراتي بررسي تاثير پيامدهاي جنبي آلودگي و انتقال تکنولوژي پاک بر مسير رشد در وضعيت پايدار (ss): مورد ايران دکتری 1391/09/02
عاطفه السادات هاشمي نژاد رابطه بيش‌سرمايه‌گذاري و ارزش نهايي نگهداشت وجه نقد با تأکيد بر نقش حاکميت شرکتي (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1395/06/28
جواد حياتي بررسي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي خانوادگي و غيرخانوادگي: مطالعه موردي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/11/15
زهراسادات حسيني بررسي سازه هاي مؤثر بر تدوين سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت عملگرا و استقرار آن در کارخانه فراسان با استفاده از منطق فازي دکتری 1399/12/20
سميه حسيني نيا الگوبندي محرک‌هاي اثرگذار بر گزارشگري مالي متقلبانه با تأکيد بر لوزي تقلب: روش رگرسيون فراتحليل دکتری 1398/06/24
زهرا جعفري بررسي تأثير تعديل‌کنندگي هزينه نمايندگي روي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت و چسبندگي هزينه در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/06/28
زهرا جمشيدي بررسي تأثير کيفيت افشاي اطلاعات بر ارزيابي صحيح پايداري اجزاي سود کارشناسی ارشد 1390/11/15
لطف الله جرگاني تيلکي بررسي رابطه عليت ميان مصرف حامل¬هاي انرژي، رشد اقتصادي و گازهاي گلخانه¬اي در بخش¬هاي اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1394/09/16
محمد جوکار بررسي اثر تعديلي تغييرات فروش‌هاي گذشته بر رفتار نامتقارن هزينه‌ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/10/20
پگاه کلانتر تصورات قالبي و تأثيز آن بر فاصله گذاري مواليد در ميان زنان متأهل 15-49 سال ساکن شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/31
ماندانا کرمي بررسي تأثير مالکيت شرکت هاي خانوادگي بر کنترل داخلي، ريسک حسابرسي، حق الزحمه حسابرسي و تأخير در ارائه گزارش حسابرسي کارشناسی ارشد 1395/06/10
بهنام کرمشاهي خبيصي طراحي الگوي نقش واسطه اي سيستم حسابداري مديريت بر رابطه بين شبکه کنشگران و عملکرد مالي شرکت¬ها دکتری 1399/06/29
راضيه کارواني ريزي بررسي عملکرد بانک هاي سرمايه گذاري در جهان و مقايسه آن با بانک هاي سرمايه گذاري در ايران در راستاي برقراري بانکداري اسلامي کارشناسی ارشد 1395/01/30
زهره کريمي بررسي تجربي موانع و مشكلات بكارگيري دستاوردهاي فناوري اطلاعات: ديدگاه حسابرسان مستقل کارشناسی ارشد 1390/08/07
عيسي کريمي پورنمچ الگوي بهينه پيش‌بيني خط‌مشي تقسيم سود و مديريت سود با تمرکز بر متغيرهاي مالي رفتاري و روان‌شناختي دکتری 1399/06/31
عيسي کريمي پورنمچ بررسي تأثير گزارشگري مالي محافظه كارانه بر ريسك ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/08/07
فرهاد کاشاني پور بررسي تأثير سازه¬هاي مؤثر بر جذب بدهي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/03/31
ليلا کاظمي غربي تأثير نوآوري بر توسعه پايدار با نقش ميانجي اطلاعات حسابداري مديريت کارشناسی ارشد 1397/12/22
احسان کرماني بررسي عوامل مؤثر بر تسهيم دانش در مؤسسات حسابرسي دکتری 1397/06/26
علي خواجه امينيان بکارگيري هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت براي محصولات فولادي کارشناسی ارشد 1391/12/16
سمانه خان کشي زاده نزيق طراحي و اجراي نسل سوم سيستم هزينه¬يابي بر مبناي فعاليت: هزينه¬يابي بر مبناي فعاليت عملگرا، با استفاده از منطق فازي کارشناسی ارشد
بهروز اديبان بررسي محتواي اطلاعاتي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه واحدهاي تجاري اصلي براساس استاندارد حسابداري تجديدنظر شده شماره 18. کارشناسی ارشد 1395/06/31
