اعضای هیات علمی

سيدهادي ميرقادري

سيدهادي ميرقادري

سيدهادي ميرقادري    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوش مصنوعي و الگوريتم هاي فراابتکاري 230341781 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1300) 1400/10/21 (1300 - 1500) ترم اول 1140
روش تحقيق پيشرفته 230341521 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1100) 1400/10/18 (1100 - 1300) ترم اول 1140
هوشمندي کسب و کار 230372351 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1730 الی 1930) 1400/10/19 (0900 - 1100) ترم اول 1140
استراتژي توليد وعمليات 230372381 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1730 الی 1930) 1400/10/25 (1100 - 1300) ترم اول 1140
مديريت عمليات خدمات 230332441 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1400/10/21 (0900 - 1100) ترم اول 1140
مديريت موجودي 230341761 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1700) 1400/04/16 (1500 - 1600) 13992
مديريت عمليات 230341951 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1900) 1400/04/14 (1500 - 1700) 13992
مديريت عملکرد در سازمان‌هاي صنعتي 230332321 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/19 (1100 - 1300) 13992
نمایش 8 نتیجه
از 1