مينو خردسود ارزيابي عملکرد مالي بنگاه هاي منتخب با استفاده از روابط فازي کارشناسی ارشد 1389/11/23
سمانه خشنودي نيا بررسي آينده حسابرسي مستمر با استفاده از روش دلفي کارشناسی ارشد 1395/12/16
محمد کيامهر مدل سازي اجتناب مالياتي با استفاده از اطلاعات حسابداري: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1395/06/07
محمد هادي ماهر بررسي نگرش مديران دانشگاه علوم پزشکي استان فارس نسبت به کيفيت گزارش‌هاي مالي ارائه شده کارشناسی ارشد 1390/07/06
ماهان منصوري تاثير حاکميت شرکتي و حسابرسي مستقل بر افشاء اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/04/04
اميد منصوري بررسي تأثير ساختار مالکيت بر ساختار سرمايه شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/12/21
زينب مهتري رابطه بين محافظه‌کاري حسابداري و کارايي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/12/21
زينب مهتري چارچوبي براي ارائه اطلاعات مالي و غير مالي شرکت هاي ايراني در قالب گزارشگري يکپارچه دکتری 1397/08/30
سامان محمدي بررسي تأثير تغيير حسابرس بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/06/26
غلام علي محسني فرد ورشكستگي مالي و كيفيت افشا شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/09/22
عليرضا ممتازيان طراحي و آزمون الگوي تجربي سازه‌هاي مؤثر در قضاوت حرفه¬اي و تصميم‌گيري حسابرسان دکتری 1399/06/31
عليرضا ممتازيان بررسي رابطه بين قابليت¬هاي مديران و کيفيت سود در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحليل پوششي داده¬ها) کارشناسی ارشد 1393/06/22
خديجه مصطفوي شايستگي‌هاي مديريتي، فن‌هاي حسابداري مديريت و جهت‌گيري کارآفريني در شرکت‌هاي کوچک و متوسط استان فارس کارشناسی ارشد
سيدمرتضي موسوي نژاد تأثير سبک رهبري بر فرسودگي شغلي و ترک‌کار حسابرس با توجه به نقش ميانجي‌گري رضايت شغلي کارشناسی ارشد 1399/04/10
حميدرضا نبوي بررسي رابطه برخي ويژگي‌هاي متقاضيان تسهيلات با مطالبات معوق در مؤسسه اعتباري ثامن. کارشناسی ارشد 1394/12/19
جاويد نجفي قرقاني بررسي رابطه حق الزحمه حسابرس و تجديد ارائه صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/04/22
زهرا نجفي بررسي اثر نفوذ سياسي و شفافيت بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد 1391/07/08
فهيمه السادات نجيبي بررسي رابطه بين قابليت مديران و ميزان حق الزحمه حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها) کارشناسی ارشد 1394/11/11
فهيمه السادات نجيبي بررسي رابطه قابليت¬ مديران و ميزان حق‌الزحمه حسابرسي با استفاده از تحليل پوششي داده¬ها (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران). کارشناسی ارشد 1394/11/11
طاهره نصيري بررسي رابطه افشاي اطلاعات، ساز و کارهاي راهبرد شرکتي،کارايي بازار و هزينه سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/17
محمدسجاد نظري بررسي رابطه عوامل موثر بر کيفيت افشاي اطلاعات و درماندگي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/13
ابوذر پارسايي بررسي رابطه بين محافظه کاري شرطي و هزينه هاي حسابرسي با تأکيد بر نقش تعديل کنندگي حاکميت شرکتي کارشناسی ارشد 1395/12/16
سميه پرتونوراللهي بررسي اثر واسطه اي هزينه نمايندگي بر رابطه بين ساختار سرمايه، خط‌ مشي تقسيم سود سهام و عملکرد شرکت‌ها کارشناسی ارشد 1394/06/30
محمد امين پيام بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/06/20
عليرضا پورگودرزي بررسي قدرت مدل پنج عاملي فاما و فرنچ براي پيش‌بيني بازده مورد انتظار سهام (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1395/06/08
فرزانه رييسي بررسي تأثير تعديل کنندگي مديريت سود بر رابطه بين اجتناب از ماليات و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1398/04/01
احمد رجبي مدلسازي سيستمي عوامل اثرگذار بر فرآيند کسب و کار و عملکرد در بنگاههاي صنعتي با رويکردروش پويايي شناسي سيستم(مطالعه موردي: کارخانه توليدي فراسان) دکتری 1393/06/31
احسان رنجبر بررسي تاثير رقابت در بازار محصول بر کيفيت افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/17
نجمه رستگاري تحليل عوامل مؤثر بر ساختار بازار حسابرسي در ايران دکتری 1399/06/31
حميدرضا رضائي بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر کيفيت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/10/14
محمود رضائي بررسي تاثير ويژگي¬هاي هيات مديره بر محافظه¬کاري حسابداري در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارر تهران. کارشناسی ارشد 1392/06/02
مهدي رضائي تحليل سازه‌هاي مؤثر بر کيفيت آموزش و پژوهش حسابداري در ايران و ارائه الگويي جهت اعتباربخشي به کيفيت آن‌ها دکتری 1393/11/18
عبدالحميد رضايي مقايسه انگيزش مديريتي سطوح مختلف مديران سازمانهاي صنعتي؛ دولتي و خصوصي دراستان فارس بااستفاده از MSCS-HF کارشناسی ارشد 1390/07/06
غلامرضا رضايي الگوي مشارکت در برنامه‌ريزي راهبردي، نقش واسطه‌اي سيستم اطلاعات حسابداري مديريت و ابعاد روانشناختي در ايجاد مازاد بودجه‌اي دکتری 1396/09/07
محمدحسين رضايي بهايابي، ظرفيت سنجي منابع و ارزيابي عملکرد در بيمارستان امير شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
عباس رضالويي بررسي رابطه مولفه‌هاي سازماني و روان‌شناختي با قصد اخلاقي حسابداران دکتری 1400/06/20
منوچهر روستا بررسي ارتباط بين محافظه کاري و کارايي مالي شرکت هاي بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسيله تحليل پوششي داده ها-کارايي برتر کارشناسی ارشد 1392/05/30
سمانه رستمي بررسي تاثير تغيير حسابرس بر هزينه تامين مالي به روش همسان سازي نمره گرايش (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1397/12/14
ناصر رستم زاده بررسي رابطه نقدشوندگي سهام با عملکرد مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/10/26
مهدي صابري اسفرجاني الگوي گزارشگري مسئوليت اجتماعي ( مطالعه موردي : سازمان تأمين اجتماعي ) دکتری 1399/11/29
مهسا صادقي فرد بررسي تأثير فرهنگ بر رابطه¬ي بين نزديک‌بيني مديريت و عملکرد مالي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1398/11/30
حميد صادقي پور بررسي بين ويژگيهاي حسابرس و معاملات با اشخاص وابسته در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر برخي سازوكار هاي حاکميت شرکتي کارشناسی ارشد 1394/06/30
مصطفي صادق نياخرم ابادي تأثير يکپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي بر عملکرد مالي با تأکيد بر نقش ميانجي عملکرد هزينه وکيفيت عملکرد با استفاده از معادلات ساختاري دکتری 1399/06/31
محمد صادق زاده مهارلوئي پيش‌بيني فرار مالياتي با استفاده از اطلاعات حسابداري: رويکرد داده‌کاوي، انتخاب متغيرهاي پيش‌بين بهينه و مقايسه روش‌هاي غيرخطي دکتری 1397/06/31
فريبرز صائب بررسي تاثير حسابرسان متخصص صنعت بر سطح افشاي داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/12/13
سعيد سهل ابادي مشک ابادي ارزيابي عملكرد مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌هاي حسابداري منابع انساني کارشناسی ارشد 1388/11/14
تابنده صالحي نفرين برنده در نرخ شکني و رفتار حسابرس: با تاکيد بر مفهوم استقلال دکتری 1400/03/26
محسن صالحي نيا بررسي رابطه بين تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و رشد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/06/30
خديجه سالمي زاده رابطه¬ي رقابت در بازار محصول و حاکميت شرکتي با تاکيد بر نوع مالکيت شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/06/26
عبدالمجيد سرمدي نيا بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت رشته حسابداري: نظرسنجي از اعضاي هيئت علمي حسابداري دانشگاه ها و توصيف پژوهش هاي حسابداري منتشر شده کارشناسی ارشد 1396/12/09
امير سروستاني نقش رويکردهاي تدوين استانداردهاي حسابداري در پاسخ‌گويي فرآيندي، انگيزش شناختي و سطح شواهد درخواستي حسابرسان دکتری 1397/06/07
بهاره سرپوش برنامه ريزي جامع توليد با استفاده از تئوري خاکستري کارشناسی ارشد 1390/07/04
مرجان ستايش بررسي اثر کوته نگري مديريت بر مسائل نمايندگي ناشي از عدم کارايي سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/12/11
مريم شباني نژاد بررسي نقش تعديل‌گري سرمايه فکري در رابطه بين مسئوليت اجتماعي و خطر ورشکستگي مالي شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1398/11/30
کاظم شمس الديني بررسي رابطه بين رفتار سرمايه¬گذاران با قيمت سهام و شخصيت آنان در بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1395/04/27
شاهرخ شيدائي بررسي نقش آزادي اقتصادي بر بازده سهام: شواهدي از آسيا کارشناسی ارشد 1390/11/15
سعيد شيخ کاظمي نقش ويژگي هاي مالي و غير مالي بر کيفيت افشا در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/12/20
احمد شکرالهي بررسي تعامل بين جريان نقدي آزاد، سياست بدهي و ساختار مالکيت با استفاده از سيستم معادلات همزمان: مطالعه موردي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد 1391/11/24
رضا تقي زاده بررسي ارتباط بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و ريسک سقوط قيمت سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/30
رضا تقي زاده تحليل شبکه‌هاي حاکميت شرکتي و قيمت سهام با تأکيد بر عملکرد مالي در بازار سهام ايران دکتری 1396/10/26
مريم طاهري ميمندي بررسي تأثير ويژگي هاي هيئت مديره بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/11/15
نادر طيبي بررسي امکان¬سنجي اجراي ارزيابي متوازن در منطقه ويژه اقتصادي شيراز کارشناسی ارشد 1393/12/19
مرضيه توحيدي نژاد ارزيابي عملکرد مالي صنايع بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي داده هاي بوت استرپ کارشناسی ارشد 1392/05/30
مهران ولي خيابانيان بررسي رابطه بين چرخه عمر شرکت و ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/07/07
محمد سعيد ذبيحي دان بررسي تاثير تحقيق و توسعه بر عملکرد بنگاه ها در صنايع کارخانه اي ايران(بر اساس رويکرد ساختار-رفتار-عملکرد) کارشناسی ارشد 1391/07/12
اکبر زارع گاريزي مدل سازي نقش واسطه‌اي نگرش نسبت به اطلاعات حسابداري، وضوح نقش و توانمند سازي روانشناختي بر رابطه بين نظام جامع ارزيابي عملکرد و عملکرد مديريتي در شرکت هاي برق منطقه اي دکتری 1396/12/20
علي زارع حسين آبادي بررسي ارتباط بين خطاهاي سود پيش¬بيني شده به¬وسيله اقلام تعهدي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/06/28
غلامحسن زارع بررسي چسبندگي هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شيراز دکتری 1400/06/31
هاشم زارع بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران رهيافتي از اقتصاد فيزيک دکتری 1391/12/09
مجيد زارع بررسي تأثير اندازه هيئت مديره، دوگانگي وظيفه مدير عامل و ميزان نگهداشت وجه نقد بر روي سودآوري شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکيد بر نوع صنعت) کارشناسی ارشد 1392/02/28
سحر زارع طراحي الگوي بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد در بخش آموزش با استفاده از اطلاعات حسابداري و روش برنامه‌ريزي آرماني (مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس) دکتری 1400/06/31
غلامحسن زارع بررسي رابطه بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و انتخاب حسابرس در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1389/12/16
ماندانا زارع طراحي سيستم هزينه‌يابي بر‌مبناي فعاليت زمان‌گرا با رويکرد منطق فازي (مطالعه موردي: شرکت لعاب ياس فارس) کارشناسی ارشد 1393/12/19
رامين زراعتگري الگويابي و بررسي مقايسه‌اي تاثير تيپ شخصيتي در علايق اطلاعات حسابداري مديران و سرمايه‌گذاران با استفاده از شبکه عصبي هوشمند دکتری 1397/03/05
ليلا زراعت پيشه رابطه تمرکز مشتري و نسبتهاي سودآوري با تأکيد بر نقش تعديل کنندگي چرخه عمر مشتري کارشناسی ارشد 1396/12/20
سارا زياري ارائه مدل بهينه براي پيش‌بيني درماندگي مالي با استفاده از الگوريتم‌هاي جست‌و‌جوي ممنوع و تبريد شبيه‌سازي‌شده و ارزيابي کارايي آن در مقايسه با مدل z آلتمن کارشناسی ارشد 1392/07/10
رضا بهمني بررسي رابطه بين دين داري، تعهد حرفه اي و رضايت شغلي با کيفيت حسابرسي: با توجه به نقش ميانجي گري رفتار ناکارآمد حسابرس کارشناسی ارشد 1399/05/19
فيروزه ستوده طراحي مدل پوياي بازاريابي خدمات مالي با استفاده از روش‌شناسي چندگانه سيستمي: مورد مطالعه کارگزاري‌هاي بورس و اوراق بهادار دکتری 1398/06/31
محمدحسين فتحه بهايابي و ارزيابي عملکرد، مبنايي جهت بودجه ريزي مبتني بر عملکرد در دانشگاه شيراز دکتری 1398/06/31
آرزو مصلي نژاد طراحي و آزمون الگوي حسابداري مديريت آب با استفاده از فن‌هاي فراترکيب و ارزيابي متوازن دکتری 1399/06/31
مسعود مهراميز بررسي قابليت ايجاد و كارايي سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها کارشناسی ارشد 1392/06/31
سيمين ايران پور بررسي تأثير کميته حسابرسي بر کيفيت حسابرسي و ارزش شرکت کارشناسی ارشد 1396/11/25
سيدمهدي حسيني ازان اخاري ارتباط بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA) و سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به سود (P/E) کارشناسی ارشد 1385/05/29
مهدي شرفي بررسي تأثير روزهاي هفته بر شاخص بازده سهام 50 شرکت فعال پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/11/05
کاظم شمس الديني بررسي سازه هاي موثر بر دقت پيش بيني سود توسط مديريت شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1385/06/01
وحيد عليزاده طلاتپه مدل‌سازي سيستم تصميم‌گيري سازماني بر اساس اطلاعات حسابداري و اقتصادي به‌وسيله رويکرد پويايي‌شناسي سيستم دکتری 1400/06/20
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مديريت مالي 230342081 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1600) 1400/10/19 (1100 - 1300) ترم اول 1140
مديريت اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري 230473331 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
آشنايي با بورس اوراق بهادار 230432471 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/04/20 (1400 - 1600) 13992
مديريت سرمايه گذاري 230441121 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1600) (0000 - 0000) 13992
روش تحقيق در حسابداري 230432851 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1400/04/22 (1100 - 1300) 13992
مديريت مالي 1 230432191 3 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مديريت مالي 1 230432191 3 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مديريت اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري 230473331 3 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 8 نتیجه
از 1